» Vaikutamme » Lausunnot ja kannanotot » Lausuntoarkisto

Lausuntoarkisto

Sivistan lausuntoarkistosta löydät aikaisemmat lausuntomme.

Sivistan näkemykset VM:lle Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

23.12.2020
Sivista tukee ohjelman painopisteitä. Tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan uutta osaamista, TKI-toimintaa, koko väestön osaamisen vahvistamista, edistyneen teknologian ymmärrystä ja kehittämis- sekä käyttöönottokykyä. Lue lausunto tästä

Lausunto oppivelvollisuuden laajennukseen liittyvistä valtioneuvoston asetuksista

7.12.2020
Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta eräiden valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen.Sivistan mukaan oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä pitää tehdä vain uudistuksen kannalta välttämättömät ja teknisesti tarpeelliset asetusmuutokset. Ehdotettu asetusmuutos ammatillisen koulutuksen osalta ei johdu oppivelvollisuuden laajentamisesta eikä sitä pitäisi tässä vaiheessa antaa. Lue koko lausunto

Lausunto kehittämisehdotuksista oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia valmistelevalle työryhmälle

27.11.2020
Sivista lausui oppimisen tuen, lapsen tuen sekä inkluusion edistämistoimista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Suomessa on hieman yli 100 yksityistä opetuksen järjestäjää, jotka täytyy huomioida tasapuolisesti muiden opetuksen järjestäjien rinnalla. Sivista toivoo, että yksityisten opetuksen järjestäjien ääni näkyy valmistelutyössä vahvasti. Lue lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

20.11.2020
Sivista lausui eduskunnalle hallituksen esityksestä laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.Sivista pitää hyvänä, että opetusjärjestelyiden voimassaoloa jatketaan. Opetuksen järjestäjiä on tuettava paikallisissa päätöksissä ja etäopetuksen laajempaa käyttöä on selvitettävä. Sivista muistuttaa, että kaikkien opetuksen järjestäjien tulee voida olla hakukelpoisia, kun avustuksia haetaan. Lue koko lausunto

Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

12.11.2020
Sivista lausui Eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä oppivelvollisuusiän laajentamisesta ja siihen liittyvistä laeista. Sivistan mukaan uudistuksen toimeenpanon aikataulu on liian tiukka. Etenkin koronapandemian keskellä koulutuksen järjestäjillä tulisi olla enemmän aikaa uudistuksen kunnolliseen toimeenpanoon. Lisäksi uudistukselle varatut resurssit ovat alimitoitetut ja esitetyssä muodossa uudistus uhkaa niin koulutuksen laadukasta järjestämistä kuin koulutuksen saavutettavuutta. Lue koko lausunto

Sivista lausui työvoimakoulutuksiin esitetystä muutoksesta

12.11.2020
Hallitus on esittänyt korkeakoulujen tutkintokoulutuksen palauttamista työvoimakoulutuksen valikoimaan. Sivista kannattaa esitystä, mutta määräaikaisen voimassaolon sijaan, se tulisi ottaa käyttöön pysyvämmin. Koulutuksille on myös varattava riittävä rahoitus. Lue koko lausunto

Sivista lausui kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteista

5.11.2020
Sivista lausui kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun koulutuksen opetussuunnitelman perusteista. Sivistan mukaan uudet opetussuunnitelman perusteet säilyttävät vapaan sivistystyön vapauden ja tukevat opiskelijoiden yksilöllisiä oppimispolkuja. Samalla myös muilla kuin opetus- ja ohjaushenkilöstöllä tulee olla mahdollisuus olla mukana toteuttamassa opetussuunnitelmaa. Oppivelvollisten koulutus on kyettävä integroimaan muuhun kansanopistojen antamaan koulutukseen ja muutokselle on varattava riittävästi aikaa. Linkki lausuntoon

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

26.10.2020
Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksellä jatkettaisiin perusopetuksen poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa kevätlukukauden 2021 ajaksi. Sivistaa on kuultu OKM:n toimesta esityksen valmisteluvaiheessa.Sivista pitää hyvänä, että opetusjärjestelyiden voimassaoloa jatketaan kevätlukukauden ajaksi. Tämä antaa koulutuksen järjestäjille työkaluja vastata tartuntatautitilanteeseen nimenomaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. On hyvä, että pandemiatilanteen kärjistyessä paikallisesti, ei tarvitse turvautua valmiuslain nojalla annettaviin poikkeusastuksiin ja sulkea kaikkia kouluja koko maassa. Lue koko lausunto

Sivista lausui v. 2021 talousarviosta

22.10.2020
Sivista lausui Eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtion 2021 talousarvioista sekä erityisesti talousarvion vaikutuksista perustaitojen oppimiseen sekä varhaisen tuen toimivuudesta. On hyvä, että kaksi vaalikautta jatkuneiden leikkausten jälkeen koulutukseen taas panostetaan. Lisäresurssit nojaavat kuitenkin edelleen liikaa määräaikaisten hankeavustusten varaan.Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät perusrahoituksen korotusta kaikilla koulutusasteilla. Osaamiseen ja TKI-toimintaan kohdistetut resurssit ovat välttämättömiä, kun lähdetään rakentamaan uutta kasvua. Kasvua tukevat investoinnit on toteutettava viipymättä.Hallituskauden merkittävin rakenneuudistus on oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen. Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutukset ja kustannukset on Sivistan näkemyksen mukaan aliarvioitu eikä uudistuksen vaikutuksia esimerkiksi opiskelijoiden käyttäytymiseen ole arvioitu riittävästi. Lue koko lausunto

Sivistystyönantajien lausunto valtion talousarviosta 2021

21.10.2020
Sivistystyönantajien johtaja Laura Rissanen oli kuultavana eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa keskiviikkona 21.10.2020. Aiheena valtion talousarvio 2021 erityisesti korkeakoulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta sekä EU:n elpymisrahasto. Liitteenä kirjallinen lausunto.Sivista korostaa, että koulutuspanostuksista on syytä pitää kiinni myös taantuman aikana. Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät riittävää perusrahoitusta kaikilla koulutusasteilla.Osaamiseen ja TKI-toimintaan kohdistetut resurssit ovat välttämättömiä, kun lähdetään rakentamaan uutta kasvua. Jo ennen koronakriisiä talouden kasvua vaikeutti osaajapula, jonka haasteellisuuden ennakoitiin jatkuvan. Tilanne ei ole muuttunut. Kasvua tukevat investoinnit on toteutettava viipymättä.  Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 4 %:n BKT-tavoite edellyttää pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman laatimista. EU:n elpymisrahoitusta kannattaa käyttää osaamisen ja TKI-toiminnan vahvistamiseen. Lue koko lausunto

Lausunto ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista

23.9.2020
Sivista lausui ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista. Lue koko lausunto 

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

22.9.2020
Sivista lausui eduskunnalle hallituksen esityksestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta.Sivistan mukaan kuntakokeiluissa on varmistettava tasapuoliset hankinnat ja huolehdittava siitä, että koulutuksissa ei ole päällekkäisyyksiä ja tehtävänjako eri toimijoiden välillä on selkeä. Hallituksen esityksen perusteluissa on syytä tuoda ehdotettua vahvemmin esiin koulutuksen järjestäjien moninaisuus. Lue koko lausunto

Sivistystyönantajien lausunto hallituksen sote-uudistuksesta

21.9.2020
Sivista ei kannata sote-uudistukseen sisältyvää ehdotusta siirtää oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sote-maakuntiin. Työnjohdon ja -organisoinnin on oltava siellä, missä työkin tehdään. Psykologin ja kuraattorin kuuluminen samaan työyhteisöön opettajien kanssa vahvistaa oppilaitoksen sisäistä asiantuntijuutta ja parantaa opiskeluhuollon henkilöstön tuntemusta oppilaitosyhteisöstä. Arjen tuntemus syntyy oppilaitoksissa.Lisäksi Sivista esittää lausunnossaan, että ammattikorkeakoulujen sote-alan samoin kuin yliopistojen sosiaalialan harjoitteluista perittävistä maksuista luovutaan uudistuksen yhteydessä. Lue koko lausunto

Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi: päättöarvioinnin kriteeriluonnokset

21.9.2020
Sivista lausui perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeriluonnoksista. Lue koko lausunto

Lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

21.9.2020
Sivistan mukaan ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta on nostettava. Järjestelmää ei tule kehittää vahvojen ehdolla ja pienten kustannuksella. Rahoitusjärjestelmää tulee yksinkertaistaa, sen ennakoitavuutta parantaa ja läpinäkyvyyttä lisätä. Sivista suhtautuu oppilaitosten lomajaksojen poistoon kriittisesti. Lomajaksojen poisto tulee erityisen hankalaksi niille oppilaitoksille, joilla on opetusvelvollisuustyöaika tai joilla työaikasuunnittelu tehdään lukuvuoden eikä kalenterivuoden mukaan. Sivista kannattaa opiskelija- ja työelämäpalautteeseen esitettyjä muutoksia katokorjauskerrointa koskevan sääntelyn osalta. Lue koko lausunto

Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

15.9.2020
Sivistystyönantajat kannattaa esitettyä lakimuutosta. Esitetyn muutoksen lisäksi ammatillisen koulutuksen viennin edellytykset on tuotava lainsäädännössä kokonaisuutena yhdenvertaisiksi korkeakoulutuksen kanssa. Lue koko lausunto

Lausunto hallituksen esitys laeksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (LUONNOS 22.6.2020)

17.8.2020
Sivista lausui ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muuttamisestaHallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muuttamista. Rahoitusosuudet säilyisivät vuoden 2020 rahoitustasossa siten, että perusrahoituksen osuus rahoituksesta olisi 70 %, suoritusrahoituksen 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen 10 %. Sivista kannattaa tätä esitystä, jotta oppilaitokset voivat suunnitella toimintaansa mahdollisimman pitkäjänteisesti. Samalla on hyvä muistaa, että myös muut ohjaavat rahoitusosuudet säilyvät eli rahoitusta saa jatkossakin suoritusten ja laadukkaan työn perusteella.Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin selkiyttämistä on syytä jatkaa ja rahoitushakujen määrää vähennetään. Toimivan rahoitusmallin lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että kokonaisrahoituksen taso on tulevaisuudessa riittävä, sillä tiukassa taloustilanteessa olevia koulutuksenjärjestäjiä kohtaan asettuu hurjasti odotuksia. Ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta on nostettava. Sivista myös esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö mahdollisimman nopeasti tarkastelee rahoituskorien toimivuutta. Lue koko lausunto

Lausunto Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantamisesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa

1.7.2020
Sivistystyönantajat ei kannata työryhmämietinnössä ehdotetun kuluttajan- ja asiakkaansuojan ulottamista virallisen koulutusjärjestelmän piiriin kuuluvaan koulutukseen. On tärkeää, että koulutuslainsäädännön ylläpitäjäneutraalisuusperiaatetta noudetaan kaikessa koulutusta koskevassa sääntelyssä myös tulevaisuudessa. Lue koko lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta

26.6.2020
Sivistystyönantajat antoi lausunnon hallituksen esityksestä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta. Sivista kannattaa kokeilua ja esitämme, että kokeilu vakinaistetaan mahdollisimman pian.Sivistystyönantajat esittää, että kokeiluun voivat osallistua kaikki esiopetusta nykyisin antavat koulutuksen järjestäjät, eikä perusopetuslain 7 tai 8 §:n mukaisen järjestämisluvan saaneita opetuksen järjestäjiä rajata kokeilusta pois. Lue koko lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

9.6.2020
Sivista lausui perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Sivista pitää hyvänä, että esitys antaa koulutuksen järjestäjille työkaluja vastata tartuntatautitilanteeseen nimenomaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Sivista korostaa, että kevään 2020 etäopetusjakson vaikutuksista etenkin oppimiseroihin on tehtävä riippumaton selvitys. Lue koko lausunto tästä

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

9.6.2020
Sivista tukee hallituksen esitystä yliopistolain 39 ja 40 § sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 § väliaikaiseksi muuttamiseksi. Esitetyt muutokset tuovat tarvittua joustoa korkeakoulujen toimintaan ja varmistavat opiskelijoiden oikeusturvan covid-19 -epidemian aikana ja epidemiasta johtuvista syistä esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden oleskelulupien käsittelyn pitkittymisessä. Lue koko lausunto tästä 

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

9.6.2020
Sivista lausui hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Sivista kannattaa esitettyjä väliaikaisia muutoksia ja näkee, että muutos voisi olla pysyvästikin tämän suuntainen. Muutosta tuleekin seurata ja arvioida, jotta tiedetään, millaisia vaikutuksia sillä on ollut. Lue koko lausunto tästä

Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

8.6.2020
Tavoite siitä, että jokainen peruskoulun päättänyt suorittaa toisen asteen tutkinnon on yhteinen. Ei ole kuitenkaan selvää, että nyt esitetty oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuton toinen aste ratkaisisi koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten ongelmaa. Lue koko lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

20.5.2020
Sivista kannattaa esitettyjä väliaikaisia muutoksia ja näkee, että muutos voisi olla pysyvästikin tämän suuntainen. Kenenkään valmistuminen ei saa jäädä kiinni puuttuvasta työpaikan näyttöympäristöstä. Samaan aikaan on varmistettava opiskelijoiden osaamisen laatu ja työelämän vastaavuus. Lue koko lausunto

Yleinen taloudellinen tilanne julkisen talouden suunnitelman valossa ja koronan jälkeinen tilanne opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

29.4.2020
Koulutuspanostuksista on syytä pitää kiinni myös taantuman aikana. Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät riittävää perusrahoitusta kaikilla koulutusasteilla. Lue koko lausunto

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

9.4.2020
Sivistystyönantajat ry kannattaa asetuksen käyttöönottoa ja koulutuksen järjestämiseen liittyvien rajoitusten jatkoa 13.5.2020 saakka. Samalla korostamme, että koulutus ei toimialana jää koronasta johtuvien taloudellisten vaikeuksien ulkopuolelle. Lue koko lausunto

Kannanotto: lisäaikaa oppivelvollisuuden laajennuksen valmistelulle

26.3.2020
Sivistystyönantajat on mukana kannanotossa 28 muun oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan seurantaryhmän jäsenen kanssa esittämässä, että valmistelua jatketaan niin, että tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 aikana ja näin siirtää uudistuksen toimeenpanoa. Lue koko kannanotto

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

18.3.2020
Sivistystyönantajat kannattaa valtioneuvoston varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista liittyvän asetuksen käyttöönottoa, mutta esittää siihen täydennystä ja samalla muistuttaa, että koulutuksen, tutkimuksen ja osaamisen rahoitus on turvattava kriisin aikana. Lue koko lausunto

Sivistan kommentit kansallisen TKI-tiekartan luonnokseen

28.2.2020
Suomen TKI-järjestelmän toimijoilla on useita vahvuuksia. Kehittämiskohteita järjestelmässä myös riittää. TKI-tiekartta -luonnoksessa on tiivistetty hyvin strategiset kehittämiskohteet. Sivistystyönantajat on mielellään mukana tiekartan jatkotyössä. Lue koko lausunto

Sivistystyönantajien vastaukset verkkokyselyyn oppivelvollisuuden laajentamisen suuntaviivaluonnoksista

17.1.2020
Sivistystyönantajat vastasi verkkokyselyyn koskien oppivelvollisuuden laajentamisen suuntaviivaluonnoksia. Sivista pitää ensi vuoden aikana tehtävää lakia, joka tulisi 2021 voimaan, erittäin kireänä aikatauluna. Oppivelvollisuuden määrittelyn osalta pöydällä on vielä paljon avoimina olevia kysymyksiä, joiden selvittäminen vie aikaa. Lue koko lausunto

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

17.1.2020
Sivistystyönantajat lausui Opetushallitukselle liittyen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentämiseen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Sivista katsoo, että arviointi on tärkeä osa opetusta, jolla voidaan vaikuttaa mm. oppimismotivaatioon. Lue koko lausunto

Lausunto valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta 2020-2023

26.11.2019
Sivista lausui luonnoksesta Valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi 2020-2023. Suomen väestökehitys haastaa eri toimijoita pitämään entistä parempaa huolta nuorisosta ja mahdollistamaan heille pääsy koulutukseen ja työelämään. On olennaista, että koulutuksessa ei synny umpiperiä ja että jatkuva oppiminen on mahdollista kaikille. Kaikkiin kouluja ja oppilaitoksia koskeviin muutosten valmisteluun on otettava opetuksen ja koulutuksen järjestäjät vahvasti mukaan. Lue koko lausunto

Lausunto sivistysvaliokunnalle lukiorahoituslain muutoksesta

14.11.2019
Sivistystyönantajat oli kutsuttuna asiantuntijana Sivistysvaliokunnassa torstaina 14.11.2019. Lausunnossa nostamme esiin huolen lukiokoulutuksen rahoituksesta. Hallituksen esityksessä lukion yksikköhintoja vahvistetaan pysyvästi yhteensä 18 miljoonalla eurolla. Määrärahalisäys on tarpeellinen ja tervetullut, sillä lukiokoulutuksen rahoitukseen on kohdistunut merkittävästi säästöjä. Säästöt ovat vaikuttaneet ainakin opetuksen tarjontaan.Sivistystyönantajat muistuttaa, että lukiokoulutuksen yksikköhinta ei vastaa todellisia kustannuksia, sillä lukiokoulutuksen rahoitusleikkaus on korotuksen jälkeenkin edelleen vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa. Lue koko lausunto

Lausunto valtion talousarviosta 2020 ja julkisen talouden suunnitelmasta

24.10.2019
Sivista lausui sivistysvaliokunnalle ensi vuoden talousarviosta ja julkisen talouden suunnitelmasta. Sivistan mukaan on hyvä, että kaksi vaalikautta jatkuneiden leikkausten jälkeen koulutukseen taas panostetaan. Lisäresurssit nojaavat kuitenkin liikaa määräaikaisten hankeavustusten varaan, etenkin ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen osalta. Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät perusrahoituksen korotusta kaikilla koulutusasteilla.  Perusrahoituksen pysyvät korotukset ovat keino varmistaa kaikkien koulutuksen järjestäjien toimintaedellytykset. Esimerkiksi tarpeelliset indeksikorotukset turvaavat vain tämän päivän toimintaa, eivätkä ole investointi uuteen. Lue koko lausunto

Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarvion korkeakoulu- ja tiederahoituksesta vuodelle 2020

22.10.2019
Koulutuksen ja tutkimuksen kokonaisrahoituksen nousu valtion budjetissa on positiivista pitkään jatkuneen rahoituksen laskun jälkeen. Opiskelijamäärän merkittävä kasvattaminen, koulutustarjonnan lisääminen työssäkäyville ja TKI-toiminnan voimistaminen eivät kuitenkaan onnistu esitetyllä rahoituksella. Lue koko lausunto

Lausunto vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistioluonnoksen ehdotuksista

3.10.2019

Sivista lausui vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistioluonnoksen ehdotuksista. Uudistus on sangen tervetullut muutos ja vahvistaa vapaan sivistystyön asemaa koulutuskentässä. Lue koko lausunto

Lausunto rahankeräysasetuksen luonnoksesta

3.10.2019
Sivistystyönantajat esittää pieniä muutoksia rahankeräyslakia tarkentavaan asetukseen. Lue koko lausunto

Selvitys taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi

3.9.2019
Sivista pitää tärkeänä, että laaja-alainen jatkotyö taiteen perusopetuksen kehittämiseksi käynnistetään mahdollisimman nopeasti ja taiteen perusopetuksen tilaa tarkastellaan kokonaisuutena. Lue koko lausunto

Lausunto opiskelijaruokailua koskevasta asetusluonnoksesta

3.7.2019
Sivista lausui ammatillisen koulutuksen opiskelijaruokailua koskevasta muutoksesta. Sivistalla pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina ja nykytilannetta selkiyttävinä kirjauksina. On myös perustelua säilyttää metsäalan, maatalousalan, puutarha-alan ja puutarhatalouden perustutkintokoulutuksissa oikeus laajempaan maksuttomaan ruokailuun alojen kausivaihteluiden vuoksi. Lue koko lausunto

Lausunto tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehystä käsitelleen työryhmän loppuraportin esityksistä

28.2.2019
Sivistystyönantajilla ei ole huomautettavaa työryhmän esittämästä kriteeristöstä, jonka perusteella tutkintoja ja osaamiskokonaisuuksia voidaan ottaa mukaan viitekehykseen, eikä myöskään uusista viitekehykseen sijoitettavista osaamiskokonaisuuksista. Lue koko lausunto

Lausunto: Luonnos OKM:n asetukseksi opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa

11.1.2019
Esityksessä ehdotetaan, että SORA-aloilla koulutuksen järjestäjä voisi jättää valitsematta hakijan, joka saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 pistettä. Pääsy- tai soveltuvuuskokeen järjestäminen ei olisi pakollista, vaan koulutuksen järjestäjä voisi päättää asiasta.Sivistystyönantajat pitää esitystä kannatettavana ja pitää hyvänä, että päätös pääsy- tai soveltuvuuskokeen järjestämisestä tehdään jatkossakin koulutuksen järjestäjän toimesta. Lue koko lausunto 

Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamisesta

26.11.2018
Sivistystyönantajat kannattaa esitettyjä lakimuutoksia, mutta muistuttaa, että täysipainoinen visio 2030 -tavoitteiden saavuttaminen vaatii toiminnallisten muutosten lisäksi myös huomattavia lisäpanostuksia. Lue koko lausunto 

Valtion talousarvioesitys 2019, lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle

15.11.2018
Osaaminen saa huomiota budjettiesityksessä, mutta koulutuksen reaalinen panostus jatkaa laskua indeksijäädytysten seurauksena ja kärkihankerahoituksen päättyessä. Koulutukseen ja tutkimukseen tarvitaan pitkäjänteisiä ja ennakoitavia panostuksia. Lue koko lausunto 

Lausunto: Lukiouudistukseen liittyvät asetukset sekä ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistaminen

5.9.2018
Sivistystyönantajat pitää lukiouudistuksen tavoitteita sujuvan jatko-opintoihin siirtymisen takaamisesta ja nykyistä laajempien opintojaksojen järjestämisen edistämisestä tärkeinä.  Uudistus on tervetullut ja se on kokonaisuutena oikeansuuntainen. Lue koko lausunto 

Lausunto hallituksen esityksestä yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamiseksi

5.9.2018
Lakimuutokset liittyvät korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 toteuttamiseen. Sivistystyönantajat kannattaa lakien muuttamista, mutta muistuttaa, että täysipainoinen visio 2030 -tavoitteiden saavuttaminen vaatii toiminnallisten muutosten lisäksi myös huomattavia lisäpanostuksia. Lue koko lausunto 

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi asumisperusteiseksi sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa

23.8.2018
Uuden lain säätäminen asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa on perusteltu. Oleellista laissa on, että apurahansaajien sosiaaliturvaa koskevat säännöt ovat selvät ja tukevat tutkijoiden liikkumista. Lue koko lausunto 

Lausunto komissio esityksestä EU:n uudeksi tutkimuksen ja innovaatioiden rahoitusohjelmaksi

23.8.2018
Komissio esityksen päälinjat ovat hyviä ja tuovat riittävää jatkuvuutta nykyiseen Horisontti 2020 -ohjelmaan nähden. Ohjelman kokonaisbudjetissa tulee kuitenkin pyrkiä selkeään tasokorotukseen. Lue koko lausunto 

Lausunto: HE eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

21.8.2018
Hallituksen esityksessä esitetään ammatillisen koulutuksen tietovarannon laajentamista opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kuuluvilla tiedoilla sekä tiedoilla muusta ammatillisesta koulutuksesta. Lue koko lausunto 

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

29.6.2018
Sivistystyönantajat pitää tärkeänä, että muutoksessa turvataan osaavien ja vastuullisten kuljettajien saanti alalle myös jatkossa. Mikäli jatkossa on mahdollista hakeutua myös suoraan kokeeseen, on kriteerit sitä varten asetettava selkeiksi mukaan lukien kokeen uusimiskertojen lukumäärä. Lue koko lausunto 

Lausunto: Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

29.6.2018
Sivistystyönantajat pitää erittäin tärkeänä, että taiteen perusopetusta järjestetään monipuolisen järjestäjäkentän toimesta myös jatkossa ja että toimintaedellytykset eri tyyppisille järjestäjille ovat tasapuoliset. Lue koko lausunto 

Lausunto korkeakoulukeksintölain muuttamisesta

29.6.2018
Hallituksen esitysluonnoksessa on tunnistettu ja kuvattu hyvin nykylainsäädäntöön liittyvät ongelmat korkeakouluissa syntyvien keksintöjen kaupallistamisessa. Esitys ei kuitenkaan muuta nykylainsäädäntöä vastaamaan havaittuihin ongelmiin. Selkeintä olisi sisällyttää korkeakoulut työsuhdekeksintölakiin ja tehdä sinne tarvittavat muutokset. Lue koko lausunto 

Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle: Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset tutkijoina ja opiskelijoina

8.6.2018
Esitys helpottaa kolmansien maiden tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkumista EU:n sisällä sekä liikkumista ja jäämistä Suomeen. Täytäntöönpanossa pyritään lupamenettelyn yksinkertaisuuteen ja nopeuteen. Sivistystyönantajat kannattaa esityksen tavoitteita ja täytäntöönpanon periaatteita. Lue koko lausunto 

Lausunto: Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

14.5.2018
Opiskelijapalaute on koulutuksen järjestäjille erittäin tärkeä laadunhallinnan väline, mutta on syytä tarkastella uudelleen palautteen soveltuvuutta rahoituksen perusteena. Rahoituksen tulee perustua kaikilta osin objektiivisiin kriteereihin, joihin koulutuksen järjestäjä voi omilla toimillaan vaikuttaa. Lue koko lausunto 

Lausunto: HE 41/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

7.5.2018
Sivistystyönantajat pitää lukiouudistuksen tavoitteita sujuvasta jatko-opintoihin siirtymisesta ja nykyistä laajempien opintojaksojen järjestämisen edistämisestä tärkeinä. Uudistus on tervetullut ja se on kokonaisuutena oikeansuuntainen. Lue koko lausunto 

Lausunto: Selvitys suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä

7.5.2018
Sivistystyönantajat pitää kannatettavana mahdollisuutta suorittaa ylioppilastutkinto englanniksi. Sivistystyönantajat kuitenkin katsoo, että englanninkielisen yo-tutkinnon suorittamisen ei välttämättä tarvitse edellyttää koko lukiokoulutuksen suorittamista englanniksi, vaan opiskelijan tulisi voida itse valita, millä kielellä hän ylioppilastutkinnon tai sen osan suorittaa. Lausunto on jätetty sähköisen lausuntopalvelu.fi:n kautta. Lue koko lausunto 

Lausunto: Hallituksen esitys ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

13.4.2018
Sivistystyönantajat pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina. Lue koko lausunto 

Lausunto rahankeräyslain uudistamisesta

13.3.2018
Sisäministeriön työryhmä esittää muutoksia rahankeräyslakiin. Sivistystyönantajat pitää rahankeräyslain uudistamista ja sitä koskevien hallinnollisten menettelyjen keventämistä tarpeellisena. Erityisen tärkeää on säilyttää korkeakoulujen ja Kansallisgallerian oikeus rahastoida kerättyjä varoja pääomaan myös tulevaisuudessa. Lue koko lausunto 

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

7.3.2018

Sivistystyönantajat pitää lukiouudistuksen tavoitteita sujuvan jatko-opintoihin siirtymisen takaamisesta ja nykyistä laajempien opintojaksojen järjestämisen edistämisestä tärkeinä. Uudistus on tervetullut ja se on kokonaisuutena oikeansuuntainen.Uudistuksen tavoitteiden toteutumiseksi on kuitenkin varmistettava, että säätelykokonaisuus (laki, asetus, opetussuunnitelman perusteet) asettuu tasolle, joka luottaa koulutuksen järjestäjien osaamiseen ja jättää niille tilaa hoitaa tehtävänsä. Lue koko lausunto 

Monikielisyys vahvuudeksi – Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi

5.3.2018
Selvitys on erittäin laaja-alainen ja kielivarannon nykytilaa ja vaadittavia toimia sen parantamiseksi tarkastellaan kattavasti. Raportti ehdottaa toimenpiteitä eri koulutusasteita koskien. Moni toimenpide voi olla toteutettavissa yhteistyötä ja uudenlaisia toimintatapoja hyödyntäen. Osa toimenpiteistä vaatii kuitenkin selkeästi lisäresursseja toteutuakseen. Lue koko lausunto 

Lausunto: Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä

22.1.2018
Esitys helpottaa kolmansien maiden tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkumista EU:n sisällä sekä liikkumista ja jäämistä Suomeen. Täytäntöönpanossa pyritään lupamenettelyn yksinkertaisuuteen ja nopeuteen. Sivistystyönantajat kannattaa esityksen tavoitteita ja täytäntöönpanon periaatteita. Lue koko lausunto 

Lausunto Suomen Akatemian toiminkuntarakenteen uudistamisesta

18.12.2017
Sivistystyönantajat kannattaa ehdotusta Suomen Akatemian toimikuntien määrän muuttamista neljästä kolmeen. Lue koko lausunto tästä.

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta

14.12.2017
Asetusluonnoksen ehdotukset tiukentavat ammatillisen koulutuksen kelpoisuusehtoja sekä rehtorin että yhteisten tutkinnon osien opettajien osalta. Sivistystyönantajat ei näe asialle perusteita eikä kannata esityksiä. Lue koko lausunto tästä.

Lausunto tulevaisuusvaliokunnalle valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osasta ”Jaettu ymmärrys työn murroksesta”

16.11.2017
Työssä vaadittu osaaminen, työn tekemisen tavat ja työkulttuurit ovat jatkuvassa muutoksessa. Muutoksissa on helpointa pysyä mukana ja olla jopa hieman etukenossa, kun koulutus on kunnossa ja toimintatavat joustavia. Lue koko lausunto tästä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

10.11.2017
Sivistystyönantajat pitää ehdotusta pääosin kannatettavana, mutta esittää, että varainsiirtolain muutos kattaisi myös vapaan sivistystyön ylläpitäjiä. Kuten ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhdistyessä, myös mahdollisissa vapaan sivistystyön ylläpitäjien yhdistymisissä varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuus saattaa estää yhdistymisen. Sivistystyönantajat huomauttaa myös, että vapaan sivistystyön ylläpitämisluvan saaneet oppilaitokset eivät voi toimia voiton tavoittelemiseksi. Lue koko lausunto tästä.

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta

20.10.2017
Hallituksen esityksen mukaan yksityisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien verokohtelua muutetaan siten, että jatkossa ne ovat tasavertaisessa asemassa kunnallisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa. Sivistystyönantajat pitää muutosta tervetulleena ja tärkeänä. Lue koko lausunto.

Lausunto sivistysvaliokunnalle korkeakoulujen opetusyhteistyöstä ja koulutuksen siirroista (HE 73/2017)

09.10.2017
Sivistystyönantajat tukee korkeakoulujen yhteistyön ja profiloitumisen esteiden poistamista. Lue koko lausunto.

Varainsiirtoverolain muutos

09.10.2017
Sivistystyönantajat pitää ehdotusta pääosin kannatettavana mutta esittää, että varainsiirtolain muutos kattaisi myös vapaan sivistystyön ylläpitäjiä. Kuten ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhdistyessä, myös mahdollisissa vapaan sivistystyön ylläpitäjien yhdistymisissä varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuus saattaa estää yhdistymisen. Sivistystyönantajat huomauttaa myös, että vapaan sivistystyön ylläpitämisluvan saaneet oppilaitokset eivät voi toimia voiton tavoittelemiseksi. Lue koko lausunto.

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

18.08.2017
Sivistystyönantajat pitää tärkeänä, että koulutuksen järjestäjä voi vastaisuudessakin päättää itse siitä, miten palvelut järjestetään järjestämisvastuun säilyessä sijaintikunnalla. Lue koko lausunto tästä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta

17.08.2017
Asetusluonnoksen sisältämän vaikutusarvion mukaan ehdotuksilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Sivistystyönantajat pitää tärkeänä opiskelijoiden sosioekonomisen aseman huomioimista ja katsoo, että luonnoksen nykytilan säilyttämiseen perustuvat muotoilut ovat oikeansuuntaisia. Lue koko lausunto tästä.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta

17.08.2017
Arvonlisäverojen kompensaatio yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin nykyisellään sovellettavalla euro-eurosta periaatteella on kannatettava. Sivistystyönantajat pitää ehdotusta tervetulleena ja tärkeänä. Lue koko lausunto tästä.

Lausunto Tekesin ja Finpron yhdistämisestä

08.08.2017
Hallitus esittää Tekesin ja Finpro Oy:n yhdistämistä Business Finland -nimiseksi toimijaksi. Yhdistämisen tavoitteina on hallinnollisen tehokkuuden parantamisen lisäksi muun muassa palvelujärjestelmän yksinkertaistaminen ja innovaatiojärjestelmän kansainvälistäminen. Sivistystyönantajat pitää tavoitteita kannatettavina. Tärkeää on, että lailla ei aseteta ennalta poissulkevia kriteerejä korkeatasoisen ja vaikuttavan TKI-toiminnan tukemiselle. TKI-toiminnan tukemista uudessa Business Finlandissa on tarpeen vahvistaa. Samoin vientitoimintaa on edistettävä kaikilla toimialoilla. Business Finlandissa on oltava riittävän laaja näkemys eri alojen erityispiirteistä ja markkinapotentiaalista. Erityisesti uudet, nousevat alat, kuten koulutusvienti, voivat hyötyä kansainvälistymis- ja vientipalveluista. Lue koko lausunto tästä.

Lausunto ammatillisen koulutuksen reformin asetuksista

27.06.2017
Sivistystyönantajat pitää erittäin tärkeänä ammatillisen koulutuksen reformin periaatteena ylläpitäjäneutraliteettia. On varmistettava, että se myös käytännössä toteutuu laki- ja asetuskokonaisuuden astuttua voimaan. Rahoitusjärjestelmän keskeisin elementti on ennakoitavuus. Ilman rahoitusmallimuutoksen koelaskelmia on lähes mahdotonta arvioida uudistuksen vaikuttavuutta. Sivistystyönantajat katsoo, että koulutuksen järjestäjille tulee viipymättä toimittaa omaa rahoitustaan koskeva laskentakaava. Lue koko lausunto tästä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä

27.06.2017
On erittäin tärkeää, että maakunta voi itse tuottaa rekrytointi- ja osaamispalvelut ainoastaan todetussa markkinapuutetilanteessa. Maakunnan hankkiessa kotoutumisen edistämiseen tarkoittamia palveluita kunnilta tai kuntayhtymiltä tulee huolehtia siitä, että kaikkia kilpailutukseen osallistuvia palveluntarjoajia kohdellaan samalla tavalla ja huolehditaan kilpailuneutraliteetin toteutumisesta. Palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on hyödynnettävä täysimääräisesti nykyisten koulutuksen järjestäjien, ylläpitäjien ja korkeakoulujen olemassa oleva osaaminen, kokemus ja infrastruktuuri. Lue koko lausunto tästä.

OKM:n työryhmäraportit korkeakouluvalinnoista

31.05.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen ammatillisen toisen asteen tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä. Alkuvuonna ministeriö julkaisi vastaavan ehdotuksen ylioppilastutkinnon paremmasta hyödyntämisestä opiskelijavalinnoissa.

Sivistystyönantajat pitää koulutuksen nivelvaiheiden sujuvoittamista ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen nopeuttamista kannatettavina tavoitteina. Valintamenettelyjä ja eri asteiden koulutusta kehitettäessä on pidettävä huoli siitä, että tasavertaiset mahdollisuudet päästä opiskelemaan erilaisilla toisen asteen tutkinnoilla säilyvät ja, että lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta kehitetään jatkossakin omina erillisinä koulutusmuotoinaan.

Opiskelijavalintoja koskevia isoja uudistuksia on tehtävä kaukonäköisesti ja yhteistyössä eri koulutusasteiden kesken, jotta havaitut ongelmat eivät siirry koulutusketjussa eri kohtaan. Keskimäärin nopeampi koulutukseen pääsy valintajärjestelmiä kehittämällä ei saa johtaa tilanteeseen, jossa esimerkiksi koulutuksen keskeytymiset lisääntyvät tai eteneminen hidastuu.

Vaikka ylioppilastodistusta ja ammatillisen koulutuksen todistuksia pyritään hyödyntämään aiempaa enemmän, on opiskelijavalintoja voitava tehdä joustavasti ja eri tavoin. Tämä on tärkeää niin opiskelemaan pyrkivien, korkeakoulujen kuin eri alojen näkökulmista.

Työryhmien raportit:
Valmiina valintoihin: ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa
Valmiina valintoihin II: ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun

Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolain muuttamisesta

18.05.2017
Sivistystyönantajat kannattaa hallituksen esitystä ja toteaa, että se on askel oikeaan suuntaan. Lukiokoulutuksen lainsäädännön kehittämistä tulee jatkaa siten, että jatkossa myös lukiokoulutuksessa olisi mahdollista myydä tutkintoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille kansalaisille. Lue koko lausunto.

Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

18.05.2017
Sivistystyönantajat pitää hyvänä sitä, että jatkossa ammatillisessa koulutuksessa on vain yksi järjestämislupa. Samoin se, että koulutuksen järjestäjillä on jatkossakin mahdollisuus suunnata tarjontaa valitsemilleen kohderyhmille sekä päättää koulutuksen toteuttamistavasta, on oikea ratkaisu. Ylläpitäjäneutraliteetti on keskeinen periaate ja on varmistettava, että se myös käytännössä toteutuu lakikokonaisuuden astuttua voimaan. Lue koko lausunto.

Taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta

21.04.2017
Opetussuunnitelmien perusteiden tulisi olla mahdollisimman väljät ja sallia opetuksen järjestäjille liikkumatilaa opetussuunnitelmien toteuttamisen suhteen. Perusteena esitykselle on, että taiteen perusopetuksen järjestäjillä on tarvittava osaamispohja yksilöllisten ratkaisujen toteuttamista varten. Ne tuntevat itse parhaiten omat mahdollisuutensa sekä oppilaidensa tarpeet. Lue koko lausunto.

Lukiokoulutuksen kehittäminen: Sivistystyönantajien esitykset

30.03.2017
Lue esityksemme lukiokoulutuksen kehittämiseksi tästä.

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (8.11.2016)

19.12.2016
Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen uudistaminen osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Samalla siirrytään yhteen lakiin ja yhteen lupaan. Reformin tavoitteet ovat kannatettavia. Laadun tulee määrittää se, mitkä tahot järjestävät koulutusta eikä peruste voi olla esimerkiksi koulutuksen järjestäjän koko. Erilaisten koulutuksen järjestäjien tasapuoliset toimintamahdollisuudet on turvattava, sillä laadukasta koulutusta voidaan toteuttaa eri kokoisten järjestäjien toimesta. Lue koko lausunto.

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017

11.11.2016
Koulutus ja tutkimus ovat kantaneet raskaan taakan julkisen talouden tasapainottamisessa. On välttämätöntä panostaa osaamiseen ja innovaatioihin, jotta hyvinvointi voidaan turvata tulevaisuudessa. Lue koko lausunto.

Sote- ja maakuntauudistus, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä – tutkimus- ja kehittämistoiminta

10.11.2016
Lue koko lausunto.

Sote- ja maakuntauudistus, laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta: Oppilas- ja opiskelijahuolto

10.11.2016
Lue koko lausunto.

Sote- ja maakuntauudistus, Maakuntalaki: Maakunnan tehtävät

10.11.2016
Lue koko lausunto.

Sote- ja maakuntauudistus, Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä

10.11.2016
Lue koko lausunto.

Sote- ja maakuntauudistus, Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta: kotikuntakorvaus ja opetuksen järjestäjien arvonlisäverotus

10.11.2016
Lue koko lausunto.

Sote- ja maakuntauudistus, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä – valtion koulutuskorvaukset

10.11.2016
Lue koko lausunto.

Sote- ja maakuntauudistus, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä – yhteistyösopimukset

10.11.2016
Lue koko lausunto.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

10.11.2016
Hallituksen esityksen HE 177/2016 mukaan ammatillista koulutusta koskeva 190 miljoonan euron leikkaus toteutetaan määräämällä ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen enimmäismäärän perusteena oleva opiskelijamäärä 12,44 prosenttia järjestämislupien mukaista enimmäisopiskelijamäärää alhaisemmalle tasolle. Sivistystyönantajat esittää 190 m€ säästöjen jaksottamista useammalle vuodelle. On kiinnitettävä huomiota myös siihen, että vuonna 2018 voimaan astuvan uuden rahoitusjärjestelmän vaikutuksia ei vielä tunneta uuden rahoitusmallin ollessa vasta valmistella eikä koulutuksen järjestäjä tiedä mallin vaikutuksia rahoitukseensa. Lue koko lausunto.

Sivistystyönantajien lausunto norminpurkuun ja aikuisten lukiokoulutuksen rahoitukseen liittyen

11.10.2016
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt liitolta lausuntoa hallituksen esityksestä, jossa  ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia, lukiolakia, ammatillista peruskoulutuksesta annettua lakia, oppilas- ja opiskelijahuoltolakia sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Sivistystyönantajat pitää esityksen norminpurkuun liittyviä ehdotuksia kannatettavina. Aikuisten lukiokoulutukseen valmistavan rahoituksen leikkaaminen ei sen sijaan ole perusteltua eikä hyväksyttyä. Lue koko lausunto.

Sivistystyönantajien lausunto tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

13.09.2016
Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää säädettäväksi lakia tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä. Lain tavoitteena on parantaa tutkintojen vertailtavuutta eri maiden välillä ja sitä kautta muun muassa tukea suomalaista koulutusvientiä ja helpottaa opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta. Sivistystyönantajat kannattaa esitystä  ja sen tavoitteita. On kuitenkin muistettava, että viitekehyksen rooli on järjestelmää kuvaileva, ei sitä ohjaava. Lue koko lausunto.

Hallituksen esitys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

15.08.2016
Sivistystyönantajat on antanut lausuntonsa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muutoksista. Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia.  Muutokset koskevat ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä vapaata sivistystyötä.

Sivistystyönantajat esittää ammatillista koulusta koskevien 190 milj. € säästöjen jaksottamista useammalle vuodelle. Koska säästötoimien mittaluokka on suuri, esitetty toteutusaikataulu nopea ja leikkaukset toteutetaan ennen ammatillisen koulutuksen reformin valmistumista ja toimeenpanoa, ennakoimattomilta ja epätoivotuilta vaikutuksiltakaan tuskin voidaan välttyä. Lue koko lausunto.

Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmän ehdotus koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä sekä siihen kytkeytyvä ehdotus järjestelmää koskevan valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

24.05.2016
Osaamis- ja koulutustarpeiden onnistuneen ennakoinnin edellytyksenä on koulutuksen ja työelämän tiivis vuoropuhelu.  Työelämän muuttuvat osaamistarpeet edellyttävät joustavuutta ja aikaisempaa strategisempaa otetta ennakointiin.  Samaan aikaan kun työelämän osaamistarpeet edellyttävät nopeaa ja joustavaa reagointia, vähenevät resurssit ja siten koulutustoimikuntajärjestelmän tehtävien uudelleen tarkasteleminen on perusteltua.

Ehdotusta ja sen vaikutuksia on vaikea arvioida, koska siitä puuttuu nykyisen ennakointiin liittyvän järjestelmän kuvaaminen ja sen kehittämistarpeen arviointi kokonaisuutena. Ennakointiin liittyvien tehtävien kokonaisvaltainen tarkastelu ja toimijoiden keskinäinen koordinaatio päällekkäisyyksien välttämiseksi on erityisen tärkeää. Ehdotuksesta ei esimerkiksi selviä se, miten ennakointiin liittyvät tehtävät jaetaan maakuntauudistuksen jälkeen. Lue koko lausunto.

Lausunto yliopistojen rahoitusmallia koskevista asetusmuutoksista

11.04.2016
Sivistystyönantajat kannattaa suurinta osaa rahoitusmalliin ehdotetuista muutoksista. Ehdotettua strategisen rahoituksen osuuden kasvattamista 10 %:sta 12 %:iin tulisi kuitenkin vielä harkita uudelleen. Vähintäänkin strategisen rahoituksen kriteerien tulee olla selkeät ja läpinäkyvät. Lue koko lausunto.

Hallituksen esitys laiksi uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään

11.04.2016
Sivistystyönantajat pitää hallituksen esityksen tavoitteita kannatettavina.  Esitetyistä vaihtoehdoista kannatamme kokonaan uuden viraston perustamista ja sitä kautta saavutettavaa päällekkäisyyksien poistamista sekä toiminnallisia synergiaetuja. Tilanteessa, jossa koulutuksen rahoitus on kiristynyt läpi koko koulutusjärjestelmän ja jossa koulutuksen järjestäjät ovat merkittävien rakenneuudistusten edessä, on tärkeää että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tehostaminen tehdään kokonaisvaltaisesti. Lue koko lausunto.

Lausunto kieltenopetuksen yhteistyön edistämisestä

08.04.2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta kielenopetuksen yhteistyön edistämiseksi on erittäin tervetullut ja kannatettava. Kielikoulutuksen yhteistyön avaaminen antaa korkeakouluille mahdollisuuden järjestää koulutusta optimaalisesti sekä laatu- ja palvelutason ylläpitämisen ja parantamisen että resurssien kustannustehokkaan hyödyntämisen kannalta. Mahdollistava lainsäädäntö on kielikoulutuksen osalta ja laajemminkin korkeakoulujen toimintaa säädeltäessä suunta, johon on syytä pyrkiä. Lue koko lausunto.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 § muuttamisesta

07.03.2016
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että jatkossa Opetushallitus toimisi  tutkintotoimikuntien rekisterinpitäjänä näyttötutkintojen järjestämiseen liittyvissä henkilörekistereissä. Sivistystyönantajat pitää hyvänä sitä, että rekisterinpitoa yhtenäistetään.

Ehdotus siitä, että ammatillisen peruskoulutuksen kokeilua koskevia säännöksiä sovellettaisiin ammatillisessa aikuiskoulutuksessa sekä valmistavan koulutukseen että suoritettavaan tutkintoon, on Sivistystyönantajien näkemyksen mukaan kannatettava.  Samoin pidämme kannatettavana sitä, että kokeilua koskevien säännösten muuttaminen mahdollistaa esimerkiksi koulutusvientiin liittyviä kokeiluja.

Sivistystyönantajat pitää erittäin tärkeänä, että toteuttavat säästötoimet ja mahdolliset järjestämislupien opiskelijamäärävähennykset toteutetaan ylläpitäjäneutraalisti. Järjestämislupien koulutustehtävän opiskelijamäärien muuttaminen tilanteessa, jossa koulutuksen järjestäjien tasapuolinen kohtelu sitä edellyttää, on siten hyväksyttävä ratkaisu. Jos koulutuksen järjestäjän lupaan tehdään muutoksia, on järjestäjälle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi sitä ennen.

Lue koko lausunto.

Lausunto korkeakoulujen ja OKM:n välisistä tavoiteneuvotteluista

01.02.2016
OKM:n ja korkeakoulujen välisissä tavoiteneuvotteluissa on keskityttävä isoihin linjoihin. Sisäisen hallinnon korkeakoulut hoitavat itse. Lue koko lausunto.

Lausunto korkeakoulujen rahoitusmalleista

01.02.2016
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen perusrahoituksen jakamismallia ollaan päivittämässä siten, että uudistetut mallit ovat käytössä vuonna 2017. Ehdotukset uusiksi jakoperusteiksi on muotoiltu opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmissä. Sivistystyönantajat pitää ryhmien ehdotuksia hyvinä ja katsoo, että rahoitusmalleja tulee uudistaa ehdotusten mukaisesti. Lue koko lausunto.

Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma.

09.10.2015
Sivistystyönantajat kannattaa valtion ohjausjärjestelmän uudistamista koulutuksen ja tutkimuksen alalla. Oleellista on koulutus- ja tutkimusjärjestelmän kehittäminen pitkäjänteisesti siten, että korkeakoulut ja koulutuksen järjestäjät ovat kiinteästi mukana itseään koskevien linjausten valmistelussa. Lue koko lausunto.

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta

13.05.2015
Korkeakoulusektorin on oltava edustettuna uudistettavassa tutkimus- ja innovaationeuvostossa. Lue lausunto.

Lausunto sivistysvaliokunnalle rakenteellisesta uudistuksesta

12.02.2015
Sivistystyönantajat ry ei kannata HE 306/2014 hyväksymistä eikä näe perusteita asian eteenpäin viemiseen. Vähenevän rahoituksen tilanteessa järjestäjien tulee itse voida päättää strategiansa mukaisista toimista. Lue koko lausunto.

Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä rahoitusjärjestelmän muuttamiseksi

11.02.2015
Rahoitusjärjestelmän muuttaminen sekä lukiokoulutuksessa että ammatillisessa koulutuksessa suorituksia ja vaikuttavuutta painottavaksi on kannatettavaa. Hallituksen esitys on kuitenkin vaikeaselkoinen. Epäselväksi jää, miten koulutuksen järjestäjä voi jatkossa ennakoida, suunnitella ja suunnata tulevaa toimintaansa laadukkaan koulutuksen tuottamisen edellyttävällä tavalla. Lue lausunto.

Lausunto sivistysvaliokunnalle yliopisto- ja ammattikorkeakouluindekseistä

21.11.2014
Korkeakoulujemme resurssit ovat pienet niille asetettuihin odotuksiin ja tavoitteisiin nähden. Resursseja ei tule enää vähentää. Lue lausunto.

Lausunto korkeakoulututkintojen kansainvälisestä myynnistä

20.11.2014
Sivistystyönantajat ry kannattaa korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen maksullisuutta EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Sivistystyönantajat ry katsoo kuitenkin, että autonomisina toimijoina korkeakoulujen tulee itse saada päättää maksullisen tutkintokoulutuksen hinnoittelusta ja siitä, mitkä koulutusohjelmat ovat maksullisia. Lue koko lausunto.

Lausunto hallituksen esityksestä koskien toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellista kehittämistä

17.11.2014
Sivistystyönantajat ry näkee, että hallituksen esityksen luonnoksen perusteella ei tule edetä. Lue koko lausunto.

Lausunto: Hallituksen esitys ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen lain muuttamisesta (säännökset näyttötutkintojärjestelmän kehittämisestä)

14.11.2014
Sivistystyönantajat pitää hyvänä sitä, että näyttötutkintojärjestelmän toiminnan tasalaatuisuuteen kiinnitetään huomiota. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa koskevat rakenteelliset uudistukset ml. järjestäjäluvan kriteerit sekä rahoitusjärjestelmän uudistus ovat kuitenkin vielä keskeneräisiä. Vallitsevassa tilanteessa on vaikea kokonaisvaltaisesti arvioida näyttötutkintojärjestelmän uudistamisen vaikutuksia ja näyttötutkintosihteeristön roolia. Lue koko lausunto.

Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

31.10.2014
Sivistystyönantajat pitää esitettyjä muutoksia vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ennakoitavuuden lisäämiseksi pääsääntöisesti hyvinä. Sivistystyönantajat haluaa kuitenkin kiinnittää tässä yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriön huomion myös toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellisen uudistamisen vaikutuksiin. Lue koko lausunto.

Lausunto hallituksen esityksestä kuntalaiksi

25.08.2014
Uuteen kuntalakiin ei saa ottaa 127 §:n mukaista poikkeusta siitä, että opetustoimi olisi aina täysin yhtiöittämisvelvoitteen ulkopuolella. Lue koko lausunto.

Lausunto oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

15.08.2014
Eri oppilaitosmuotojen ja opetuksen järjestäjien oppilaitoksissa opiskelevien oppilaiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia saada opiskeluhuollon palveluita ei voida parantaa siten, että huononnetaan jo olemassa olevia hyvin toimivia järjestelmiä. Lue koko lausunto.

Lausunto hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (säännökset erikoistumiskoulutuksista)

31.07.2014
Erikoistumiskoulutusta koskeva hallituksen esitys on pääosin hyvä. Siinä esitetty sopimusmenettely tukee korkeakoulujen autonomiaa. Erikoistumiskoulutuksen rahoituspohjan osalta on oleellista, että korkeakoulut saavat koulutusten järjestämisestä täyden korvauksen. Korkeakoulujen tulee voida itse päättää erikoistumiskoulutuksesta perittävien maksujen suuruudesta OKM:n asettaman työryhmän esityksen mukaisesti (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:7). Lue koko lausunto.

Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

26.06.2014
Lue lausunto.

Lausunto oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksestä

06.06.2014
Lue lausunto.

Lausunto ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvistä asetuksista

05.06.2014
Lue lausunto.

Lausunto yliopistojen rahoitusmallia 2015 koskevista asetuksista

04.06.2014
Lue lausunto

Kannanotto: Ehdotus ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uudeksi rahoitusjärjestelmäksi

16.04.2014
Lue kannanotto

Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

03.04.2014
Lue lausunto

Lausunto lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta

07.02.2014
Lue lausunto

Lausunto ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain muuttamisesta

22.11.2013
Lue lausunto

Kannanotto: Sivistystyönantajat ry kannattaa koulutusviennin esteiden purkamista

08.11.2013
Lue kannanotto

Lausunto ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä koskevasta luonnoksesta

27.09.2013
Lue lausunto

Lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (amk)

11.09.2013
Lue lausunto

Lausunto korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen kokonaisuutta valmistelleen työryhmän muistiosta

05.09.2013
Lue lausunto

Lausunto koskien OKM:n ehdotusta ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä vuosille 2014-2016

06.05.2013
Lue lausunto

Lausunto korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmän muistiosta

09.04.2013
Lue lausunto

Lausunto korkeakoulujen turvallisuusjohtamista koskevasta selvityksestä

15.02.2013
Lue lausunto

Lausunto: Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä. Ehdotukset ja vaikuttavuuden arviointi. Loppuraportti.

18.01.2013
Lue lausunto

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksesta valtioneuvoston strategiaksi koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi

10.01.2013
Lue lausunto

Palaute opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille 2013-2016

31.12.2012
Lue lausunto

Kirjallinen näkemys perusopetuksen järjestämislupien ehdoista ja ehtojen tulkinnasta

30.11.2012
Lue näkemys

Lausunto ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä hallituksen esityksestä

26.10.2012
Lue lausunto

Kirjallinen palaute taustamuistiosta koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman laadinnalle

12.10.2012
Lue lausunto

Kannanotto: Ammatillisen perusopetuksen opiskelijoiden saaman opetuksen ja ohjauksen määrää ja riittävyyttä kuvaavat indikaattorit ja kriteerit koulutuksen järjestäjien käyttöön

08.10.2012
Lue kannanotto

Lausunto: Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustaminen

13.09.2012
Lue lausunto

Lausunto: Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä. Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi.

27.08.2012
Lue lausunto

Lausunto koskien perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukortteja valmistelevan työryhmän muistiota

08.06.2012
Lue lausunto

Lausunto Tulevaisuuden perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako

21.03.2012
Lue lausunto

Lausunto Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 2011-2016

20.10.2011
Lue lausunto

Lausunto ammattikorkeakoululaitoksen uudistamisen suuntaviivoista

12.10.2011
Lue lausunto

Lausunto ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisesta

20.01.2011
Lue lausunto

Kirjallinen näkemys luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi opiskeluhuoltolaiksi

02.11.2010
Lue näkemys

Lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelevan työryhmän ehdotuksista

01.09.2010
Lue lausunto

Lausunto koskien kuntia ja kilpailuneutraliteettia

12.08.2010
Lue lausunto

Lausunto koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistiosta

28.04.2010
Lue lausunto

Lausunto koskien Soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA) -työryhmän ehdotuksia

26.04.2010
Lue lausunto

Lausunto vapaan sivistystyön rahoitustyöryhmän muistiosta

19.04.2010
Lue lausunto

Lausunto ammatillisten aineiden opettajien sekä rehtoreiden kelpoisuusvaatimuksia selvittäneen työryhmän loppuraportista

25.03.2010
Lue lausunto

Kirjalliset kommentit koskien luonnosta opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusasetukseksi

18.12.2009
Lue kommentit

Lausunto koulutuksen arviointia koskevasta asetusluonnoksesta

12.11.2009
Lue lausunto

Lausunto sivistysvaliokunnalle valtionosuusuudistuksesta

06.11.2009
Lue lausunto

Lausunto sivistysvaliokunnalle rahoituslaista

06.11.2009
Lue lausunto

Lausunto SORA-työryhmälle

29.10.2009
Lue lausunto

Lausunto OSAAVA-ohjelmasta

18.09.2009
Lue lausunto

Lausunto koskien Perusopetuksen laatukriteereitä

28.08.2009
Lue lausunto

Kirjallinen näkemys eräiden lakien muuttamisesta koskien koulutuksen arviointia

17.06.2009
Lue näkemys

Lausunto sivistysvaliokunnalle rahoituslain ja vapaan sivistystyön lain muuttamisesta

04.05.2009
Lue lausunto

Tiedote opetusministeriön työryhmän raportista ”Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistaminen”

15.04.2009
Lue tiedote

Lausunto loppuraportista ”Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2009-2012”

03.04.2009
Lue lausunto

Lausunto rahoituslain ja vapaan sivistystyön lain muuttamisesta

25.02.2009
Lue lausunto

Palaute koskien julkaisua ”Perusopetuksen laatukriteerit”

20.02.2009
Lue palaute

Lausunto koskien raporttia ”Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus, korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet”

29.01.2009
Lue lausunto

Lausunto ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoitusta koskevasta esityksestä

12.12.2008
Lue lausunto

Lausunto vapaan sivistystyön kehittämisohjelman väliraportista

17.11.2008
Lue lausunto

Kirjallinen kannanotto oppisopimuskoulutuksen nykytilasta ja sen kehittämisestä

13.10.2008
Lue kannanotto

Lausunto ammattikorkeakoululain muuttamista koskevasta esityksestä

08.10.2008
Lue lausunto

Kirjallinen näkemys Soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA) -työryhmän kuulemistilaisuuteen

07.10.2008
Lue näkemys

Lehdistötiedote: Opetustoimen täydennyskoulutusvelvoite ei tue tuloksellista osaamisen kehittämistä

06.08.2008
Lue tiedote

Lehdistötiedote: Koulutuksen palvelutuotantoa on avattava ja kehitettävä

11.06.2008
Lue tiedote

Lehdistötiedote: Valtioneuvoston luparatkaisu on myönteinen linjanmuutos

27.03.2008
Lue tiedote

Lausunto koskien selvitystä ”Opetushallituksen asema, rooli ja tehtävät sekä koulutustoimialan ohjaus muuttuvassa toimintaympäristössä”

28.11.2007
Lue lausunto

Kommenttipuheenvuoro: Yksityisten oppilaitosten yksikköhinta tulee maksaa suoraan koulutuksen järjestäjälle

30.10.2007
Lue puheenvuoro

Lehdistötiedote: Yksityisten oppilaitosten rahoitus pitää maksaa suoraan koulutuksen järjestäjälle

30.10.2007
Lue tiedote

Lausunto koskien opetusministeriön luonnosta hallituksen esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi

14.09.2007
Lue lausunto

Lausunto Opetusministeriön kehittämissuunnitelman luonnoksesta 2007-2012

11.09.2007
Lue lausunto

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtionosuusjärjestelmästä

08.11.2006
Lue lausunto