» Vaikutamme » Lausunnot ja kannanotot » Lausuntoarkisto

Lausuntoarkisto

Sivistan lausuntoarkistosta löydät aikaisemmat lausuntomme.

Lausunto Suomen Akatemian toiminkuntarakenteen uudistamisesta

18.12.2017
Sivistystyönantajat kannattaa ehdotusta Suomen Akatemian toimikuntien määrän muuttamista neljästä kolmeen. Lue koko lausunto tästä.

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta

14.12.2017
Asetusluonnoksen ehdotukset tiukentavat ammatillisen koulutuksen kelpoisuusehtoja sekä rehtorin että yhteisten tutkinnon osien opettajien osalta. Sivistystyönantajat ei näe asialle perusteita eikä kannata esityksiä. Lue koko lausunto tästä.

Lausunto tulevaisuusvaliokunnalle valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osasta ”Jaettu ymmärrys työn murroksesta”

16.11.2017
Työssä vaadittu osaaminen, työn tekemisen tavat ja työkulttuurit ovat jatkuvassa muutoksessa. Muutoksissa on helpointa pysyä mukana ja olla jopa hieman etukenossa, kun koulutus on kunnossa ja toimintatavat joustavia. Lue koko lausunto tästä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

10.11.2017
Sivistystyönantajat pitää ehdotusta pääosin kannatettavana, mutta esittää, että varainsiirtolain muutos kattaisi myös vapaan sivistystyön ylläpitäjiä. Kuten ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhdistyessä, myös mahdollisissa vapaan sivistystyön ylläpitäjien yhdistymisissä varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuus saattaa estää yhdistymisen. Sivistystyönantajat huomauttaa myös, että vapaan sivistystyön ylläpitämisluvan saaneet oppilaitokset eivät voi toimia voiton tavoittelemiseksi. Lue koko lausunto tästä.

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta

20.10.2017
Hallituksen esityksen mukaan yksityisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien verokohtelua muutetaan siten, että jatkossa ne ovat tasavertaisessa asemassa kunnallisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa. Sivistystyönantajat pitää muutosta tervetulleena ja tärkeänä. Lue koko lausunto.

Lausunto sivistysvaliokunnalle korkeakoulujen opetusyhteistyöstä ja koulutuksen siirroista (HE 73/2017)

09.10.2017
Sivistystyönantajat tukee korkeakoulujen yhteistyön ja profiloitumisen esteiden poistamista. Lue koko lausunto.

Varainsiirtoverolain muutos

09.10.2017
Sivistystyönantajat pitää ehdotusta pääosin kannatettavana mutta esittää, että varainsiirtolain muutos kattaisi myös vapaan sivistystyön ylläpitäjiä. Kuten ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhdistyessä, myös mahdollisissa vapaan sivistystyön ylläpitäjien yhdistymisissä varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuus saattaa estää yhdistymisen. Sivistystyönantajat huomauttaa myös, että vapaan sivistystyön ylläpitämisluvan saaneet oppilaitokset eivät voi toimia voiton tavoittelemiseksi. Lue koko lausunto.

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

18.08.2017
Sivistystyönantajat pitää tärkeänä, että koulutuksen järjestäjä voi vastaisuudessakin päättää itse siitä, miten palvelut järjestetään järjestämisvastuun säilyessä sijaintikunnalla. Lue koko lausunto tästä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta

17.08.2017
Asetusluonnoksen sisältämän vaikutusarvion mukaan ehdotuksilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Sivistystyönantajat pitää tärkeänä opiskelijoiden sosioekonomisen aseman huomioimista ja katsoo, että luonnoksen nykytilan säilyttämiseen perustuvat muotoilut ovat oikeansuuntaisia. Lue koko lausunto tästä.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta

17.08.2017
Arvonlisäverojen kompensaatio yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin nykyisellään sovellettavalla euro-eurosta periaatteella on kannatettava. Sivistystyönantajat pitää ehdotusta tervetulleena ja tärkeänä. Lue koko lausunto tästä.

Lausunto Tekesin ja Finpron yhdistämisestä

08.08.2017
Hallitus esittää Tekesin ja Finpro Oy:n yhdistämistä Business Finland -nimiseksi toimijaksi. Yhdistämisen tavoitteina on hallinnollisen tehokkuuden parantamisen lisäksi muun muassa palvelujärjestelmän yksinkertaistaminen ja innovaatiojärjestelmän kansainvälistäminen. Sivistystyönantajat pitää tavoitteita kannatettavina. Tärkeää on, että lailla ei aseteta ennalta poissulkevia kriteerejä korkeatasoisen ja vaikuttavan TKI-toiminnan tukemiselle. TKI-toiminnan tukemista uudessa Business Finlandissa on tarpeen vahvistaa. Samoin vientitoimintaa on edistettävä kaikilla toimialoilla. Business Finlandissa on oltava riittävän laaja näkemys eri alojen erityispiirteistä ja markkinapotentiaalista. Erityisesti uudet, nousevat alat, kuten koulutusvienti, voivat hyötyä kansainvälistymis- ja vientipalveluista. Lue koko lausunto tästä.

Lausunto ammatillisen koulutuksen reformin asetuksista

27.06.2017
Sivistystyönantajat pitää erittäin tärkeänä ammatillisen koulutuksen reformin periaatteena ylläpitäjäneutraliteettia. On varmistettava, että se myös käytännössä toteutuu laki- ja asetuskokonaisuuden astuttua voimaan. Rahoitusjärjestelmän keskeisin elementti on ennakoitavuus. Ilman rahoitusmallimuutoksen koelaskelmia on lähes mahdotonta arvioida uudistuksen vaikuttavuutta. Sivistystyönantajat katsoo, että koulutuksen järjestäjille tulee viipymättä toimittaa omaa rahoitustaan koskeva laskentakaava. Lue koko lausunto tästä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä

27.06.2017
On erittäin tärkeää, että maakunta voi itse tuottaa rekrytointi- ja osaamispalvelut ainoastaan todetussa markkinapuutetilanteessa. Maakunnan hankkiessa kotoutumisen edistämiseen tarkoittamia palveluita kunnilta tai kuntayhtymiltä tulee huolehtia siitä, että kaikkia kilpailutukseen osallistuvia palveluntarjoajia kohdellaan samalla tavalla ja huolehditaan kilpailuneutraliteetin toteutumisesta. Palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on hyödynnettävä täysimääräisesti nykyisten koulutuksen järjestäjien, ylläpitäjien ja korkeakoulujen olemassa oleva osaaminen, kokemus ja infrastruktuuri. Lue koko lausunto tästä.

OKM:n työryhmäraportit korkeakouluvalinnoista

31.05.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen ammatillisen toisen asteen tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä. Alkuvuonna ministeriö julkaisi vastaavan ehdotuksen ylioppilastutkinnon paremmasta hyödyntämisestä opiskelijavalinnoissa.

Sivistystyönantajat pitää koulutuksen nivelvaiheiden sujuvoittamista ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen nopeuttamista kannatettavina tavoitteina. Valintamenettelyjä ja eri asteiden koulutusta kehitettäessä on pidettävä huoli siitä, että tasavertaiset mahdollisuudet päästä opiskelemaan erilaisilla toisen asteen tutkinnoilla säilyvät ja, että lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta kehitetään jatkossakin omina erillisinä koulutusmuotoinaan.

Opiskelijavalintoja koskevia isoja uudistuksia on tehtävä kaukonäköisesti ja yhteistyössä eri koulutusasteiden kesken, jotta havaitut ongelmat eivät siirry koulutusketjussa eri kohtaan. Keskimäärin nopeampi koulutukseen pääsy valintajärjestelmiä kehittämällä ei saa johtaa tilanteeseen, jossa esimerkiksi koulutuksen keskeytymiset lisääntyvät tai eteneminen hidastuu.

Vaikka ylioppilastodistusta ja ammatillisen koulutuksen todistuksia pyritään hyödyntämään aiempaa enemmän, on opiskelijavalintoja voitava tehdä joustavasti ja eri tavoin. Tämä on tärkeää niin opiskelemaan pyrkivien, korkeakoulujen kuin eri alojen näkökulmista.

Lisätietoja:

Heikki Holopainen, asiantuntija, 0400 639 331
Riitta Vataja, asiantuntija, 040 536 0954

Työryhmien raportit:
Valmiina valintoihin: ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa
Valmiina valintoihin II: ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun

Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolain muuttamisesta

18.05.2017
Sivistystyönantajat kannattaa hallituksen esitystä ja toteaa, että se on askel oikeaan suuntaan. Lukiokoulutuksen lainsäädännön kehittämistä tulee jatkaa siten, että jatkossa myös lukiokoulutuksessa olisi mahdollista myydä tutkintoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille kansalaisille. Lue koko lausunto.

Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

18.05.2017
Sivistystyönantajat pitää hyvänä sitä, että jatkossa ammatillisessa koulutuksessa on vain yksi järjestämislupa. Samoin se, että koulutuksen järjestäjillä on jatkossakin mahdollisuus suunnata tarjontaa valitsemilleen kohderyhmille sekä päättää koulutuksen toteuttamistavasta, on oikea ratkaisu. Ylläpitäjäneutraliteetti on keskeinen periaate ja on varmistettava, että se myös käytännössä toteutuu lakikokonaisuuden astuttua voimaan. Lue koko lausunto.

Taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta

21.04.2017
Opetussuunnitelmien perusteiden tulisi olla mahdollisimman väljät ja sallia opetuksen järjestäjille liikkumatilaa opetussuunnitelmien toteuttamisen suhteen. Perusteena esitykselle on, että taiteen perusopetuksen järjestäjillä on tarvittava osaamispohja yksilöllisten ratkaisujen toteuttamista varten. Ne tuntevat itse parhaiten omat mahdollisuutensa sekä oppilaidensa tarpeet. Lue koko lausunto.

Lukiokoulutuksen kehittäminen: Sivistystyönantajien esitykset

30.03.2017
Lue esityksemme lukiokoulutuksen kehittämiseksi tästä.

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (8.11.2016)

19.12.2016
Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen uudistaminen osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Samalla siirrytään yhteen lakiin ja yhteen lupaan. Reformin tavoitteet ovat kannatettavia. Laadun tulee määrittää se, mitkä tahot järjestävät koulutusta eikä peruste voi olla esimerkiksi koulutuksen järjestäjän koko. Erilaisten koulutuksen järjestäjien tasapuoliset toimintamahdollisuudet on turvattava, sillä laadukasta koulutusta voidaan toteuttaa eri kokoisten järjestäjien toimesta. Lue koko lausunto.

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017

11.11.2016
Koulutus ja tutkimus ovat kantaneet raskaan taakan julkisen talouden tasapainottamisessa. On välttämätöntä panostaa osaamiseen ja innovaatioihin, jotta hyvinvointi voidaan turvata tulevaisuudessa. Lue koko lausunto.

Sote- ja maakuntauudistus, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä – tutkimus- ja kehittämistoiminta

10.11.2016
Lue koko lausunto.

Sote- ja maakuntauudistus, laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta: Oppilas- ja opiskelijahuolto

10.11.2016
Lue koko lausunto.

Sote- ja maakuntauudistus, Maakuntalaki: Maakunnan tehtävät

10.11.2016
Lue koko lausunto.

Sote- ja maakuntauudistus, Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä

10.11.2016
Lue koko lausunto.

Sote- ja maakuntauudistus, Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta: kotikuntakorvaus ja opetuksen järjestäjien arvonlisäverotus

10.11.2016
Lue koko lausunto.

Sote- ja maakuntauudistus, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä – valtion koulutuskorvaukset

10.11.2016
Lue koko lausunto.

Sote- ja maakuntauudistus, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä – yhteistyösopimukset

10.11.2016
Lue koko lausunto.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

10.11.2016
Hallituksen esityksen HE 177/2016 mukaan ammatillista koulutusta koskeva 190 miljoonan euron leikkaus toteutetaan määräämällä ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen enimmäismäärän perusteena oleva opiskelijamäärä 12,44 prosenttia järjestämislupien mukaista enimmäisopiskelijamäärää alhaisemmalle tasolle. Sivistystyönantajat esittää 190 m€ säästöjen jaksottamista useammalle vuodelle. On kiinnitettävä huomiota myös siihen, että vuonna 2018 voimaan astuvan uuden rahoitusjärjestelmän vaikutuksia ei vielä tunneta uuden rahoitusmallin ollessa vasta valmistella eikä koulutuksen järjestäjä tiedä mallin vaikutuksia rahoitukseensa. Lue koko lausunto.

Sivistystyönantajien lausunto norminpurkuun ja aikuisten lukiokoulutuksen rahoitukseen liittyen

11.10.2016
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt liitolta lausuntoa hallituksen esityksestä, jossa  ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia, lukiolakia, ammatillista peruskoulutuksesta annettua lakia, oppilas- ja opiskelijahuoltolakia sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Sivistystyönantajat pitää esityksen norminpurkuun liittyviä ehdotuksia kannatettavina. Aikuisten lukiokoulutukseen valmistavan rahoituksen leikkaaminen ei sen sijaan ole perusteltua eikä hyväksyttyä. Lue koko lausunto.

Sivistystyönantajien lausunto tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

13.09.2016
Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää säädettäväksi lakia tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä. Lain tavoitteena on parantaa tutkintojen vertailtavuutta eri maiden välillä ja sitä kautta muun muassa tukea suomalaista koulutusvientiä ja helpottaa opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta. Sivistystyönantajat kannattaa esitystä  ja sen tavoitteita. On kuitenkin muistettava, että viitekehyksen rooli on järjestelmää kuvaileva, ei sitä ohjaava. Lue koko lausunto.

Hallituksen esitys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

15.08.2016
Sivistystyönantajat on antanut lausuntonsa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muutoksista. Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia.  Muutokset koskevat ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä vapaata sivistystyötä.

Sivistystyönantajat esittää ammatillista koulusta koskevien 190 milj. € säästöjen jaksottamista useammalle vuodelle. Koska säästötoimien mittaluokka on suuri, esitetty toteutusaikataulu nopea ja leikkaukset toteutetaan ennen ammatillisen koulutuksen reformin valmistumista ja toimeenpanoa, ennakoimattomilta ja epätoivotuilta vaikutuksiltakaan tuskin voidaan välttyä. Lue koko lausunto.

Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmän ehdotus koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä sekä siihen kytkeytyvä ehdotus järjestelmää koskevan valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

24.05.2016
Osaamis- ja koulutustarpeiden onnistuneen ennakoinnin edellytyksenä on koulutuksen ja työelämän tiivis vuoropuhelu.  Työelämän muuttuvat osaamistarpeet edellyttävät joustavuutta ja aikaisempaa strategisempaa otetta ennakointiin.  Samaan aikaan kun työelämän osaamistarpeet edellyttävät nopeaa ja joustavaa reagointia, vähenevät resurssit ja siten koulutustoimikuntajärjestelmän tehtävien uudelleen tarkasteleminen on perusteltua.

Ehdotusta ja sen vaikutuksia on vaikea arvioida, koska siitä puuttuu nykyisen ennakointiin liittyvän järjestelmän kuvaaminen ja sen kehittämistarpeen arviointi kokonaisuutena. Ennakointiin liittyvien tehtävien kokonaisvaltainen tarkastelu ja toimijoiden keskinäinen koordinaatio päällekkäisyyksien välttämiseksi on erityisen tärkeää. Ehdotuksesta ei esimerkiksi selviä se, miten ennakointiin liittyvät tehtävät jaetaan maakuntauudistuksen jälkeen. Lue koko lausunto.

Lausunto yliopistojen rahoitusmallia koskevista asetusmuutoksista

11.04.2016
Sivistystyönantajat kannattaa suurinta osaa rahoitusmalliin ehdotetuista muutoksista. Ehdotettua strategisen rahoituksen osuuden kasvattamista 10 %:sta 12 %:iin tulisi kuitenkin vielä harkita uudelleen. Vähintäänkin strategisen rahoituksen kriteerien tulee olla selkeät ja läpinäkyvät. Lue koko lausunto.

Hallituksen esitys laiksi uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään

11.04.2016
Sivistystyönantajat pitää hallituksen esityksen tavoitteita kannatettavina.  Esitetyistä vaihtoehdoista kannatamme kokonaan uuden viraston perustamista ja sitä kautta saavutettavaa päällekkäisyyksien poistamista sekä toiminnallisia synergiaetuja. Tilanteessa, jossa koulutuksen rahoitus on kiristynyt läpi koko koulutusjärjestelmän ja jossa koulutuksen järjestäjät ovat merkittävien rakenneuudistusten edessä, on tärkeää että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tehostaminen tehdään kokonaisvaltaisesti. Lue koko lausunto.

Lausunto kieltenopetuksen yhteistyön edistämisestä

08.04.2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta kielenopetuksen yhteistyön edistämiseksi on erittäin tervetullut ja kannatettava. Kielikoulutuksen yhteistyön avaaminen antaa korkeakouluille mahdollisuuden järjestää koulutusta optimaalisesti sekä laatu- ja palvelutason ylläpitämisen ja parantamisen että resurssien kustannustehokkaan hyödyntämisen kannalta. Mahdollistava lainsäädäntö on kielikoulutuksen osalta ja laajemminkin korkeakoulujen toimintaa säädeltäessä suunta, johon on syytä pyrkiä. Lue koko lausunto.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 § muuttamisesta

07.03.2016
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että jatkossa Opetushallitus toimisi  tutkintotoimikuntien rekisterinpitäjänä näyttötutkintojen järjestämiseen liittyvissä henkilörekistereissä. Sivistystyönantajat pitää hyvänä sitä, että rekisterinpitoa yhtenäistetään.

Ehdotus siitä, että ammatillisen peruskoulutuksen kokeilua koskevia säännöksiä sovellettaisiin ammatillisessa aikuiskoulutuksessa sekä valmistavan koulutukseen että suoritettavaan tutkintoon, on Sivistystyönantajien näkemyksen mukaan kannatettava.  Samoin pidämme kannatettavana sitä, että kokeilua koskevien säännösten muuttaminen mahdollistaa esimerkiksi koulutusvientiin liittyviä kokeiluja.

Sivistystyönantajat pitää erittäin tärkeänä, että toteuttavat säästötoimet ja mahdolliset järjestämislupien opiskelijamäärävähennykset toteutetaan ylläpitäjäneutraalisti. Järjestämislupien koulutustehtävän opiskelijamäärien muuttaminen tilanteessa, jossa koulutuksen järjestäjien tasapuolinen kohtelu sitä edellyttää, on siten hyväksyttävä ratkaisu. Jos koulutuksen järjestäjän lupaan tehdään muutoksia, on järjestäjälle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi sitä ennen.

Lue koko lausunto.

Lausunto korkeakoulujen ja OKM:n välisistä tavoiteneuvotteluista

01.02.2016
OKM:n ja korkeakoulujen välisissä tavoiteneuvotteluissa on keskityttävä isoihin linjoihin. Sisäisen hallinnon korkeakoulut hoitavat itse. Lue koko lausunto.

Lausunto korkeakoulujen rahoitusmalleista

01.02.2016
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen perusrahoituksen jakamismallia ollaan päivittämässä siten, että uudistetut mallit ovat käytössä vuonna 2017. Ehdotukset uusiksi jakoperusteiksi on muotoiltu opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmissä. Sivistystyönantajat pitää ryhmien ehdotuksia hyvinä ja katsoo, että rahoitusmalleja tulee uudistaa ehdotusten mukaisesti.

Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma. Lue koko lausunto.

09.10.2015
Sivistystyönantajat kannattaa valtion ohjausjärjestelmän uudistamista koulutuksen ja tutkimuksen alalla. Oleellista on koulutus- ja tutkimusjärjestelmän kehittäminen pitkäjänteisesti siten, että korkeakoulut ja koulutuksen järjestäjät ovat kiinteästi mukana itseään koskevien linjausten valmistelussa. Lue koko lausunto.

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta

13.05.2015
Korkeakoulusektorin on oltava edustettuna uudistettavassa tutkimus- ja innovaationeuvostossa. Lue lausunto.

Lausunto sivistysvaliokunnalle rakenteellisesta uudistuksesta

12.02.2015
Sivistystyönantajat ry ei kannata HE 306/2014 hyväksymistä eikä näe perusteita asian eteenpäin viemiseen. Vähenevän rahoituksen tilanteessa järjestäjien tulee itse voida päättää strategiansa mukaisista toimista. Lue koko lausunto.

Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä rahoitusjärjestelmän muuttamiseksi

11.02.2015
Rahoitusjärjestelmän muuttaminen sekä lukiokoulutuksessa että ammatillisessa koulutuksessa suorituksia ja vaikuttavuutta painottavaksi on kannatettavaa. Hallituksen esitys on kuitenkin vaikeaselkoinen. Epäselväksi jää, miten koulutuksen järjestäjä voi jatkossa ennakoida, suunnitella ja suunnata tulevaa toimintaansa laadukkaan koulutuksen tuottamisen edellyttävällä tavalla. Lue lausunto.

Lausunto sivistysvaliokunnalle yliopisto- ja ammattikorkeakouluindekseistä

21.11.2014
Korkeakoulujemme resurssit ovat pienet niille asetettuihin odotuksiin ja tavoitteisiin nähden. Resursseja ei tule enää vähentää. Lue lausunto.

Lausunto korkeakoulututkintojen kansainvälisestä myynnistä

20.11.2014
Sivistystyönantajat ry kannattaa korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen maksullisuutta EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Sivistystyönantajat ry katsoo kuitenkin, että autonomisina toimijoina korkeakoulujen tulee itse saada päättää maksullisen tutkintokoulutuksen hinnoittelusta ja siitä, mitkä koulutusohjelmat ovat maksullisia. Lue koko lausunto.

Lausunto hallituksen esityksestä koskien toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellista kehittämistä

17.11.2014
Sivistystyönantajat ry näkee, että hallituksen esityksen luonnoksen perusteella ei tule edetä. Lue koko lausunto.

Lausunto: Hallituksen esitys ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen lain muuttamisesta (säännökset näyttötutkintojärjestelmän kehittämisestä)

14.11.2014
Sivistystyönantajat pitää hyvänä sitä, että näyttötutkintojärjestelmän toiminnan tasalaatuisuuteen kiinnitetään huomiota. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa koskevat rakenteelliset uudistukset ml. järjestäjäluvan kriteerit sekä rahoitusjärjestelmän uudistus ovat kuitenkin vielä keskeneräisiä. Vallitsevassa tilanteessa on vaikea kokonaisvaltaisesti arvioida näyttötutkintojärjestelmän uudistamisen vaikutuksia ja näyttötutkintosihteeristön roolia. Lue koko lausunto.

Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

31.10.2014
Sivistystyönantajat pitää esitettyjä muutoksia vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ennakoitavuuden lisäämiseksi pääsääntöisesti hyvinä. Sivistystyönantajat haluaa kuitenkin kiinnittää tässä yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriön huomion myös toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellisen uudistamisen vaikutuksiin. Lue koko lausunto.

Lausunto hallituksen esityksestä kuntalaiksi

25.08.2014
Uuteen kuntalakiin ei saa ottaa 127 §:n mukaista poikkeusta siitä, että opetustoimi olisi aina täysin yhtiöittämisvelvoitteen ulkopuolella. Lue koko lausunto.

Lausunto oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

15.08.2014
Eri oppilaitosmuotojen ja opetuksen järjestäjien oppilaitoksissa opiskelevien oppilaiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia saada opiskeluhuollon palveluita ei voida parantaa siten, että huononnetaan jo olemassa olevia hyvin toimivia järjestelmiä. Lue koko lausunto.

Lausunto hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (säännökset erikoistumiskoulutuksista)

31.07.2014
Erikoistumiskoulutusta koskeva hallituksen esitys on pääosin hyvä. Siinä esitetty sopimusmenettely tukee korkeakoulujen autonomiaa. Erikoistumiskoulutuksen rahoituspohjan osalta on oleellista, että korkeakoulut saavat koulutusten järjestämisestä täyden korvauksen. Korkeakoulujen tulee voida itse päättää erikoistumiskoulutuksesta perittävien maksujen suuruudesta OKM:n asettaman työryhmän esityksen mukaisesti (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:7). Lue koko lausunto.

Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

26.06.2014
Lue lausunto.

Lausunto oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksestä

06.06.2014
Lue lausunto.

Lausunto ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvistä asetuksista

05.06.2014
Lue lausunto.

Lausunto yliopistojen rahoitusmallia 2015 koskevista asetuksista

04.06.2014
Lue lausunto

Kannanotto: Ehdotus ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uudeksi rahoitusjärjestelmäksi

16.04.2014
Lue kannanotto

Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

03.04.2014
Lue lausunto

Lausunto lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta

07.02.2014
Lue lausunto

Lausunto ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain muuttamisesta

22.11.2013
Lue lausunto

Kannanotto: Sivistystyönantajat ry kannattaa koulutusviennin esteiden purkamista

08.11.2013
Lue kannanotto

Lausunto ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä koskevasta luonnoksesta

27.09.2013
Lue lausunto

Lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (amk)

11.09.2013
Lue lausunto

Lausunto korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen kokonaisuutta valmistelleen työryhmän muistiosta

05.09.2013
Lue lausunto

Lausunto koskien OKM:n ehdotusta ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä vuosille 2014-2016

06.05.2013
Lue lausunto

Lausunto korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmän muistiosta

09.04.2013
Lue lausunto

Lausunto korkeakoulujen turvallisuusjohtamista koskevasta selvityksestä

15.02.2013
Lue lausunto

Lausunto: Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä. Ehdotukset ja vaikuttavuuden arviointi. Loppuraportti.

18.01.2013
Lue lausunto

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksesta valtioneuvoston strategiaksi koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi

10.01.2013
Lue lausunto

Palaute opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille 2013-2016

31.12.2012
Lue lausunto

Kirjallinen näkemys perusopetuksen järjestämislupien ehdoista ja ehtojen tulkinnasta

30.11.2012
Lue näkemys

Lausunto ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä hallituksen esityksestä

26.10.2012
Lue lausunto

Kirjallinen palaute taustamuistiosta koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman laadinnalle

12.10.2012
Lue lausunto

Kannanotto: Ammatillisen perusopetuksen opiskelijoiden saaman opetuksen ja ohjauksen määrää ja riittävyyttä kuvaavat indikaattorit ja kriteerit koulutuksen järjestäjien käyttöön

08.10.2012
Lue kannanotto

Lausunto: Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustaminen

13.09.2012
Lue lausunto

Lausunto: Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä. Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi.

27.08.2012
Lue lausunto

Lausunto koskien perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukortteja valmistelevan työryhmän muistiota

08.06.2012
Lue lausunto

Lausunto Tulevaisuuden perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako

21.03.2012
Lue lausunto

Lausunto Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 2011-2016

20.10.2011
Lue lausunto

Lausunto ammattikorkeakoululaitoksen uudistamisen suuntaviivoista

12.10.2011
Lue lausunto

Lausunto ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisesta

20.01.2011
Lue lausunto

Kirjallinen näkemys luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi opiskeluhuoltolaiksi

02.11.2010
Lue näkemys

Lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelevan työryhmän ehdotuksista

01.09.2010
Lue lausunto

Lausunto koskien kuntia ja kilpailuneutraliteettia

12.08.2010
Lue lausunto

Lausunto koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistiosta

28.04.2010
Lue lausunto

Lausunto koskien Soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA) -työryhmän ehdotuksia

26.04.2010
Lue lausunto

Lausunto vapaan sivistystyön rahoitustyöryhmän muistiosta

19.04.2010
Lue lausunto

Lausunto ammatillisten aineiden opettajien sekä rehtoreiden kelpoisuusvaatimuksia selvittäneen työryhmän loppuraportista

25.03.2010
Lue lausunto

Kirjalliset kommentit koskien luonnosta opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusasetukseksi

18.12.2009
Lue kommentit

Lausunto koulutuksen arviointia koskevasta asetusluonnoksesta

12.11.2009
Lue lausunto

Lausunto sivistysvaliokunnalle valtionosuusuudistuksesta

06.11.2009
Lue lausunto

Lausunto sivistysvaliokunnalle rahoituslaista

06.11.2009
Lue lausunto

Lausunto SORA-työryhmälle

29.10.2009
Lue lausunto

Lausunto OSAAVA-ohjelmasta

18.09.2009
Lue lausunto

Lausunto koskien Perusopetuksen laatukriteereitä

28.08.2009
Lue lausunto

Kirjallinen näkemys eräiden lakien muuttamisesta koskien koulutuksen arviointia

17.06.2009
Lue näkemys

Lausunto sivistysvaliokunnalle rahoituslain ja vapaan sivistystyön lain muuttamisesta

04.05.2009
Lue lausunto

Tiedote opetusministeriön työryhmän raportista ”Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistaminen”

15.04.2009
Lue tiedote

Lausunto loppuraportista ”Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2009-2012”

03.04.2009
Lue lausunto

Lausunto rahoituslain ja vapaan sivistystyön lain muuttamisesta

25.02.2009
Lue lausunto

Palaute koskien julkaisua ”Perusopetuksen laatukriteerit”

20.02.2009
Lue palaute

Lausunto koskien raporttia ”Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus, korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet”

29.01.2009
Lue lausunto

Lausunto ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoitusta koskevasta esityksestä

12.12.2008
Lue lausunto

Lausunto vapaan sivistystyön kehittämisohjelman väliraportista

17.11.2008
Lue lausunto

Kirjallinen kannanotto oppisopimuskoulutuksen nykytilasta ja sen kehittämisestä

13.10.2008
Lue kannanotto

Lausunto ammattikorkeakoululain muuttamista koskevasta esityksestä

08.10.2008
Lue lausunto

Kirjallinen näkemys Soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA) -työryhmän kuulemistilaisuuteen

07.10.2008
Lue näkemys

Lehdistötiedote: Opetustoimen täydennyskoulutusvelvoite ei tue tuloksellista osaamisen kehittämistä

06.08.2008
Lue tiedote

Lehdistötiedote: Koulutuksen palvelutuotantoa on avattava ja kehitettävä

11.06.2008
Lue tiedote

Lehdistötiedote: Valtioneuvoston luparatkaisu on myönteinen linjanmuutos

27.03.2008
Lue tiedote

Lausunto koskien selvitystä ”Opetushallituksen asema, rooli ja tehtävät sekä koulutustoimialan ohjaus muuttuvassa toimintaympäristössä”

28.11.2007
Lue lausunto

Kommenttipuheenvuoro: Yksityisten oppilaitosten yksikköhinta tulee maksaa suoraan koulutuksen järjestäjälle

30.10.2007
Lue puheenvuoro

Lehdistötiedote: Yksityisten oppilaitosten rahoitus pitää maksaa suoraan koulutuksen järjestäjälle

30.10.2007
Lue tiedote

Lausunto koskien opetusministeriön luonnosta hallituksen esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi

14.09.2007
Lue lausunto

Lausunto Opetusministeriön kehittämissuunnitelman luonnoksesta 2007-2012

11.09.2007
Lue lausunto

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtionosuusjärjestelmästä

08.11.2006
Lue lausunto