» Vaikutamme » Keskeiset viestimme » Eduskuntavaalit 2023 » Sivistynyt yhteiskunta kestää kriisit

Sivistynyt yhteiskunta kestää kriisit

Yhteiskunnan sivistysjärjestelmä on enemmän kuin pelkkä koulutusmaailma. Sivistyksen keskeinen käyttövoima on opiskelusta syntyvä osaaminen, mutta sivistykseen kuuluu myös laaja-alainen, kriittinen ja avoin ajattelu, toisten kunnioittaminen, vastuullisuus sekä taidot toimia yhteiskunnassa. Sivistysjärjestelmä antaa pohjan länsimaiselle demokratialle. Kriiseihin ja nopeisiin muutoksiin joutuva yhteiskunta on kyvykäs kohtaamaan tilanteen ja selviytyy siitä, kun sivistysjärjestelmän tuottamista hyvistä vaikutuksista on pidetty huolta pitkäjänteisesti.

Sivistan ratkaisut

  •  Sivistysjärjestelmä ylläpitää ja uudistaa harrastamisen mahdollisuuksia niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin. Esimerkiksi urheilu- ja kulttuuriharrastukset rakentavat sosiaalisia suhteita, tuottavat onnistumisen kokemuksia, vahvistavat itsetuntoa ja luottamusta omiin kykyihin sekä antavat merkityksellistä sisältöä elämään. Tämä rakentaa henkistä kriisinkestävyyttä.
  • Yhteiskunnan kannattaa tarkastella koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimintoja kaikille saavutettavana ja osallistavana kokonaisuutena, jolloin niiden hyvät vaikutukset saadaan vahvistumaan entisestään. Koulujen, kulttuuritoimijoiden, taiteen perusopetuksen, lehdistön, museoiden, orkestereiden, korkeakoulujen, kirjastojen jne. yhteistyön tulisi olla osa arjen perustoimintaa. Tämä edellyttää moniammatillista yhteistyötä yli sektorirajojen kunnissa, hyvinvointialueilla ja valtion hallinnossa.
  • Erityisesti kriisitilanteissa tieteen, tutkimuksen ja innovaatioiden avulla pystytään löytämään ratkaisuja ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Kriittisen ajattelun taito sekä tietoon pohjautuva päätöksenteko korostuvat poikkeusaikoina. Myös ilmastonmuutos on kriisi, jonka ratkomiseen tarvitaan sivistystä.
  • Poikkeusaikoina läpi käydyt kokemukset on käytettävä hyödyksi ja niistä on otettava opiksi. Esimerkiksi digitalisaation mahdollisuuksia voidaan hyödyntää laajalti sivistyssektorilla, mutta toisaalta yhteisöllisyyden, perinteisten tapahtumien ja kasvokkaisten kohtaamisten merkitys ihmisille on noussut esiin. Sivistysjärjestelmän toimijat ylläpitävät rakenteita ja ympäristöjä, joissa sivistystä syntyy yhteisöllisyydestä, kohtaamisista, oivaltamisesta ja elämyksistä.
  • Koulutusjärjestelmää koskevien päätösten ohjenuorana tulee olla koulutuksen ja tutkimuksen laatu.