» Vaikutamme » Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Sivista osallistuu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan antamalla lausuntoja ja kannanottoja jäseniimme vaikuttavasta lainsäädännöstä ja muista asioista.

Klikkaa otsikkoa siirtyäksesi lausuntoon. Vanhempia lausuntoja ja kannanottoja voit lukea arkistostamme.

Sivistystyönantajat ry:n lausunto ehdotuksesta kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi (IPR-strategia)

30.6.2021

Aineettomat oikeudet ja korkeakoulut ovat keskeisessä roolissa talouden kilpailukyvyssä. IPR-strategiassa tulisi paremmin tunnistaa tarve selkiyttää lainsäädäntöä korkeakouluissa syntyvien aineettomien oikeuksien kaupallistamisen helpottamiseksi. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoituksena valmistella patenttilainsäädännön kokonaisuudistusta.  Valmistelussa on huolehdittava korkeakoulujen osallistamisesta.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
työmarkkinalakimies Maria Äimälä, p. 040 839 4845

Sivistystyönantajien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

29.6.2021

Sivistystyönantajat lausui hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Hallitus esittää, että yksityinen varhaiskasvatus muuttuisi luvanvaraiseksi nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan.

Sivista pitää ehdotettua muutosta tarpeettomana. Nykyinen ilmoitusmenettely on osoittanut toimivaksi ja joustavaksi niin palveluntuottajien kuin kuntien kannalta. Emme jaa käsitystä siitä, että yhteistyö lupaviranomaisten kanssa ei olisi toimivaa. Sivistan mukaan esityksen tavoitteet eivät toteudu luvanvaraisuudesta säätämällä.

Esityksessä luodaan vahva mielikuva siitä, että nykyinen ilmoitusmenettely olisi aiheuttanut merkittäviä poikkeamia varhaiskasvatuksen laatuun. Sivista huomauttaa, että julkista ja yksityistä varhaiskasvatusta koskevat jo nyt samat laadulliset kriteerit. Kunnan on palveluita hankkiessaan varmistuttava siitä, että ostettavien palveluiden laatu vastaa kunnan itsensä tuottamien palveluiden laatua. Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö koskee kaikkia tuottajia yhdenvertaisesti ja alan ammattilaiset saavat saman koulutuksen riippumatta työnantajasta.

Nykyinen ilmoitusjärjestelmä muistuttaa menettelyiltään lupajärjestelmää ja ilmoituksen yhteydessä on toimitettava viranomaiselle samat tiedot kuin luvan yhteydessä. Esityksessä mainittuja tilanteita, joissa viranomainen olisi joutunut puuttumaan käynnistettyyn päiväkotitoimintaan ei ole käytännössä lainkaan. Yksittäistapauksen perusteella ei ole perusteltua säätää laajaa muutosta, jonka hyödyt jäävät epäselväksi. Esityksen tavoitteisiin päästään Sivistan näkemyksen mukaan paremmin kehittämällä osapuolten välistä vuoropuhelua kankean ja byrokraattisen lupaprosessin luomisen sijaan.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
johtaja Laura Rissanen, p. 041 540 4505

Sivistystyönantajien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamiseksi

24.6.2021

Sivistystyönantajat lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamiseksi. Sivista kantaa huolta siitä, että oppilaitosten välillä on suuria eroja oppilas- ja opiskeluhuoltopalveluiden saatavuudessa. On tärkeää panostaa opiskeluhuollon käytäntöihin, yhteisöllisyyteen ja vaikuttavuuteen sekä ennen kaikkea varhaiseen tukeen. Suurin ongelma palveluiden saatavuudessa on kelpoisen henkilöstön, erityisesti psykologien, saatavuudessa. Tätä saatavuusongelmaa ei esitetty mitoitus ratkaise.

Sivista ei kannata esitettyjä sitovia mitoituksia. Lisäksi toteamme, että uudistuksen laskentaperusteita on avattava tarkemmin. Sote-uudistus vie vastuun oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämisestä perustettaville hyvinvointialueille, eikä koulutuksen järjestäjiä tule velvoittaa perustamaan uusia vakituisia palvelussuhteita ennen hyvinvointialueiden käynnistymistä.

Sivista ei kannata kuraattorien kelpoisuusehtojen muuttamista. Näkemyksemme mukaan se vaikeuttaa pätevän henkilöstön saatavuutta. Esitetty muutos voi lisätä merkittävästi osaamisvajetta pätevistä kuraattoreista, mikä ei liene esityksen tavoitteiden mukaista. Nykyiset kelpoisuusvaatimukset ovat toimivat.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
johtaja Laura Rissanen, 041 540 4505

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta

16.6.2021

Sivistystyönantajat lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA-koulutus) rahoituksesta. TUVA-koulutus on kiinteä osa oppivelvollisuuden laajentamista ja sen käyttöönotossa on otettava huomioon kaikki koulutuksen järjestäjät tasapuolisesti.

Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen yhdistetään 1.8.2022 lukien voimassa olevan lainsäädännön mukaiset nivelvaiheen koulutukset, joita ovat perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. Näitä koulutuksia järjestetään nykyisin niin kuntien kuin yksityisten koulutuksen järjestäjien toimesta.

Sivista huomauttaa, että koulutuksen tarkoituksesta johtuen on olettavaa, että koulutukseen osallistuu keskimääräisesti huomattavasti muun toisen asteen koulutusta enemmän tuen tarpeessa olevia opiskelijoita. Rahoituksen riittävyyttä on seurattava herkästi tältä osin. 

Sivista korostaa, että on tärkeä kohdella yhdenvertaisesti kaikkia koulutuksen järjestäjiä, riippumatta järjestämismuodosta. Uuden koulutusmuodon saavutettavuus turvataan vain, jos rahoitus on riittävää ja kannustaa kaikkia koulutuksen järjestäjiä toteuttamaan TUVA-koulutusta laadukkaasti. TUVA-koulutuksen käynnistymistä ja koulutuspaikkojen riittävyyttä on seurattava tiiviisti ja oltava valmius lisätä rahoitusta nopeastikin tarpeen mukaan.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
johtaja Laura Rissanen, p. 041 5404 505

Sivista lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

8.6.2021

Sivista katsoo, että esitysluonnos selkiyttäisi toteutuessaan lapsen tuen järjestämiseen liittyvää kirjavuutta yleisesti myös yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa. Varhaiskasvatuslaki edellyttää palvelun tuottajaa, kunnallista tai yksityistä, toimimaan aina kaikessa lapsen etu huomioiden. Sivista piti tärkeänä, että työnjaon selkiyttäminen kuntien ja yksityisten toimijoiden välillä on tarpeen, jotta lapsen etu ei jää taloudellisten realiteettien alle. Tämä toimii myös laatukriteerinä tuen toteuttamisessa.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 040 168 68 36

Sivista lausui kiusaamisen ehkäisyohjelmasta

3.6.2021

Sivista lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisen koulutuksen annetun lain ja lukiolain muuttamisesta. Esityksessä on tarkoitus yhtenäistää perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen lainsäädäntöä.  Sivista pitää aihetta tärkeänä ja ajankohtaisena sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan sekä häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa tarpeellisena.  Lakiesitys on luonnollista jatkoa ns. koulurauhalaille (1267/2013). Turvallinen oppimisympäristö on kaikille oppilaille ja opiskelijoille, mutta myös henkilökunnalle ja muulle yhteisölle perustarve ja hyvinvoinnin lähde.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 040 168 6836

Sivista otti kantaa SORA-säännöksiin

21.5.2021

Sivista lausui ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta. Ns. Sora-säännöksiin lisättäisiin vammaisalan ammattitutkinto. Sivistalla ei ollut esitykseen huomautettavaa.

Lue koko esitys ja lausunto.

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836

Sivistystyönantajien lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

21.5.2021

Sivistystyönantajat lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä jatkuvan oppimisen palvelukeskukseksi. Sivista pitää hyvänä, että jatkuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Perustettava palvelukeskus on kuitenkin vanhanaikainen ja kankea lähestymistapa kysymykseen. Tärkeämpää olisi tuoda olemassa oleva koulutustarjonta laajemmin ja joustavammin kaikkien ulottuville.

Sivista myös katsoo, ettei ole mielekästä käynnistää palvelukeskuksen toimintaa ilman digitaalista kokonaisuutta. Alustamaisen palveluekosysteemin pitäisi olla koko uudistuksen lähtökohta.

Sivista esittää myös muutoksia keskuksen hallintomalliin. Viiden vuoden välein laadittava kehittämissuunnitelma olisi laadittava kolmeksi vuodeksi. Ohjaavasta neuvostosta puuttuvat koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen edustajat, vaikka niillä on keskeinen rooli työllisyyden hoidossa. Neuvoston kokoonpanoa on laajennettava tältä osin.

Lausunnossa muistutetaan myös siitä, että palvelukeskuksen toiminta ei saa heikentää koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen nykyisiä perustehtäviä eikä niiden koulutustoimintaa. Sivista ei kannata sitä, että uusi palvelukeskus olisi toimivaltainen viranomainen rahoituspäätöksissä. Jatkotyössä ja toimeenpanossa on huomioitava koulutuskentän toimijoiden osallisuus aiempaa valmistelua paremmin.

Lue koko lausunto.

Lisätiedot: johtaja Laura Rissanen, p. 041 540 4505

Sivistystyönantajien lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025

17.5.2021

Sivistystyötyönantajat lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta 2022-205. Sivista totea, että suunnitelma ei pidä sisällään mitään suuria muutoksia aiempaan, mutta etenkin tieteen rahoitukseen kohdistuva 35 miljoonan leikkaus on vastoin hallituksen omaa ohjelmaa, koulutuspoliittisen selonteon sekä tki-tiekartan tavoitteita.

Valiokunta oli pyytänyt lausuntoa erityisesti kolmesta kokonaisuudesta: koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden rahoittamisesta, korona-ajan aiheuttaman osaamisvajeen paikkaamisesta sekä Veikkausvoittovarojen tulevaisuudesta.

Sivista toteaa, että julkisen talouden suunnitelmassa ei ole varauduttu koulutuspoliittisen selonteon tavoitteisiin. Erityisesti korkeakoulutettujen määrän nostaminen 50 % nuorista ikäluokista edellyttää pysyvää lisäystä perusrahoitukseen jo suunnitelmakaudella. Niinikään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen nosto puuttuu kehyksistä.

Korona-ajan aiheuttaman osaamisvajeen osalta on toistaiseksi mahdoton ennakoida pitkäaikaisia vaikutuksia. Jaettavan tuen on oltava kaikkien koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen käytettävissä joustavasti. Etäopetuksen käyttöä ja hyödyntämistä edelleen on hyvä selvittää.

Sivista myös korostaa, että rahapelitoiminnan alenevien tuottojen kompensointi on ensiarvoisen tärkeää. Sivista katsoo, että pysyvä päätös rahapelituottojen kompensoinnista on tehtävä mahdollisimman nopeasti ja avattava ovi mahdollisuuteen siirtyä budjettiperusteiseen rahoitukseen.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja: johtaja Laura Rissanen, p. 041 540 4505

 

Lausunto ammatillisen koulutuksen tilauskoulutusta koskevista muutosesityksistä

5.5.2021

Ammatillisen koulutuksen tilauskoulutuksen vientimahdollisuuksia tulee avata. Opetushallituksen lupamenettely tutkinnon perusteista poikkeamiseksi pitää tehdä selkeäksi ja nopeaksi.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331