» Vaikutamme » Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Sivista osallistuu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan antamalla lausuntoja ja kannanottoja jäseniimme vaikuttavasta lainsäädännöstä ja muista asioista.

Klikkaa otsikkoa siirtyäksesi lausuntoon. Vanhempia lausuntoja ja kannanottoja voit lukea arkistostamme.

Lausunto ammatillisen koulutuksen tilauskoulutusta koskevista muutosesityksistä

5.5.2021

Ammatillisen koulutuksen tilauskoulutuksen vientimahdollisuuksia tulee avata. Opetushallituksen lupamenettely tutkinnon perusteista poikkeamiseksi pitää tehdä selkeäksi ja nopeaksi.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331

 

Lausunto korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta

5.5.2021

Sivistystyönantajat pitää korkeakoulutuksen saavutettavuutta tärkeänä asiana, mutta suunnitelmasta ei käy selvästi ilmi, mitä ollaan tavoittelemassa. Saavutettavuuden parantamisessa tulee nojata olemassa olevaan saavutettavuutta koskevaan lainsäädäntöön ja sen toteuttamiseen, korkeakoulujen jatkuvaan itsenäiseen kehittämiseen ja koulutusasteiden väliseen yhteistyöhön. Sivistystyönantajat ei kannata erillisen saavutettavuusvelvoitteen lisäämistä yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisen jatkamisesta

30.4.2021

Sivista lausui hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisen muutoksen jatkamisesta. Sivista kannattaa esitettyjä väliaikaisia muutoksia, eikä näe itse esityksessä muuta huomautettavaa. Yksityisiä koulutuksen järjestäjiä on tuettava paikallisissa päätöksissä riittävällä tavalla ja heidät on otettava mukaan yhteistyöhön paikallisten viranomaisten kanssa.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 1686 836

 

Sivistystyönantajien lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

22.4.2021

Sivista lausui esitysluonnoksesta perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Sivista piti perusteltuna säätää poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden jatkosta, mutta piti tärkeänä, että perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön lisätään pysyvät säännökset normaaliolojen poikkeus- ja häiriötilanteisiin. Samalla vuoropuhelua tartuntaviranomaisten kanssa on tiivistettävä ja taloudelliset vaikutukset opetukseen täytyy ottaa vakavasti.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 1686 836

Lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

20.4.2021

 Sivistystyönantajat oli kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa tiistaina 20.4.2021. Sivistan lausunnosssa korostetaan, että koulutuspoliittiselle selonteolle on selvä tarve. Koulutus- ja tutkimussektori on edellisen kymmenen vuoden ajan käynyt läpi mittavat resurssileikkaukset ja samaan aikaan lähes kaikkia koulutusaloja on uudistettu.

Pitkän aikavälin koulutus- ja tutkimuspolitiikan kannalta ennakoitavuus on aivan keskeistä. Sen vuoksi selonteon parlamentaarista roolia on syytä korostaa. Laajan parlamentaarisen yksimielisyyden löytyminen on keskeistä selonteon tavoitteisiin pääsyn kannalta.  

Sivista pitää valitettavana, että työ- ja elinkeinoelämän näkökulma on selonteossa varsin ohut. Koulutusjärjestelmää ei pidä tarkastella muusta yhteiskunnasta irrallisena laboratoriona.

Selontekoluonnos on laadittu varsin perinteisesti niin, että toimenpiteet esitetään koulutusasteittain. Valinta on johtanut siihen, että esimerkiksi aikuiskoulutus uupuu lähes kokonaan samoin eri nivelvaiheet. Myös kansainvälisyys ja koulutusvienti ovat jääneet liian vähälle, samoin digitalisaation mahdollisuudet eri koulutusasteilla. Nämä puutteet on korjattava eduskuntakäsittelyn aikana.

Selonteossa esitetään myös useita uudistuksia, joiden tarkoituksenmukaisuuden Sivista kyseenalaistaa. Etenkään toisen asteen koulutuksen osalta emme pidä perusteltuna käynnistää uutta kokonaisuudistusta tilanteessa, missä niin lukiokoulutuksen kuin ammatillisen koulutuksen lainsäädännöt on juuri uudistettu ja oppivelvollisuuden laajennus vasta toimeenpanovaiheessa.  Korkeakoulupolitiikan osalta korostamme, että on tärkeää jatkaa pitkää linjaa, jossa korkeakouluille on annettu toimintavapautta. On huolestuttavaa, että selonteossa korostetaan uusia valtio-ohjauksen tarpeita, mutta ei juurikaan nosteta esille korkeakoulujen autonomiaa tai itsenäistä strategista kehittämistä.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
johtaja Laura Rissanen, p. 041 5404 505

 

Sivista kommentoi hallituksen suunnitelmia koronarajoitusten purusta

16.4.2021

Sivistystyönantajat pitää oikeana lähtökohtana sitä, että rajoitusten purku aloitetaan lapsista ja nuorista. Lasten ja nuorten elämässä poikkeuksellinen vuosi on aiheuttanut paljon epävarmuutta ja etenkin syntyneen oppimisvajeen osalta koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut tarvitsevat suoraa tukea vielä pitkään. Suunnitelmaa on Sivistan näkökulmasta korjattava taiteen perusopetuksen osalta, jonka paikka on ryhmäharrastusten sijaan kohdan ”Opetus ja koulutus” alla. Kun tavoitteena on purkaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rajoitukset ensin,  ei suunnitelman nykyinen kirjaus tue tätä tavoitetta.

Sivista myös nostaa esiin koronatodistuksen käyttöönoton muuhunkin kuin matkustamiseen. Tämä mahdollistaisi terveysturvallisten tapahtumien ja palveluiden järjestäminen jo aiemmin kuin ne avataan kaikille.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
johtaja Laura Rissanen, p. 041 5404505

Sivistystyönantajien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

25.3.2021

Sivista lausui hallituksen esityksestä jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseksi. Sivista pitää hyvänä, että jatkuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää nykyistä parempaa koordinaatiota jatkuvan oppimisen eri muotojen välillä, sekä ennen kaikkea kykyä vastata kysyntään joustavasti ja nopeasti.

Sivista kuitenkin pitää lähtökohtaisesti esitystä uudesta perustettavasta palvelukeskuksesta vanhanaikaisena ja kankeana, byrokraattisena lähestymistapana.

Sivista katsoo, että jo nykyinen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen tarjoama koulutustarjonta on erittäin monipuolista ja esityksessä esitetyt uudet rakenteet ovat varsin raskaita. Eikö tärkeämpää olisi tuoda nykytarjontaa laajemmin ja joustavammin kaikkien ulottuville? Lausunnossa korostetaan, että jatkuvan oppimisen kehittämisen lähtökohtana tulisi olla alustamainen toimintatapa.  

 Rahoituksen pitkäjänteisyys on myös epäselvää. Jos ollaan luomassa kokonaan uutta koulutustarjontaa, ei sitä voida rakentaa vain määräaikaisen rahoituksen varaan. Palvelukeskuksen toiminta ei myöskään saa heikentää koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen nykyisiä perustehtäviä eikä niiden koulutustoimintaa.

Sivista katsoo, että jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen jatkovalmistelussa ja toiminnan käynnistämisessä on huomioitava koulutuskentän toimijoiden osallisuus aiempaa valmistelua paremmin. Tämä koskee erityisesti korkeakouluja ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä.

Sivista katsoo, että hallituksen esityksen perusteluissa pitäisi paremmin perustella, miksi uusi organisaatio tehtävineen on parempi vaihtoehto kuin nykyisten korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien ohjauksen kehittäminen. Esityksen riski on jatkuvan oppimisen rahoituksen pirstaloituminen entisestään, tähän on jatkovalmistelussa kiinnitettävä huomiota.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
johtaja Laura Rissanen, p. 041 540 4505

Sivista lausui hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

22.3.2021

Sivista pitää selontekoa laajana, kattavana ja monipuolisena. Lähtökohtaisesti Sivista toivoo maahanmuuttoon strategisempaa otetta erityisesti työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton osalta. Tämän rinnalla kotouttaminen on keskeisessä roolissa maamme tulevaisuuden kannalta. Maahanmuuttajien kouluttamiseen tarkoitetun rahoituksen on oltava monialaista ja pitkäjänteistä ja on mentävä suoraan koulutuksen järjestäjille ja muille vastaaville ylläpitäjille.

Lue koko lausunto

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 040 168 6836

 

Sivista lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle opinto- ja tutkintorekistereistä

22.3.2021

Sivistan mukaan vapaan sivistystyön kustannuskehitystä tulee seurata tarkkaan ja tarvittaessa ylläpitäjille tulee korvata ylimääräisesti syntyneitä kustannuksia. Sivistan mukaan on selvitettävä mahdollisuus kansallisen osaamisen viitekehyksen käyttöönottamista vapaan sivistystyön opintojen osalta. Tärkeää on myös, että ylläpitäjällä ei tule olla velvollisuutta jälkikäteen siirtää opiskelijan tietoja tietovarantoon, mikäli hän ei ole alkujaan siihen suostunut.

Lue koko lausunto

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 040 168 6836

Sivista lausui TUVA-koulutuksen perusteista

4.3.2021

Sivista lausui opetushallitukselle tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden luonnoksesta. Sivistan mukaan koulutuksen perusteet ovat tarpeeksi väljät ja ne huomioitavat koulutuksen järjestäjien erilaisuuden ja monipuoliset käytännön toteutukset. Sivista pitää nuorten oppivelvollisten kannalta järkevänä, ettei hakijan tarvitse koulutukseen hakeutuessaan tietää, hakeeko hän ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija
jussi-pekka.rode@sivista.fi