» Vaikutamme » Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Sivista osallistuu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan antamalla lausuntoja ja kannanottoja jäseniimme vaikuttavasta lainsäädännöstä ja muista asioista.

Klikkaa otsikkoa siirtyäksesi lausuntoon. Vanhempia lausuntoja ja kannanottoja voit lukea arkistostamme.

Sivista lausui LUMA-ohjelman toimenpidesuunnitelmasta

21.11.2022

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle LUMA-ohjelman toimenpidesuunnitelmasta. Sivista pitää hyvänä, että kansallista LUMA-strategiaa konkretisoidaan toimenpidesuunnitelmalla. Ehdotettujen toimenpiteiden laaja kirjo kertoo siitä, että osaamistason nostamiseksi ei ole yhtä yksittäistä keinoa, vaan LUMA-osaamisen kehittämiseen voidaan – ja pitää – vaikuttaa monella rintamalla. Sivista katsoo kuitenkin, että toimenpiteissä on kirkastamisen ja tiivistämisen varaa – erityisesti niiltä osin, kun toimenpiteet eivät ole selkeästi yhteydessä nimenomaan LUMA-osaamisen kehittämiseen. (lisää…)

Sivista kuultavana selonteosta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

18.11.2022

Sivista oli sivistysvaliokunnan kuultavana valtioneuvoston selonteosta Suomen digitaaliseksi kompassiksi. Sivista pitää tärkeänä, että kompassi jäsentää digitalisaation kokonaisuutta ja kutsuu laajasti toimijoita mukaan ratkaisemaan digimurroksen haasteita sekä hyödyntämään nykyisiä vahvuuksia entistä määrätietoisemmin. Toimme kuulemisissa esiin tarpeen vahvistaa sivistyssektorin digitalisaatioon liittyvää kokonaiskoordinaatiota.

Sivista katsoo, että esimerkiksi koronapandemian aikaiset poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat tarjonneet kokemuksia ja oppia digitalisaation hyödyntämisestä koulutuksessa. Pidämme tarpeellisena kartoittaa etäopetuksen pysyvää hyödyntämismahdollisuutta perusopetuksessa esimerkiksi koulutuksen saavutettavuuden ja kattavan opetustarjonnan turvaamiseksi tilanteissa, joissa digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen tuottaisi oppijoille lisäarvoa. Samalla sekä oppilaat että opetushenkilöstö vahvistavat osaamistaan digitaalisessa toimintaympäristössä. (lisää…)

Sivista lausui opiskeluhuollon järjestämisvastuun siirrosta hyvinvointialueille

18.11.2022

Sivista lausui sosiaali- ja terveysministeriölle neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetussa asetuksen (338/2011) muuttamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille.

Sivista muistuttaa sosiaali- ja terveysministeriötä ja hyvinvointialueita siitä, että yksityiset opetuksen ja koulutuksen järjestäjät tulee ottaa tiiviisti mukaan opiskeluhuollon kehittämiseen. (lisää…)

Sivista lausui TKI-rahoituslaista

16.11.2022

Sivista antoi kirjallisen lausunnon eduskunnan sivistys-, talous- ja valtiovarainvaliokunnille hallituksen esitystä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030. Lain tavoitteena on kasvattaa julkista TKI-rahoitusta ennakoitavasti ja pitkäjänteisesti. Sivista tukee vahvasti lakiesitystä. (lisää…)

Sivista lausui kouluruokailun kehittämisohjelmasta

16.11.2022

Sivista lausui maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta kouluruokailun kehittämisohjelmaksi. Yleisesti Sivista pitää kehittämisohjelmaa kattavana ja katsoo, että kehittämistä ehdotetaan suunnattavan tavalla, joka tukee opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden toteutumista. Sivista pitää erityisen tärkeänä kouluruokailun kehittämistä vastuullisuuden näkökulmasta ja katsoo, että ohjelmassa tunnistetaan hyvin niin ekologiseen, sosiaaliseen kuin taloudelliseen vastuullisuuteen liittyviä näkökulmia, joita kouluruokailussa voidaan edistää.

Sivista ei kannata kaikille tarjottavasta välipalasta säätämistä ilman kattavaa vaikutusarviointia erityisesti taloudellisten, mutta myös toiminnallisten vaikutusten kannalta. Pidämme tärkeänä, että kehittämisohjelmaa laadittaessa huomioidaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjien erilaiset toimintaympäristöt ja resursseihin liittyvät reunaehdot. Lisäksi ehdotimme, että ohjelmassa tuotaisiin esille myös kodin merkitys asenteiden ja arvojen kasvattamisessa kouluruokailun tavoitteiden tukena. (lisää…)

Sivista lausui työelämäpalautteen keräämisestä

11.11.2022

Sivista lausui luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta. Asetuksen 24 §:n 3 momentin mukaista voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavan siten, että osa-aikaisen työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen osalta asetuksen työelämäpalautetta koskevaa säännöstä sovellettaisiin voimassa olevasta voimaantulosäännöksestä poiketen ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2025 rahoitusta.

Sivista yhtyy hallituksen esityksen perusteluihin, mutta pitää asiaa erittäin harmillisena niiden koulutuksen järjestäjien kannalta, jotka ovat panostaneet järjestelmän kehittämiseen ja käyttäneet siihen merkittävästi resursseja. Tilanne on kohtuuton erityisesti pienten ja erikoistuneiden koulutuksen järjestäjien osalta. Sivista pyytää opetus- ja kulttuuriministeriötä huomioimaan tämän jatkovalmistelussa ja mahdollisissa tulevissa rahoituspäätöksissä. Sivista myös muistuttaa, että työelämäpalaute toimii ohjauskeinona ja mittarina vain, jos työelämä myös aktiivisesti osallistuu ja antaa palautetta. (lisää…)

Sivista lausui yleisistä kielitutkinnoista

9.11.2022

Sivista lausui sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta. Esityksellä lakiin lisättäisiin säännökset vilpillisen menettelyn ja järjestyksen rikkomisen seuraamuksista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan
täsmennettäväksi yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikuntaa, tutkinnon järjestäjiä ja arvioijia koskevia säännöksiä. Samalla täsmennettäisiin ja päivitettäisiin lain säännöksiä arvioija- ja tutkintorekistereistä, tutkintomaksusta ja muutoksenhausta.

Sivista pitää ehdotettuja säännöksiä tarpeellisina ja perusteltuina. Säännökset vilpillisen menettelyn ja järjestyksen rikkomisen seuraamuksista asettavat selkeät käytännöt sekä tutkinnon järjestäjälle että siihen osallistujalle. Sivista katsoo, että esitys selkeyttäisi tutkinnon järjestäjän hallinnollista työtä sekä osallistujan oikeusturvaa. Erityisen toivottava seuraus olisi vilpillisen menettelyn väheneminen. Sivista katsoo, että vilppikäytänteiden kirjaaminen lakiin lisää yleisen kielitutkinnon uskottavuutta ja luotettavuutta. Ehdotukset ovat varsin hyvin linjassa tyypillisten vilppikäytänteiden kanssa. (lisää…)

Sivista lausui kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän raportista

7.11.2022

Sivista lausui kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän ehdotuksista seuraavalle hallituskaudelle. Sivista pitää hyvänä, että kulttuuritoimintaa pyritään Suomessa vahvistamaan myös vaikeista ajoista huolimatta. Kulttuuriin käytettävä perusrahoitus on varmistettava myös seuraavalla hallituskaudella. Lisäksi kehittämiseen on suunnattava rahoitusta. Sivista katsoo, että raportissa tulisi korostua vahvemmin henkinen kriisinkestävyys, jota voidaan kasvattaa sivistyksen avulla. Sivistyksen keskeinen käyttövoima on opiskelusta syntyvä osaaminen, mutta sivistykseen kuuluu myös laaja-alainen, kriittinen ja avoin ajattelu, toisten kunnioittaminen, vastuullisuus sekä taidot toimia yhteiskunnassa. (lisää…)

Sivista lausui korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiasta

4.11.2022

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian luonnoksesta. Sivista katsoo, että strategiassa on tunnistettu oikeat lähtökohdat jatkuvan oppimisen kehittämiseksi, mutta jatkuvan oppimisen markkinoiden avaamiseen strategia ei juuri ota kantaa, vaikka tämä olisi tarpeellista. (lisää…)

Sivista lausui varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyn liitteistä

28.10.2022

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle asetuksesta varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyn liitteistä. Sivista katsoo, että lupa- ja ilmoitusmenettelyssä hyödynnettävät liitteet ovat sinänsä pääosin asianmukaisia. Sivista toteaa, että lupaprosessia tulisi kehittää erityisesti hakemuksen liitteiden osalta siten, että viranomaiset voisivat vaihtaa tietoja keskenään. Sivista katsoo, että tällaiset toimet lupaprosessin sujuvoittamiseksi ovat tarpeellisia, jotta yksityisten päiväkotien toiminnan käynnistymiseen ei tule viivästyksiä. Lisäksi yksityisen varhaiskasvatustoiminnan käynnistämisen houkuttelevuuden kannalta on olennaista, että toiminnan aloittamisen hallinnollista kuormitusta kevennetään. (lisää…)