» Vaikutamme » Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Sivista osallistuu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan antamalla lausuntoja ja kannanottoja jäseniimme vaikuttavasta lainsäädännöstä ja muista asioista.

Klikkaa otsikkoa siirtyäksesi lausuntoon. Vanhempia lausuntoja ja kannanottoja voit lukea arkistostamme.

Koulutuksen ja tutkimuksen rahoitukseen pysyvyyttä

19.10.2021

Sivistystyönantajat oli kuultavana valtion talousarvioesityksestä 2022 eduskunnan sivistysvaliokunnasssa 19.10.2022. Kuulemisen teemana oli talousarvion lisäksi erityisesti korona-ajan aiheuttama oppimisen ja hyvinvoinnin vaje, kulttuuri ja liikunta, tiede ja tutkimus sekä osaamisen ja työvoiman tarpeen kohtaanto-ongelma.

 Sivistan lausunnossa korostetaan, että koko koulutusketjun pitkäjänteisten ja ennakoitavien resurssien turvaaminen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja tutkimukseen on välttämätöntä, kun lähdetään rakentamaan uutta kasvua. Jo ennen koronakriisiä talouden kasvua vaikeutti osaajapula, jonka haasteellisuuden ennakoitiin jatkuvan. Tilanne ei ole muuttunut. Kasvua tukevat investoinnit on toteutettava viipymättä.

Kahdella edellisellä hallituskaudella koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta leikattiin pysyvästi lähes 1,5 miljardia euroa. Siten koulutuksen kunnianpalautuksessa on vielä tehtävää.  Pohjoismaiselle tasolle pääseminen edellyttäisi noin 2 miljardin nousua rahoituksessa, kuten Sivista on mm. lausunnossaan koulutuspoliittisesta selonteosta valiokunnalle esittänyt.

Kaiken kaikkiaan koko koulutusketjun rahoituksen osalta on keskeistä pitkäjänteinen ja ennakoitava rahoitus. Ilman riittävää perusrahoitusta emme saavuta asetettuja koulutuspoliittisia tavoitteita. Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät perusrahoituksen korotusta kaikilla koulutusasteilla.  Perusrahoituksen pysyvät korotukset ovat keino varmistaa kaikkien koulutuksen järjestäjien toimintaedellytykset. Esimerkiksi tarpeelliset indeksikorotukset turvaavat vain tämän päivän toimintaa, eivätkä ole investointi uuteen.

Sivista korostaa erityisesti sitä, että oppivelvollisuuden laajentamisen kustannusten seurannan on oltava lisäksi nopeaa ja lisäbudjetissa on lisättävä rahoitusta oletettuja suurempien kustannusten kattamiseen. Tiede-, TKI-rahoituksen sekä korkeakoulutettujen määrän noston ja ammatillisen koulutuksen kestävän rahoituksen osalta vaaditaan pysyviä ratkaisuja. Tulevaisuuden kannalta ratkaisevia investointeja ei kyetä tekemään vuosittain vaihtelevaan rahoitukseen pohjautuen.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja: johtaja Laura Rissanen, 041 540 4505

Sivistystyönantajien lausunto valtion talousarviosta 2022

13.10.2021

Sivistystyönantajat oli kuultavana keskiviikkona 13.10.2021 eduskunnan sivistys- ja tiedejaostossa. Kuulemisen aiheena oli valtion talousarvioesitys 2021 ja siinä erityisesti koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan rahoituksen tilanne ja kehitysnäkymät, ml. EU:n elpymisrahaston varojen hyödyntäminen. Sekä lisäksi korkeakoulujen aloituspaikkojen riittävyys.

Sivistan kirjallisessa lausunnossa korostetaan pysyvän tasokorotuksen merkitystä niin korkeakoulujen aloituspaikkojen osalta kuin TKI-toiminnan rahoittamisessa. Talousarvioesityksen pohjalta näyttää siltä, että Suomi on vaarassa pudota tieteen kiihtyvässä globaalissa kilpailussa. TKI-toimintaa ei voi myöskään tarkastella irrallaan perustutkimuksen ja korkeakoulutuksen rahoituksesta. Innovaatioiden takana on aina ihminen, siksi samaan aikaan kun pohditaan TKI-rahoitusta, on pidettävä kiinni korkeakoulutuksen laadusta ja osaajien saatavuudesta.

Vuoden 2022 budjetissa ei juuri ole uusia kohdennuksia TKI-toimintaan. Sivista korostaakin, että odotukset parlamentaarisen TKI-työryhmän työhön ovat korkealla. Lausunnossa nostetaan esiin erityisesti kolme kokonaisuutta:

  • Korkeakoulujen tutkintomäärien merkittävä kasvattaminen ei onnistu ilman pysyvää lisärahoitusta.
  • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 4 %:n BKT-tavoite edellyttää pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman laatimista sekä konkreettisia lisärahoituspäätöksiä jo tämän hallituskauden aikana. 
  • Rahapelituottojen kompensoinnista on tehtävä pysyvä päätös mahdollisimman nopeasti.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja: johtaja Laura Rissanen, p. 041 540 4505

 

Sivista lausui yhteishaun muuttamisesta

6.9.2021

Sivista otti kantaa ehdotuksesta liittyen perusopetuksen jälkeisten koulutusten haku- ja valintaperusteisiin. Sivista piti esitystä yhteishaun uudistamisesta tarkoituksenmukaisena. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä yhteishaun merkitys korostuu oppivelvollisten valinnoissa entisestään. Sivista korosti lisäksi, että jatkuvan haun merkityksen tulee olla vähintään yhtä tärkeää, silloin kun valintoja tehdään.

Lue koko lausunto täältä.

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, 040 1686 836

Sivista lausui ammatillisen koulutuksen rahoitusmuutoksista

6.9.2021

Sivista lausui ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta. Sivista katsoi lausunnossaan, että reformin toteutuminen on edelleen kesken, eikä kaikkia reformin elementtejä ole vielä pantu toimeen. Ammatillisen koulutukseen on kohdistunut poikkeuksellisen paljon muutoksia. Lisäksi koronakriisi on merkittävästi vaikeuttanut oppilaitosten arkea. Sivista toteaakin, että tuen lisäksi koulutuksen järjestäjät kaipaavat nyt ensisijaisesti työrauhaa.

 Lue koko lausunto täältä.

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, 040 1686 836

Sivista lausui oppilashuollon muutoksista

6.9.2021

Sivista otti kantaa oppilas- ja opiskeluhuoltolain muutoksiin. Sivista huomauttaa, että eri alueilla on jo vakiintuneet yhteistyön rakenteet kuntien ja eri opetuksen ja koulutuksen järjestäjien välillä. Näin ollen olemassa olevia rakenteita ei tule romuttaa. Sivista katsoo myös, että kaikilla koulutuksen järjestäjillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa opiskeluhuollon suunnitteluun.

Lue koko lausunto täältä.

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, 040 1686 836

Lausunto kolmansista maista tulevien opiskelijoiden ja tutkijoiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevasta laista

19.8.2021

Sivista pitää oleskeluluvan pidentämistä koko tutkinnon tai opintojen suorittamisen keston ajalle erittäin kannatettavana. Lupien pidennys olisi laajennettava koskemaan myös esimerkiksi tohtoriksi kouluttautuvia. Oleskeluluvan tyypin muutos jatkuvaksi on myös kannatettavaa, mutta samalla on huolehdittava siitä, että muutos ei estä lukuvuosimaksujen perimistä kolmansien maiden opiskelijoilta.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: Heikki Holopainen, p. 0400 639331

 

Sivista lausui valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä

13.8.2021

Sivista lausui hallituksen esityksestä valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta. Sivista kannattaa esitystä. Sivista pitää perusteltuna oppijanumeron käytön laajentamisesta myös muillekin opetushenkilöstöön kuuluville henkilöille. Näin ollen erillistä rekisteriä tai henkilötunnusta ei tarvitse käyttää.

Koko lausunto

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 040 1686 836

Lausunto valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta

6.8.2021

Sivista kannattaa valtionavustuskäytäntöjen kehittämistä ja soveltuvilta osin yhdenmukaistamista siten, että ne lisäävät tukien myöntämisen ja käytön läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Sivista kannattaa myös kaksivuotisten tai tätä pidempien yleisavustusten myöntömahdollisuuden käyttöönottamista.

Linkki lausuntoon.

Lisätietoja:
Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331

Sivistystyönantajat ry:n lausunto ehdotuksesta kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi (IPR-strategia)

30.6.2021

Aineettomat oikeudet ja korkeakoulut ovat keskeisessä roolissa talouden kilpailukyvyssä. IPR-strategiassa tulisi paremmin tunnistaa tarve selkiyttää lainsäädäntöä korkeakouluissa syntyvien aineettomien oikeuksien kaupallistamisen helpottamiseksi. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoituksena valmistella patenttilainsäädännön kokonaisuudistusta.  Valmistelussa on huolehdittava korkeakoulujen osallistamisesta.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
työmarkkinalakimies Maria Äimälä, p. 040 839 4845

Sivistystyönantajien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

29.6.2021

Sivistystyönantajat lausui hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Hallitus esittää, että yksityinen varhaiskasvatus muuttuisi luvanvaraiseksi nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan.

Sivista pitää ehdotettua muutosta tarpeettomana. Nykyinen ilmoitusmenettely on osoittanut toimivaksi ja joustavaksi niin palveluntuottajien kuin kuntien kannalta. Emme jaa käsitystä siitä, että yhteistyö lupaviranomaisten kanssa ei olisi toimivaa. Sivistan mukaan esityksen tavoitteet eivät toteudu luvanvaraisuudesta säätämällä.

Esityksessä luodaan vahva mielikuva siitä, että nykyinen ilmoitusmenettely olisi aiheuttanut merkittäviä poikkeamia varhaiskasvatuksen laatuun. Sivista huomauttaa, että julkista ja yksityistä varhaiskasvatusta koskevat jo nyt samat laadulliset kriteerit. Kunnan on palveluita hankkiessaan varmistuttava siitä, että ostettavien palveluiden laatu vastaa kunnan itsensä tuottamien palveluiden laatua. Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö koskee kaikkia tuottajia yhdenvertaisesti ja alan ammattilaiset saavat saman koulutuksen riippumatta työnantajasta.

Nykyinen ilmoitusjärjestelmä muistuttaa menettelyiltään lupajärjestelmää ja ilmoituksen yhteydessä on toimitettava viranomaiselle samat tiedot kuin luvan yhteydessä. Esityksessä mainittuja tilanteita, joissa viranomainen olisi joutunut puuttumaan käynnistettyyn päiväkotitoimintaan ei ole käytännössä lainkaan. Yksittäistapauksen perusteella ei ole perusteltua säätää laajaa muutosta, jonka hyödyt jäävät epäselväksi. Esityksen tavoitteisiin päästään Sivistan näkemyksen mukaan paremmin kehittämällä osapuolten välistä vuoropuhelua kankean ja byrokraattisen lupaprosessin luomisen sijaan.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
johtaja Laura Rissanen, p. 041 540 4505