» Vaikutamme » Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Sivista osallistuu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan antamalla lausuntoja ja kannanottoja jäseniimme vaikuttavasta lainsäädännöstä ja muista asioista.

Klikkaa otsikkoa siirtyäksesi lausuntoon. Vanhempia lausuntoja ja kannanottoja voit lukea arkistostamme.

Sivista lausui hallituksen esityksestä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030

4.7.2022

Sivista tukee hallituksen esitystä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030. Laki edistää tavoitetta kasvattaa t&k-rahoituksen tasoa suunnitelmallisesti neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Rahoitustason lisäksi laissa säädetään tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käyttöä koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta. Suunnitelmassa esitetään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiojärjestelmän nykytila ja järjestelmää koskevat tavoitteet sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen päälinjaukset. Sivista pitää suunnitelmaa tarpeellisena ja keskeisten sidosryhmien osallistamista suunnitelman tekoon tärkeänä. Sivista esittää tarkennettavaksi kahdeksanvuotisen suunnitelman suhdetta sen hyväksymiseen hallituskausittain. (lisää…)

Sivista lausui hallituksen esityksestä terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamiseksi

1.7.2022

Sivista lausui sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamiseksi. Sivista tukee esitystä. Lain myötä ammattikorkeakoulujen nykyisin perusrahoituksesta maksamat sosiaali- ja terveysalan koulutusten harjoittelukorvaukset siirtyisivät valtion varoista korvattaviksi suoraan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille. Toteutuessaan esitys vahvistaisi AMK:ien koulutustoiminnan rahoitusta. (lisää…)

Sivista lausui Business Finlandia koskevaan lainsäädäntöön esitetyistä muutoksista

30.6.2022

Sivistystyönantajat lausui Business Finlandia koskevaan lainsäädäntöön esitetyistä muutoksista, joilla täsmennetään Business Finlandin viranomaisyksikön ja yhtiön julkisia hallintotehtäviä koskevaa sääntelyä. Business Finlandin palvelujen käyttäjien kannalta on oleellista, että muutos ei aiheuta notkahduksia toiminnassa tai palvelutasossa. Sivista kannattaa ulkomaisten osaajien maahanmuuton edistämisen lisäämistä Business Finland Oy:n lakisääteisiin tehtäviin. (lisää…)

Sivista lausui arpajaislain muutoksista

29.6.2022

Sivista lausui arpajaislain muutoksesta aiheutuvista muutoksista opetus- ja kulttuuriministeriön eräisiin lakeihin. Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien kymmenen lain rahoitusta koskevissa säännöksissä olevat viittaukset arpajaislain 17 §:ään ja siinä tarkoitettuun Veikkaus Oy:n tuoton käyttämiseen.

Sivista tukee esitettyä rahoitusmallia, jossa koulutusta ja kulttuuritoimintaa rahoitetaan jatkossa kokonaisuudessaan yleiskatteellisesta budjetista. Sivista korostaa, että koulutus- ja kulttuuritoiminnan rahoituksen ennakoitavuus sekä riittävyys on pystyttävä takaamaan epävarmoista talousnäkymistä huolimatta.  (lisää…)

Sivista lausui työttömien opiskelusta

29.6.2022

Sivista lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksen mukaan työttömien mahdollisuuksia opiskella sivutoimisesti työnhaun ohessa työttömyysetuutta menettämättä parannettaisiin muuttamalla työttömyysturvalain opiskelua koskevia säännöksiä. Esityksen tavoitteena on lisäksi vahvistaa työllisyyttä noin 1100 henkilöllä. Tavoitteen saavuttamiseksi työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja arviolta yli kuukauden ajan opiskelevia työnhakijoita nykyisin koskeva määrältään alennettu työnhakuvelvollisuus rajattaisiin koskemaan vain sellaisia omaehtoisia opintoja opiskelevia, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta.

Sivista suhtautuu varauksella siihen, että työttömien omaehtoisen opiskelun muutoksilla saavutettaisiin nopeita työllisyysvaikutuksia. Sivista katsoo, että koulutuksella on keskeinen rooli keskipitkän ja pitkän aikavälin työllisyystavoitteiden saavuttamisessa. Työelämän nopeasti muuttuvien osaamistarpeiden vuoksi työttömien mahdollisuuksia kouluttautua on kehitettävä. (lisää…)

Sivista lausui julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä

20.6.2022

Sivista lausui työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Hallituksen esitysluonnoksessa työvoimapalvelut siirtyisivät kuntien järjestämisvastuulle. Sivista katsoo, että kyseessä olisi suuri hallinnollinen muutos, jonka kokonaisvaikutukset jäävät esityksen perusteella epävarmoiksi. Muutokseen liittyy riski kasvavista kustannuksista ilman varmuutta sellaisista tuloksista, joilla kustannusten kasvu olisi perusteltu. Työllisyyden nostamisen keinoja nykyisten hallinnollisten rakenteiden puitteissa ei ole tarkasteltu esityksessä riittävästi. Sivista katsoo, että ennen isojen uudistusten tekemistä on odotettava käynnissä olevasta kuntakokeilusta saatavia arviointituloksia. (lisää…)

Sivista lausui opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

17.6.2022

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on poistaa koronapandemiasta ja siihen liittyneistä rajoituksista johtuneiden tekijöiden vaikutukset tulevien vuosien valtionosuusrahoituksen tasoon. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain säännöksiä siten, että varainhoitovuosien 2023 ja 2024 yksikköhintojen laskemisessa käytettäisiin poikkeuksellisesti vuoden 2019 kustannus- ja suoritetietoja.

Sivista pitää hyvänä, että koronan aiheuttamat heikentävät vaikutukset otetaan huomioon. Esitys on pääosin perusteltu. On kuitenkin ongelmallista, että nyt haetaan kaavamaista ratkaisua tilanteessa, jossa pandemia on kohdellut eri aloja ja koulutusmuotoja eri tavoin. Katsomme, että hallituksen esitys ei kaikilta osin turvaa vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen järjestämistä ja rasittaa joitakin ylläpitäjiä kohtuuttomasti. (lisää…)

Lausuimme toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösehdotuksista

16.6.2022

Lausuimme opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösehdotuksista. Esitysluonnoksessa ehdotetaan täsmennettäväksi ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen opintojen yhdistämistä ja kaksoistutkinnon suorittamista koskevia säännöksiä sekä lukiolaissa että ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi mahdollisuudesta laajentaa ammatillista perustutkintoa yksilöllisesti yli 180 osaamispisteen. Ammatillisen koulutuksen määräraha ehdotetaan jaettavaksi kahteen erilliseen rahoitusväylään, jotka olisivat oppivelvollisuuskoulutuksen rahoitus ja jatkuvan oppimisen rahoitus.

Sivista suhtautuu ehdotukseen kriittisesti, eikä kannata sen antamista hallituksen esitykseksi. Keskeisin ongelma liittyy ammatillisen koulutuksen rahoituksen jakamiseen kahtia oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen rahoitukseen, kun päinvastoin ammatillista koulutusta tulisi kehittää kokonaisuutena. Lisäksi kyseenalaistamme valmistelun kiireen sekä riittävän tietopohjan puuttumisen aiempien uudistusten vaikutuksista. Sivista katsoo, että kaksoistutkinnon ja kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden aseman selkeyttäminen on tarpeellista, mutta ehdotettujen muutosten taloudellisia ja muita vaikutuksia ei ole kuitenkaan arvioitu riittävän kattavasti. (lisää…)

Sivista lausui kotouttamislain uudistamisesta

10.6.2022

Sivista lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämisestä ja samalla kumottaisiin voimassa oleva saman niminen laki. Sivista on kiitollinen siitä, että kotouttamiskoulutusta pyritään lainsäädäntöteitse kehittämään. Kotouttamiskoulutuksesta on Sivistan mukaan tehtävä kiinteä osa Suomen koulutusjärjestelmää. Oppilaitosten roolia ja tehtäviä onkin johdonmukaisesti pyrittävä kasvattamaan maahanmuuttajien kouluttamisessa ja integroimisessa. Sivista esittää harkittavaksi, voisiko kotouttamiskoulutuksen siirtää opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Tämä kehittäisi koulutuksen laatua ja vahvistaisi koulutuksen roolia maahanmuuttajien koulutuksessa. (lisää…)

Sivista lausui terveydenhuoltolain muutoksista

8.6.2022

Sivista lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan tiukennettavaksi perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn määräaikoja. Potilaan pitäisi saada arkipäivisin virka-aikana saman päivän aikana yhteys perusterveydenhuollon toimintayksikköön ja saada yksilöllinen arvio hoidon tarpeestaan.

Sivista keskittyi lausunnossaan vaikutuksiin opiskeluhuoltoon. Sivista toi hoitotakuun tiukentamisen osalta esiin huolen siitä, että kun voimavaroja siirretään merkittävästi hoidon nopeaan aloitukseen, vähentääkö tämä opiskeluhuollon voimavaroja muualta. Sivista toivoi siksi, että eduskunta seuraa uudistuksen vaikutuksia tiiviisti. Sivista katsoi yleisesti, että opiskeluhuollon kehittämisessä tulee opetuksen ja koulutuksen järjestäjän jatkossakin olla keskeisessä roolissa. (lisää…)