» Vaikutamme » Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Sivista osallistuu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan antamalla lausuntoja ja kannanottoja jäseniimme vaikuttavasta lainsäädännöstä ja muista asioista.

Klikkaa otsikkoa siirtyäksesi lausuntoon. Vanhempia lausuntoja ja kannanottoja voit lukea arkistostamme.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

20.11.2020

Sivista lausui eduskunnalle hallituksen esityksestä laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.

Sivista pitää hyvänä, että opetusjärjestelyiden voimassaoloa jatketaan. Opetuksen järjestäjiä on tuettava paikallisissa päätöksissä ja etäopetuksen laajempaa käyttöä on selvitettävä. Sivista muistuttaa, että kaikkien opetuksen järjestäjien tulee voida olla hakukelpoisia, kun avustuksia haetaan.

Lue koko lausunto

 

Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

12.11.2020

Sivista lausui Eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä oppivelvollisuusiän laajentamisesta ja siihen liittyvistä laeista. Sivistan mukaan uudistuksen toimeenpanon aikataulu on liian tiukka. Etenkin koronapandemian keskellä koulutuksen järjestäjillä tulisi olla enemmän aikaa uudistuksen kunnolliseen toimeenpanoon. Lisäksi uudistukselle varatut resurssit ovat alimitoitetut ja esitetyssä muodossa uudistus uhkaa niin koulutuksen laadukasta järjestämistä kuin koulutuksen saavutettavuutta.

Lue koko lausunto

Sivista lausui työvoimakoulutuksiin esitetystä muutoksesta

12.11.2020

Hallitus on esittänyt korkeakoulujen tutkintokoulutuksen palauttamista työvoimakoulutuksen valikoimaan. Sivista kannattaa esitystä, mutta määräaikaisen voimassaolon sijaan, se tulisi ottaa käyttöön pysyvämmin. Koulutuksille on myös varattava riittävä rahoitus.

Lue koko lausunto

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Heikki Holopainen
p. 0400-639 331
heikki.holopainen@sivista.fi

Sivista lausui kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteista

5.11.2020

Sivista lausui kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun koulutuksen opetussuunnitelman perusteista. Sivistan mukaan uudet opetussuunnitelman perusteet säilyttävät vapaan sivistystyön vapauden ja tukevat opiskelijoiden yksilöllisiä oppimispolkuja. Samalla myös muilla kuin opetus- ja ohjaushenkilöstöllä tulee olla mahdollisuus olla mukana toteuttamassa opetussuunnitelmaa. Oppivelvollisten koulutus on kyettävä integroimaan muuhun kansanopistojen antamaan koulutukseen ja muutokselle on varattava riittävästi aikaa.

Linkki lausuntoon

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

26.10.2020

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksellä jatkettaisiin perusopetuksen poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa kevätlukukauden 2021 ajaksi. Sivistaa on kuultu OKM:n toimesta esityksen valmisteluvaiheessa.

Sivista pitää hyvänä, että opetusjärjestelyiden voimassaoloa jatketaan kevätlukukauden ajaksi. Tämä antaa koulutuksen järjestäjille työkaluja vastata tartuntatautitilanteeseen nimenomaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. On hyvä, että pandemiatilanteen kärjistyessä paikallisesti, ei tarvitse turvautua valmiuslain nojalla annettaviin poikkeusastuksiin ja sulkea kaikkia kouluja koko maassa.

Lue koko lausunto

Sivista lausui v. 2021 talousarviosta

22.10.2020

Sivista lausui Eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtion 2021 talousarvioista sekä erityisesti talousarvion vaikutuksista perustaitojen oppimiseen sekä varhaisen tuen toimivuudesta. On hyvä, että kaksi vaalikautta jatkuneiden leikkausten jälkeen koulutukseen taas panostetaan. Lisäresurssit nojaavat kuitenkin edelleen liikaa määräaikaisten hankeavustusten varaan.

Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät perusrahoituksen korotusta kaikilla koulutusasteilla. Osaamiseen ja TKI-toimintaan kohdistetut resurssit ovat välttämättömiä, kun lähdetään rakentamaan uutta kasvua. Kasvua tukevat investoinnit on toteutettava viipymättä.

Hallituskauden merkittävin rakenneuudistus on oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen. Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutukset ja kustannukset on Sivistan näkemyksen mukaan aliarvioitu eikä uudistuksen vaikutuksia esimerkiksi opiskelijoiden käyttäytymiseen ole arvioitu riittävästi.

Lue koko lausunto

Sivistystyönantajien lausunto valtion talousarviosta 2021

21.10.2020

Sivistystyönantajien johtaja Laura Rissanen oli kuultavana eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa keskiviikkona 21.10.2020. Aiheena valtion talousarvio 2021 erityisesti korkeakoulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta sekä EU:n elpymisrahasto. Liitteenä kirjallinen lausunto.

Sivista korostaa, että koulutuspanostuksista on syytä pitää kiinni myös taantuman aikana. Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät riittävää perusrahoitusta kaikilla koulutusasteilla.  

Osaamiseen ja TKI-toimintaan kohdistetut resurssit ovat välttämättömiä, kun lähdetään rakentamaan uutta kasvua. Jo ennen koronakriisiä talouden kasvua vaikeutti osaajapula, jonka haasteellisuuden ennakoitiin jatkuvan. Tilanne ei ole muuttunut. Kasvua tukevat investoinnit on toteutettava viipymättä.  Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 4 %:n BKT-tavoite edellyttää pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman laatimista. EU:n elpymisrahoitusta kannattaa käyttää osaamisen ja TKI-toiminnan vahvistamiseen.

Lue koko lausunto

Lausunto ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista

23.9.2020

Sivista lausui ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista

Lue koko lausunto 

 

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

22.9.2020

Sivista lausui eduskunnalle hallituksen esityksestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta.

Sivistan mukaan kuntakokeiluissa on varmistettava tasapuoliset hankinnat ja huolehdittava siitä, että koulutuksissa ei ole päällekkäisyyksiä ja tehtävänjako eri toimijoiden välillä on selkeä. Hallituksen esityksen perusteluissa on syytä tuoda ehdotettua vahvemmin esiin koulutuksen järjestäjien moninaisuus.

Lue koko lausunto

 

Sivistystyönantajien lausunto hallituksen sote-uudistuksesta

21.9.2020

Sivista ei kannata sote-uudistukseen sisältyvää ehdotusta siirtää oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sote-maakuntiin. Työnjohdon ja -organisoinnin on oltava siellä, missä työkin tehdään. Psykologin ja kuraattorin kuuluminen samaan työyhteisöön opettajien kanssa vahvistaa oppilaitoksen sisäistä asiantuntijuutta ja parantaa opiskeluhuollon henkilöstön tuntemusta oppilaitosyhteisöstä. Arjen tuntemus syntyy oppilaitoksissa.

Lisäksi Sivista esittää lausunnossaan, että ammattikorkeakoulujen sote-alan samoin kuin yliopistojen sosiaalialan harjoitteluista perittävistä maksuista luovutaan uudistuksen yhteydessä.

Lue koko lausunto