» Vaikutamme » Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Sivista osallistuu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan antamalla lausuntoja ja kannanottoja jäseniimme vaikuttavasta lainsäädännöstä ja muista asioista.

Klikkaa otsikkoa siirtyäksesi lausuntoon. Vanhempia lausuntoja ja kannanottoja voit lukea arkistostamme.

Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

15.9.2020

Sivistystyönantajat kannattaa esitettyä lakimuutosta. Esitetyn muutoksen lisäksi ammatillisen koulutuksen viennin edellytykset on tuotava lainsäädännössä kokonaisuutena yhdenvertaisiksi korkeakoulutuksen kanssa.

Lue koko lausunto

 

 

 

 

 

Lausunto hallituksen esitys laeksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (LUONNOS 22.6.2020)

17.8.2020

Sivista lausui ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muuttamista. Rahoitusosuudet säilyisivät vuoden 2020 rahoitustasossa siten, että perusrahoituksen osuus rahoituksesta olisi 70 %, suoritusrahoituksen 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen 10 %. Sivista kannattaa tätä esitystä, jotta oppilaitokset voivat suunnitella toimintaansa mahdollisimman pitkäjänteisesti. Samalla on hyvä muistaa, että myös muut ohjaavat rahoitusosuudet säilyvät eli rahoitusta saa jatkossakin suoritusten ja laadukkaan työn perusteella.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin selkiyttämistä on syytä jatkaa ja rahoitushakujen määrää vähennetään. Toimivan rahoitusmallin lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että kokonaisrahoituksen taso on tulevaisuudessa riittävä, sillä tiukassa taloustilanteessa olevia koulutuksenjärjestäjiä kohtaan asettuu hurjasti odotuksia. Ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta on nostettava. Sivista myös esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö mahdollisimman nopeasti tarkastelee rahoituskorien toimivuutta.

Lue koko lausunto

Lausunto Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantamisesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa

1.7.2020

Sivistystyönantajat ei kannata työryhmämietinnössä ehdotetun kuluttajan- ja asiakkaansuojan ulottamista virallisen koulutusjärjestelmän piiriin kuuluvaan koulutukseen. On tärkeää, että koulutuslainsäädännön ylläpitäjäneutraalisuusperiaatetta noudetaan kaikessa koulutusta koskevassa sääntelyssä myös tulevaisuudessa.

Lue koko lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta

26.6.2020

Sivistystyönantajat antoi lausunnon hallituksen esityksestä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta. Sivista kannattaa kokeilua ja esitämme, että kokeilu vakinaistetaan mahdollisimman pian.

Sivistystyönantajat esittää, että kokeiluun voivat osallistua kaikki esiopetusta nykyisin antavat koulutuksen järjestäjät, eikä perusopetuslain 7 tai 8 §:n mukaisen järjestämisluvan saaneita opetuksen järjestäjiä rajata kokeilusta pois.

Lue koko lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

9.6.2020

Sivista lausui perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Sivista pitää hyvänä, että esitys antaa koulutuksen järjestäjille työkaluja vastata tartuntatautitilanteeseen nimenomaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Sivista korostaa, että kevään 2020 etäopetusjakson vaikutuksista etenkin oppimiseroihin on tehtävä riippumaton selvitys.

Lue koko lausunto tästä

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

9.6.2020

Sivista tukee hallituksen esitystä yliopistolain 39 ja 40 § sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 § väliaikaiseksi muuttamiseksi. Esitetyt muutokset tuovat tarvittua joustoa korkeakoulujen toimintaan ja varmistavat opiskelijoiden oikeusturvan covid-19 -epidemian aikana ja epidemiasta johtuvista syistä esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden oleskelulupien käsittelyn pitkittymisessä.

Lue koko lausunto tästä 

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

9.6.2020

Sivista lausui hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Sivista kannattaa esitettyjä väliaikaisia muutoksia ja näkee, että muutos voisi olla pysyvästikin tämän suuntainen. Muutosta tuleekin seurata ja arvioida, jotta tiedetään, millaisia vaikutuksia sillä on ollut.

Lue koko lausunto tästä

 

Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

8.6.2020

Tavoite siitä, että jokainen peruskoulun päättänyt suorittaa toisen asteen tutkinnon on yhteinen. Ei ole kuitenkaan selvää, että nyt esitetty oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuton toinen aste ratkaisisi koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten ongelmaa.

Lue koko lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

20.5.2020

Sivista kannattaa esitettyjä väliaikaisia muutoksia ja näkee, että muutos voisi olla pysyvästikin tämän suuntainen. Kenenkään valmistuminen ei saa jäädä kiinni puuttuvasta työpaikan näyttöympäristöstä. Samaan aikaan on varmistettava opiskelijoiden osaamisen laatu ja työelämän vastaavuus.

Lue koko lausunto

Yleinen taloudellinen tilanne julkisen talouden suunnitelman valossa ja koronan jälkeinen tilanne opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

29.4.2020

Koulutuspanostuksista on syytä pitää kiinni myös taantuman aikana. Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät riittävää perusrahoitusta kaikilla koulutusasteilla.

Lue koko lausunto