» Vaikutamme » Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Sivista osallistuu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan antamalla lausuntoja ja kannanottoja jäseniimme vaikuttavasta lainsäädännöstä ja muista asioista.

Klikkaa otsikkoa siirtyäksesi lausuntoon. Vanhempia lausuntoja ja kannanottoja voit lukea arkistostamme.

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

18.2.2021

Sivistystyönantajat oli eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana liittyen hallituksen esitykseen hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä. Sivista ei kannata esitettyä opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden siirtoa uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Opiskeluhuollon työn ydin on toimia osana kouluyhteisöä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) määrittelee oppilaitoksen hyvinvointityön perustaksi yhteisöllisen, jokaista osallistavan ja ennaltaehkäisevän työn. Opiskeluhuollon keskeisten ammattihenkilöiden eli psykologien ja kuraattoreiden työssä olennaista on yhteisöllinen työ koko oppilaitoksen tasolla yhteistyössä henkilökunnan, lasten ja nuorten sekä sidosryhmien kanssa. Hallituksen esitys vaikeuttaa yhteisöllisyyden rakentamista oppilaitoksissa.

Sivistan lausunnossa nostetaan esiin myös, että korkeakoulujen maksamat harjoittelumaksut tulee poistaa myös yliopistojen sosiaalialan koulutuksilta sekä ammattikorkeakoulujen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksilta.   Tätä koskeva esitys valmisteltiin viime vaalikaudella käsittelemättä jääneeseen sote-järjestämislakiin. Esitys ei kuitenkaan sisälly nyt eduskunnan käsittelyssä olevaan sote-lakipakettiin.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
Laura Rissanen, johtaja, p. 041 540 4505

Sivistan lausunto eräiden valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

16.2.2021

Sivista lausui valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen. Sivistalla ei ollut esitettyihin asetuksiin huomautettavaa. Muutokset olivat teknisiä tai oikeustilaa selventäviä.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 040 168 6836

 

 

Sivistan lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston Agenda2030-selonteosta

9.2.2021

Koulutuksella ja tutkimuksella on tärkeä rooli kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisessa. Suomalainen koulutuskenttä toteuttaa jo nyt vahvasti tavoitteita, mutta koulutuksen ja tutkimuksen rooli voisi näkyä selonteossa läpileikkaavammin. Suomen vahvaa koulutus- ja tutkimusosaamista voisi hyödyntää enemmän globaalivastuun toteuttamisessa muun muassa koulutusviennin avulla.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331

Sivista lausui rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisestä

9.2.2021

Sivista otti kantaa rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen vaikutuksista sivistystoimintaan lausumalla aiheesta asiaa pohtivalle selvitysryhmälle. Sivistan mukaan on keskeistä, että rahapelitoiminnan alenevat tuotot kompensoidaan ja että rahoitusta käytetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Sivista myös varoittaa, että veikkauksen tuottojen vähentyminen voi johtaa epäsuoriin leikkauksiin.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija
jussi-pekka.rode@sivista.fi, p. 040 168 6836

 

Sivistystyönantajien lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

25.1.2021

Sivistystyönantajat lausui koulutuspoliittisen selonteon luonnoksesta. Näkemyksemme mukaan selontekoluonnos on monilta osin keskeneräinen ja valmistelua vaivannut kiire sekä sidosryhmien kuulemisen niukkuus näkyy tekstissä. Esitämme, että selontekoon kirjataan, että julkinen panostus koulutukseen nostetaan muiden Pohjoismaiden tasolle vuoteen 2030 mennessä.  Koulutus- ja tutkimuspanokset ovat avain tuottavuuden nousuun, maailmanluokan innovaatioihin, julkisen talouden kestävyyteen ja siten hyvinvoinnin kasvuun.

Esitämme myös, että selonteossa kirjataan selkeämmin uuden teknologian hyödyntämisestä kaikilla koulutusasteilla myös koulutuksen saavutettavuuden näkökulmasta. Lisäksi selonteossa olisi hyvä kirjata vahvemmin koulutuksen ja tutkimuksen laadusta, kansainvälistymisestä sekä koulutusviennin mahdollisuuksista. Aikuiskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen rooli saa liian vähän huomiota. Koulutuksen ja tutkimuksen työelämä- ja elinkeinoelämäyhteys on myös unohdettu. Korostamme myös sitä, että selonteossa keskitytään liikaa koulutuksen rakenteisiin.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
johtaja Laura Rissanen, laura.rissanen@sivista.fi, 041 540 4505

Sivistan lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

15.1.2021

Sivista pitää ohjelman painopisteitä hyvinä. Koulutus- ja TKI-toimintaan suunnattava ohjelmarahoitus pidettävä vähintään suunnitellulla tasolla.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331

Sivista lausui hallituksen esitysluonnoksesta vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen tallentamisesta

12.1.2021

Sivista lausui hallituksen esitysluonnoksesta valtakunnallista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi. Sivista pitää vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tallentamismahdollisuutta luonnollisena jatkumona osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle vapaassa sivistystyössä. Esitysluonnos sisältää kuitenkin runsaasti mahdollisia piilokustannuksia. Taloudellisia kustannuksia tulee kaikille ylläpitäjille väistämättä.

Lue koko lausunto

Sivista lausui tartuntatautilain muutoksista

12.1.2021

Sivistan mukaan hallituksen esitystä on vielä täsmennettävä vaikutusten arviointien osalta erityisesti koskien ei-kunnallisia koulutuksen järjestäjiä.  Rajoitusvaltuudet on kirjoitettava tarkkarajaisesti ja niiden soveltamiskynnyksen on oltava korkealla. Pidämme hyvänä esitystä vahvistaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Lue koko lausunto

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, jussi-pekka.rode@sivista.fi

Sivistan näkemykset VM:lle Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

23.12.2020

Sivista tukee ohjelman painopisteitä. Tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan uutta osaamista, TKI-toimintaa, koko väestön osaamisen vahvistamista, edistyneen teknologian ymmärrystä ja kehittämis- sekä käyttöönottokykyä.

Lue lausunto tästä.

Lausunto oppivelvollisuuden laajennukseen liittyvistä valtioneuvoston asetuksista

7.12.2020

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta eräiden valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen.

Sivistan mukaan oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä pitää tehdä vain uudistuksen kannalta välttämättömät ja teknisesti tarpeelliset asetusmuutokset. Ehdotettu asetusmuutos ammatillisen koulutuksen osalta ei johdu oppivelvollisuuden laajentamisesta eikä sitä pitäisi tässä vaiheessa antaa.

Lue koko lausunto