» Työsuhdeasiat » Arkisto » Menneet työryhmät

Menneet työryhmät

Varsinaisten työehtosopimusneuvottelujen välillä osapuolet neuvottelevat jatkuvan neuvottelun periaatteen mukaisesti esille tulevista työehtosopimuksen muutostarpeista. Lisäksi TES-ratkaisujen yhteydessä sovitaan sopimuskaudella toimivista työryhmistä. Alla menneiden sopimuskausien työryhmiä.

TES-työryhmät 2020-2022

Yliopistot ja harjoittelukoulut

Uramalleja ja meritoitumistapoja tarkasteleva työryhmä
Työryhmän tehtävänä on laatia yhteinen tilannekuva eri yliopistojen tutkijan uramalleista sekä muista meritoitumisen tavoista kaikissa henkilöstöryhmissä. Työryhmä selvittää millaisia uramalleja on käytössä verrokkimaissa. Osana kokonaisuutta työryhmä tarkastelee myös sitä, miten palkkaus kaikissa eri henkilöstöryhmissä tukee uralla etenemistä uran eri vaiheissa ja miten yliopistoissa kannustetaan uuden osaamisen kehittämiseen.

Opetustuntien enimmäismääriä ja uusia opetusmenetelmiä tarkasteleva työryhmä
Työryhmä tarkastelee kontaktiopetuksen määritelmää, enimmäistuntimääriä koskevien kirjausten sisällön toimivuutta ja uudistamistarvetta, huomioiden uudet opetusmenetelmät ja -tavat. Tarkastelussa huomioidaan myös korkeakoulutuksen muutoksen ja korkeakoulujen oppimisen digitaaliset ympäristöt 2030 -digivision aiheuttamia vaikutuksia yliopisto-opetukseen.

Tekstityöryhmä
Työryhmä tarkastelee työehtosopimuksen 1 luvun 2 §:n määräyksen sisältöä ja merkitystä sekä käy läpi työehtosopimuksessa olevat lakiviittaukset ja määrittää kantansa niihin. Lisäksi työryhmä ajantasaistaa työehtosopimuksen tekstiasua. Tekstityöryhmä käy läpi myös nykyistä työehtosopimusta edeltävät allekirjoituspöytäkirjat.

Tilastotyöryhmä
Tilastotyöryhmän tehtävänä on käsitellä yhteistä tietopohjaa, tilastojen tuottamiseen ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä. Työryhmä tarkastelee ansiotilastojen yhteydessä käytettäviä palkkakäsitteitä ja muita käsitteitä sekä työehtosopimuksen ansiotilastoille asettamia vaatimuksia. Työryhmä on yhteistyössä työehtosopimusneuvottelijoiden kanssa tilastojen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä tarvittaessa antaa asiantuntija-apua yliopistoille tilastoyhteistyökysymyksissä. Kullakin osapuolella on oikeus tuoda haluamansa tilastollinen asia tilastotyöryhmän käsiteltäväksi. Palkkatilastot sivuillamme.

Lukiolain ja ops-uudistuksen vaatimat muutokset käsittelevä työryhmä
Työryhmä selvittää, arvioi ja valmistelee lukiolain ja lukion opetussuunnitelmauudistuksen edellyttämät muutokset työehtosopimukseen niin, että muutokset ovat otettavissa käyttöön 1.8.2021 alkavalle lukuvuodelle. Työryhmä tarkastelee myös lukioresurssia koskevia muutostarpeita sekä erilliskorvauksia. Työryhmän määräaika on 31.3.2021. Työryhmän tekemät muutokset sisältävä TES.

 

Yksityinen opetusala

Lukiolain ja opetussuunnitelmauudistuksen vaatimat muutokset käsittelevä työryhmä
Työryhmä selvittää, arvioi ja valmistelee lukiolain ja lukion opetussuunnitelmauudistuksen edellyttämät muutokset työehtosopimukseen niin, että muutokset ovat otettavissa käyttöön 1.8.2021 alkavalle lukuvuodelle. Työryhmä tarkastelee myös lukioresurssia koskevia muutostarpeita sekä erilliskorvauksia. Työryhmän määräaika on 31.3.2021. Työryhmän tekemät muutokset sisältävä TES.

Tuntiopettajamääräyksiä käsittelevä työryhmä
Työryhmä selvittää, uudistaa ja mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistaa eri liitteiden tuntiopettajamääräyksiä koskevat kirjaukset. Mahdollisuuksien mukaan tuntiopettajamääräyksiä lähennetään kohti opettajamääräyksiä. Työryhmän toimikausi kestää 31.10.2021 asti ja se valmistelee muutokset niin, että ne olisivat otettavissa käyttöön 1.1.2022. Työryhmän tekemät muutokset sisältävä TES.

Työhyvinvointityöryhmä
Työryhmä tarkastelee työelämän laadun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista. Lisäksi työryhmä tarkastelee yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan toimivuutta sekä valmistelee paikallisen sopimisen yhteistä koulutusta. Työryhmä edistää sitä, että oppilaitoksilla on riittävästi tietoa ja valmiuksia laatia paikallisia toimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi, työssä jaksamisen tukemiseksi ja työurien pidentämiseksi. Sopijaosapuolet tukevat, seuraavat ja arvioivat työhyvinvoinnin edistymistä. Työryhmän materiaaleja.

Tilastotyöryhmä
Työehtosopimuskaudella työskentelee tilastotyöryhmä, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää oppilaitosten palkkatilastointia ja tilastotietojen hyödyntämistä. Palkkatilastot sivuillamme.

 

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset

Työhyvinvointityöryhmä
Työryhmä tarkastelee työelämän laadun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista. Lisäksi työryhmä tarkastelee yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan toimivuutta sekä valmistelee paikallisen sopimisen yhteistä koulutusta. Työryhmä edistää sitä, että oppilaitoksilla on riittävästi tietoa ja valmiuksia laatia paikallisia toimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi, työssä jaksamisen tukemiseksi ja työurien pidentämiseksi. Sopijaosapuolet tukevat, seuraavat ja arvioivat työhyvinvoinnin edistymistä. Työryhmän materiaaleja.

Tilastotyöryhmä
Työehtosopimuskaudella työskentelee tilastotyöryhmä, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää oppilaitosten palkkatilastointia ja tilastotietojen hyödyntämistä. Palkkatilastot sivuillamme.