Artikkelit

Milka Kortet ja Jussi-Pekka Rode: Ammattiosaamisen laatu tehdään oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyönä

Yhteiskunnan ja työelämän nopea muutosvauhti haastaa koko koulutusjärjestelmää. Aiemmin hankittu osaaminen vanhenee nopeasti, uudet työpaikat edellyttävät korkeampaa osaamista ja geneerisiin taitoihin sekä yleissivistyksen merkitys kasvaa. Tämä haastaa paitsi koulutuksen, myös työelämän. On mietittävä, milloin tarvitaan nopeaa ja ketterää osaamista ja milloin pidempi koulutus on tarpeen. Ammattilaisia tarvitaan monipuolisiin työtehtäviin nyt ja tulevaisuudessa. Esimerkiksi Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastojen…

Sivista lausui TKI-rahoituslaista

Sivista antoi kirjallisen lausunnon eduskunnan sivistys-, talous- ja valtiovarainvaliokunnille hallituksen esitystä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030. Lain tavoitteena on kasvattaa julkista TKI-rahoitusta ennakoitavasti ja pitkäjänteisesti. Sivista tukee vahvasti lakiesitystä.

Sivista lausui kouluruokailun kehittämisohjelmasta

Sivista lausui maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta kouluruokailun kehittämisohjelmaksi. Yleisesti Sivista pitää kehittämisohjelmaa kattavana ja katsoo, että kehittämistä ehdotetaan suunnattavan tavalla, joka tukee opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden toteutumista. Sivista pitää erityisen tärkeänä kouluruokailun kehittämistä vastuullisuuden näkökulmasta ja katsoo, että ohjelmassa tunnistetaan hyvin niin ekologiseen, sosiaaliseen kuin taloudelliseen vastuullisuuteen liittyviä näkökulmia, joita kouluruokailussa voidaan edistää. Sivista ei kannata…

Ihmistä tarvitaan aina -kampanja

On aika tuoda inhimillinen ote ammattiosaamisen viestintään ja nostaa ammattiosaamisen merkitys keskusteluun. Mistä syntyy ammattiylpeys? Entä ammattiosaamisen arvostus? Haluatko olla mukana puhumassa ammattiosaamisen merkityksen puolesta? Kutsumme sinut ja organisaatiosi mukaan yhteiseen ’Ihmistä tarvitaan aina’ joukkoon kertomaan missä kaikkialla ihmistä tarvitaan! Aika: torstai 8.12. klo 10.00-13.00 Paikka: Lasipalatsin Bio Rex, Helsinki tai verkossa Linkki tilaisuuteen  …

Maija Airas: Kun aiempaa harvempi suomalainen korkeakouluopiskelija lähtee vaihtoon, laskee myös yhteiskunnan kansainvälisyysosaamisen taso

Koronapandemia romahdutti Suomesta ulkomaille suuntautuvan opiskelijavaihdon, mutta luvut kääntyivät laskuun jo selvästi ennen pandemiaa. Opiskelijavaihtoon lähtevien suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden määrä on laskenut yhtäjaksoisesti vuodesta 2017 alkaen. Tätä ennen aina 90-luvun alusta ja Suomen liittymisestä Euroopan unionin Erasmus-ohjelmaan kasvoi ulkomaille lähtevien suomalaisopiskelijoiden määrä vuosittain. Vuosina 2016-2019 korkeakoulujen Suomesta ulkomaille suuntautuva opiskelijaliikkuvuus laski kokonaisuutena 25 %. Tämä lasku…

Sivista lausui työelämäpalautteen keräämisestä

Sivista lausui luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta. Asetuksen 24 §:n 3 momentin mukaista voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavan siten, että osa-aikaisen työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen osalta asetuksen työelämäpalautetta koskevaa säännöstä sovellettaisiin voimassa olevasta voimaantulosäännöksestä poiketen ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2025 rahoitusta. Sivista yhtyy hallituksen esityksen…

Leena Pöntynen ja Annakaisa Tikkinen: Pirstaleisesta osaoptimoinnista kohti tulevaisuuden sivistyksen perustaa 

Jos keksisimme nyt koulun, jossa lapsemme saavat riittävät perustaidot ja valmiudet elämän mittaiseen itsensä kehittämiseen, kuinka paljon se muistuttaisi nykyistä peruskouluamme?     Peruskoulusta ja perustaidoista puhutaan nyt paljon. Kansanedustajat näkevät perustaitojen vahvistamisen ratkaisuna Suomen koulutustason nostamiseen ja peruskoulu vaikuttaisi nousevan kevään vaalien keskeiseksi koulutuspoliittiseksi teemaksi. Odotettavissa on siis runsaasti lisää keskustelua osaamisen perustan kuntoon laittamisesta…

Sivista lausui yleisistä kielitutkinnoista

Sivista lausui sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta. Esityksellä lakiin lisättäisiin säännökset vilpillisen menettelyn ja järjestyksen rikkomisen seuraamuksista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikuntaa, tutkinnon järjestäjiä ja arvioijia koskevia säännöksiä. Samalla täsmennettäisiin ja päivitettäisiin lain säännöksiä arvioija- ja tutkintorekistereistä, tutkintomaksusta ja muutoksenhausta. Sivista pitää ehdotettuja säännöksiä tarpeellisina ja perusteltuina. Säännökset…

Korkeakoulut tunnistavat ja tunnustavat opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteet – ratkaisuja etsitään yhdessä

Korkeakoulut vahvistavat opiskelijoiden hyvinvointityötä. Kukin korkeakoulu tekee tätä tärkeää työtä tahollaan, mutta myös laajassa yhteistyössä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus on avittanut kansallista yhteistyötä korkeakouluverkoston sisällä. Yksi rahoitusta saanut hanke on KOHO – opiskeluhyvinvointi- ja ohjaushankkeiden koordinoiva hanke, joka on alkanut 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2023. Jyväskylän yliopiston kehittämispäällikkö Leena Penttisen työssä painottuvat opiskelijoiden ohjaus ja hyvinvointi….

Sivista lausui kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän raportista

Sivista lausui kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän ehdotuksista seuraavalle hallituskaudelle. Sivista pitää hyvänä, että kulttuuritoimintaa pyritään Suomessa vahvistamaan myös vaikeista ajoista huolimatta. Kulttuuriin käytettävä perusrahoitus on varmistettava myös seuraavalla hallituskaudella. Lisäksi kehittämiseen on suunnattava rahoitusta. Sivista katsoo, että raportissa tulisi korostua vahvemmin henkinen kriisinkestävyys, jota voidaan kasvattaa sivistyksen avulla. Sivistyksen keskeinen käyttövoima on opiskelusta syntyvä osaaminen, mutta sivistykseen…