Lausunnot

Sivista kuultavana valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Sivista oli sivistysvaliokunnan kuultavana valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023. Sivista on isossa kuvassa tyytyväinen sivistystoimialan rahoitukseen vuonna 2023. Inflaation myötä nouseva kustannustaso herättää kuitenkin huolta. Valtion T&K-intensiteetti on laskussa, mikä on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotavoitteiden vastaista. Talousarvion jotkin erityisrahoitukset ovat hyviä, esimerkiksi vapaan sivistystyölle myönnetty 5 miljoonan euron lisärahoitus Ukrainasta tulevien pakolaisten kouluttamiseen on tärkeä yhteiskunnallinen…

Sivista kuultavana tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen laajentamisesta varhaiskasvatukseen

Sivista oli sivistysvaliokunnan kuultavana miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta. Muutoksella laajennettaisiin tasa-arvosuunnitteluvelvoitetta varhaiskasvatukseen. Sivista kannattaa toimia tasa-arvon vahvistamiseksi, mutta emme näe suunnitteluvelvoitetta tehokkaana keinona tähän. Nykyisten suunnitelmien sisältöjen kehittäminen sekä erilaisten toimintamallien luominen varhaiskasvatuksessa tehtävän tasa-arvotyön tukemiseksi olisi suunnitteluvelvoitteen laajentamista vaikuttavampi keino vahvistaa edellytyksiä tasa-arvon edistämiseksi. Toimme kuulemisessa lisäksi esiin ehdotuksen alimitoitetun…

Sivista lausui perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin arviointikriteereistä

Sivista lausui Opetushallitukselle luonnoksesta perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin arviointikriteereistä. Yleisesti pidämme kriteerien esitystapaa sekä kieltä selkeänä. Kriteerien esitystapa vastaa perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeristöä ja ne konkretisoivat opetussuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita. Keskeinen haaste kriteereissä on niiden suuri määrä. Luokanopettaja vastaa monen oppiaineen arvioinnista, jolloin kokonaisuus käy hyvin laajaksi. Sivista toivoo opetussuunnitelman perusteiden käsittelyn yhteydessä tarkasteltavan, olisiko oppimisen tavoitteita…

Sivista lausui tuva-koulutuksen järjestämisestä erityisen vaativan tuen oppilaille

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n muuttamisesta. Otimme kantaa tutkintoon valmentavan koulutuksen järjestämisestä vaikeimmin kehitysvammaisille oppijoille. Ehdotus on luonteeltaan tekninen ja täsmentää sitä, että erityisen vaativan tuen oppilaille tuva-koulutusta voi järjestää vain ammatillinen oppilaitos, jolla on luvassaan määritelty velvollisuus järjestää koulutusta vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille….

Sivista lausui kolmansien maiden tutkijoiden oleskelulupien pidennyksestä

Sivista lausui työ- ja elinkeinoministeriölle kolmansien maiden tutkijoiden oleskelulupien pidennyksestä. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tutkijalle myönnettävien oleskelulupien voimassaoloaikaa pidennettäisiin kahdesta neljään vuoteen. Sivista kannattaa esitystä, mutta esittää oleskeluluvan voimassaoloajan pidentämistä neljän vuoden sijasta viiteen vuoteen.

Sivista lausui Suomen digitaalisesta kompassista

Sivista lausui työ- ja elinkeinoministeriölle Suomen digitaalisen kompassin toisesta luonnoksesta. Yleisesti Sivista katsoo, että luonnos on kehittynyt hyvään suuntaan ensimmäisen lausuntokierroksen jälkeen. Pidämme tärkeänä, että kompassi jäsentää digitalisaation kokonaisuutta ja kutsuu laajasti toimijoita mukaan ratkaisemaan digimurroksen haasteita sekä hyödyntämään nykyisiä vahvuuksia entistä määrätietoisemmin.  Avaintulos digitalisaation, datatalouden ja digivihreän siirtymän edellyttämien osaamistarpeiden tunnistamisesta ja huomioimisesta koulutustarjonnassa…

Sivistan vastaukset parlamentaarisen TKI-työryhmän kyselyyn

Sivista vastasi parlamentaarisen TKI-työryhmän kyselyyn TKI-järjestelmän nykytilasta ja kehittämistarpeista. Sivista painottaa vastauksissaan järjestelmän tarkastelua kokonaisuutena.

Sivista lausui nuorisolain muuttamisesta

Sivista lausui sivistysvaliokunnalle ehdotuksesta nuorisolain muuttamiseksi. Keskityimme lausunnossamme Harrastamisen Suomen mallia käsitteleviin esityksiin. Sivista pitää harrastustoiminnan kehittämistä tärkeänä, sillä jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus ja tosiasiallinen mahdollisuus mieluisaan harrastukseen. Sivista pitää myös tärkeänä, että harrastamiseen suunnattu rahoitus on tarpeeksi pitkäaikaista ja ennakoivaa. Sivista pitää Harrastamisen Suomen mallia hyvänä kokeiluna, josta voidaan ottaa pysyviäkin…

Sivista lausui yritysten T&K-verokannusteesta

Sivista lausui valtiovarainministeriölle ehdotuksesta yritysten T&K-verokannusteeksi. Sivista pitää esitettyä T&K-verokannustinta tarpeellisena ja tavoitteiltaan kannatettavana. Erityisen tärkeää on, että ehdotettu T&K-verokannustin on pysyvä. Yrityksille verotuksen ja toimintaympäristön ennakoitavuus on keskeinen tekijä pohdittaessa T&K-toiminnan sijaintipaikkaa. On hyvä, että esitetty lisävähennys on rakenteeltaan neutraali ja tarjolla kaikille T&K-toimintaa tekeville yrityksille koosta, toimialasta, tutkimus- ja kehityshankkeesta, sovellettavasta teknologiasta tai…

Sivista lausui erityisavustuksesta tilapäisen suojelun piirissä olevien lasten varhaiskasvatukseen

Sivista pitää avustusta erittäin tarpeellisena ja perusteltuna. Tilapäisen suojelun piirissä olevien lasten pääsyä varhaiskasvatukseen edistämällä tuetaan erityisen haavoittuvaisessa asemassa olevien lasten hyvinvointia sekä oppimista. Sivista katsoo, että turvallisen arjen ja kasvuympäristön tarjoaminen sotaa paenneille lapsille on tärkeä osa Suomen vastuuta länsimaisena demokratiana. Sivista katsoo, että avustuksen myöntöperusteet ovat sinällään selkeät, joskin avustuksen piiriin kuuluvien lasten…