Lausunnot

Sivistystyönantajat ry:n lausunto ehdotuksesta kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi (IPR-strategia)

Aineettomat oikeudet ja korkeakoulut ovat keskeisessä roolissa talouden kilpailukyvyssä. IPR-strategiassa tulisi paremmin tunnistaa tarve selkiyttää lainsäädäntöä korkeakouluissa syntyvien aineettomien oikeuksien kaupallistamisen helpottamiseksi. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoituksena valmistella patenttilainsäädännön kokonaisuudistusta.  Valmistelussa on huolehdittava korkeakoulujen osallistamisesta. Lue koko lausunto. Lisätietoja: työmarkkinalakimies Maria Äimälä, p. 040 839 4845

Sivistystyönantajien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Sivistystyönantajat lausui hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Hallitus esittää, että yksityinen varhaiskasvatus muuttuisi luvanvaraiseksi nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan. Sivista pitää ehdotettua muutosta tarpeettomana. Nykyinen ilmoitusmenettely on osoittanut toimivaksi ja joustavaksi niin palveluntuottajien kuin kuntien kannalta. Emme jaa käsitystä siitä, että yhteistyö lupaviranomaisten kanssa ei olisi toimivaa. Sivistan mukaan esityksen tavoitteet eivät toteudu luvanvaraisuudesta säätämällä. Esityksessä luodaan vahva…

Sivistystyönantajien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamiseksi

Sivistystyönantajat lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamiseksi. Sivista kantaa huolta siitä, että oppilaitosten välillä on suuria eroja oppilas- ja opiskeluhuoltopalveluiden saatavuudessa. On tärkeää panostaa opiskeluhuollon käytäntöihin, yhteisöllisyyteen ja vaikuttavuuteen sekä ennen kaikkea varhaiseen tukeen. Suurin ongelma palveluiden saatavuudessa on kelpoisen henkilöstön, erityisesti psykologien, saatavuudessa. Tätä saatavuusongelmaa ei esitetty mitoitus ratkaise. Sivista ei kannata…

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta

Sivistystyönantajat lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA-koulutus) rahoituksesta. TUVA-koulutus on kiinteä osa oppivelvollisuuden laajentamista ja sen käyttöönotossa on otettava huomioon kaikki koulutuksen järjestäjät tasapuolisesti. Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen yhdistetään 1.8.2022 lukien voimassa olevan lainsäädännön mukaiset nivelvaiheen koulutukset, joita ovat perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. Näitä koulutuksia järjestetään nykyisin niin…

Sivista lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Sivista katsoo, että esitysluonnos selkiyttäisi toteutuessaan lapsen tuen järjestämiseen liittyvää kirjavuutta yleisesti myös yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa. Varhaiskasvatuslaki edellyttää palvelun tuottajaa, kunnallista tai yksityistä, toimimaan aina kaikessa lapsen etu huomioiden. Sivista piti tärkeänä, että työnjaon selkiyttäminen kuntien ja yksityisten toimijoiden välillä on tarpeen, jotta lapsen etu ei jää taloudellisten realiteettien alle. Tämä toimii myös laatukriteerinä tuen toteuttamisessa….

Sivista lausui kiusaamisen ehkäisyohjelmasta

Sivista lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisen koulutuksen annetun lain ja lukiolain muuttamisesta. Esityksessä on tarkoitus yhtenäistää perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen lainsäädäntöä.  Sivista pitää aihetta tärkeänä ja ajankohtaisena sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan sekä häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa tarpeellisena.  Lakiesitys on luonnollista jatkoa ns. koulurauhalaille (1267/2013). Turvallinen oppimisympäristö on…

Sivista otti kantaa SORA-säännöksiin

Sivista lausui ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta. Ns. Sora-säännöksiin lisättäisiin vammaisalan ammattitutkinto. Sivistalla ei ollut esitykseen huomautettavaa. Lue koko esitys ja lausunto. Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836

Sivistystyönantajien lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sivistystyönantajat lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä jatkuvan oppimisen palvelukeskukseksi. Sivista pitää hyvänä, että jatkuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Perustettava palvelukeskus on kuitenkin vanhanaikainen ja kankea lähestymistapa kysymykseen. Tärkeämpää olisi tuoda olemassa oleva koulutustarjonta laajemmin ja joustavammin kaikkien ulottuville. Sivista myös katsoo, ettei ole mielekästä käynnistää palvelukeskuksen toimintaa ilman digitaalista kokonaisuutta. Alustamaisen palveluekosysteemin pitäisi olla koko uudistuksen…

Sivistystyönantajien lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025

Sivistystyötyönantajat lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta 2022-205. Sivista totea, että suunnitelma ei pidä sisällään mitään suuria muutoksia aiempaan, mutta etenkin tieteen rahoitukseen kohdistuva 35 miljoonan leikkaus on vastoin hallituksen omaa ohjelmaa, koulutuspoliittisen selonteon sekä tki-tiekartan tavoitteita. Valiokunta oli pyytänyt lausuntoa erityisesti kolmesta kokonaisuudesta: koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden rahoittamisesta, korona-ajan aiheuttaman osaamisvajeen paikkaamisesta sekä Veikkausvoittovarojen tulevaisuudesta….

Lausunto ammatillisen koulutuksen tilauskoulutusta koskevista muutosesityksistä

Ammatillisen koulutuksen tilauskoulutuksen vientimahdollisuuksia tulee avata. Opetushallituksen lupamenettely tutkinnon perusteista poikkeamiseksi pitää tehdä selkeäksi ja nopeaksi. Lue koko lausunto. Lisätietoja: Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331