Lausunnot

Sivista sivistysvaliokunnan kuultavana oppivelvollisuuslain muuttamisesta

Sivista osallistui sivistysvaliokunnan kuulemiseen hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta. Sivista kiitti opetus- ja kulttuuriministeriötä nopeasta reagoinnista oppivelvollisuuslainsäädännössä ilmenneisiin käytännön haasteisiin ja lainsäädännön tarkennustarpeisiin. Sivistan mukaan on keskeistä, että koulutuksen järjestäjien viesti rahoituksen riittämättömyydestä otetaan tarkasteluun ja toimenpiteisiin ryhdytään. Sivista piti myös tärkeänä, että kaikki kustannukset korvataan suoraan opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Sivista katsoi, että…

Sivista lausui yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2022

Sivista lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2022. Sivista toi lausunnossaan esille varhaiskasvatustoimijoiden jo nykyisellään laajoja suunnitteluvelvotteita yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen. Sivista katsoo, että uusien säädösten sijaan varhaiskasvatustoimijat hyötyisivät enemmän toimintamalleista, joita olisi helppo hyödyntää arjen yhdenvertaisuuden edistämistyössä, johon jo nykyinen laki velvoittaa. Sivista kannattaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimenpidesuositusta koronapandemian rajoitustoimenpiteiden lapsiin ja nuoriin kohdistuneiden vaikutusten huolellista…

Sivista sivistysvaliokunnan kuultavana opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muutoksista

Sivista oli eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muuttamisesta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisättäväksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin säännös erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpisteisiin. Sivista kannattaa erityisavustuksesta säätämistä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa, mutta katsoo että hallituksen esitys ei kaikilta osin vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. Sivista…

Sivista sivistysvaliokunnan kuultavana kuluttajansuojalain muutoksista

Sivista osallistui eduskunnan sivistysvaliokunnan kuulemiseen hallituksen esityksestä kuluttajansuojalain muutoksista. Kuluttajansuojalakiin esitetään säädettäväksi eräistä henkilöön kohdistuvista palveluista. Lakiin sisällytettäisiin varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluja siinä tapauksessa, kun palvelun tarjoaja tulkitaan elinkeinonharjoittajaksi. Sivista katsoo, että henkilöön kohdistuvista palveluista säätäminen on tarpeellista, ja selkeyttää monilta osin kuluttajansuojaan liittyviä käytäntöjä. Sivista katsoo kuitenkin, että ehdotetussa lain soveltamisalassa on joiltain osin tarkentamisen…

Sivista lausui sivistysvaliokunnalle ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta

Sivista lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta. Selonteossa arvioidaan Venäjän hyökkäyksen aiheuttaman ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutosta ja sen vaikutuksia Suomelle. Sivista tuomitsee Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja pitää tärkeänä, että Euroopan muuttuneessa turvallisuustilanteessa Suomessa käydään turvallisuuspoliittista keskustelua päivitetyn tilannekuvan pohjalta. Sivista esitti lausunnossaan huomioita erityisesti henkiseen huoltovarmuuteen liittyen sekä sivistyskentän rooliin kriisivalmiuden vahvistamisessa.

Sivista lausui tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksen muuttamisesta

Sivista lausui ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Ehdotuksella lisättäisiin tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus liitteen tasolle kolme. Sivista pitää nyt esitettyjä muutoksia perusteltuina ja linjassa niiden periaatteiden kanssa, joiden mukaan viitekehystä päivitetään.  

Sivista kuultavana eduskunnassa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023-26

Sivista osallistui eduskunnan sivistysvaliokunnan kuulemiseen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023-2026. Sivista korosti oppilaitosten ja korkeakoulujen rahoituksen riittävyyden ja pitkäjänteisyyden takaamista ja nosti esille muun muassa ylläpitäjäneutraliteetin huomioimisen kaikessa koulutuksen rahoituksessa ja kehittämistyössä.

Sivista lausui luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin

Asetuksessa säädettäisiin varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin tarkoitetun erityisavustuksen myöntökriteereistä sekä käyttökohteesta. Sivista pitää tärkeänä, että myöntämiskriteerit ovat selkeästi perustellut, läpinäkyvät sekä järjestäjäneutraalit. Yleisesti Sivista katsoo, että asetusluonnoksessa esitetyt kriteerit täyttävät nämä ehdot, kunhan varmistetaan, että kaikki järjestäjät ovat aina hakukelpoisia. Sivista pitää hyvänä sitä, että avustuksen käyttökohteeksi on määritelty…

Sivista lausui ammatillisen koulutuksen lain väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista otti kantaa ammatillisen koulutuksen lain väliaikaisesta muuttamisesta. Sivista kannatti esitettyjä väliaikaisia muutoksia, eikä nähnyt itse esityksessä muuta huomautettavaa. Sivista katsoi, että koronakriisin taloudellisia- ja pitkäaikaisvaikutuksia opetukseen ja koulutukseen ei vielä tarkkaan tiedetä. Siksi osaamisvajeen paikkaamiseen tarvitaan edelleen monipuolisia ratkaisuja ja vakaata rahoituspohjaa. Lisäksi koulutuksen järjestäjät tarvitsevat työrauhaa. Lue koko lausunto Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, p….

Sivista lausui Harrastamisen Suomen mallista

Sivista otti kantaa Harrastamisen Suomen mallin kirjaamisesta nuorisolakiin. Sivista pitää Harrastamisen Suomen mallia hyvänä kokeiluna, josta voidaan ottaa pysyviäkin käytänteitä käyttöön. Sivista ei kuitenkaan tässä vaiheessa kannata mallin kirjaamista lakiin, sillä mallin vakiinnuttamiselle ei ole vielä saatu tarpeeksi arviointi- ja tutkimustietoa taakse. Sivista pitää harrastustoiminnan kehittämistä tärkeänä, sillä jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus…