Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

Sivista lausui eduskunnalle hallituksen esityksestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Sivistan mukaan kuntakokeiluissa on varmistettava tasapuoliset hankinnat ja huolehdittava siitä, että koulutuksissa ei ole päällekkäisyyksiä ja tehtävänjako eri toimijoiden välillä on selkeä. Hallituksen esityksen perusteluissa on syytä tuoda ehdotettua vahvemmin esiin koulutuksen järjestäjien moninaisuus. Lue koko lausunto  

Sivistystyönantajien lausunto hallituksen sote-uudistuksesta

Sivista ei kannata sote-uudistukseen sisältyvää ehdotusta siirtää oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sote-maakuntiin. Työnjohdon ja -organisoinnin on oltava siellä, missä työkin tehdään. Psykologin ja kuraattorin kuuluminen samaan työyhteisöön opettajien kanssa vahvistaa oppilaitoksen sisäistä asiantuntijuutta ja parantaa opiskeluhuollon henkilöstön tuntemusta oppilaitosyhteisöstä. Arjen tuntemus syntyy oppilaitoksissa. Lisäksi Sivista esittää lausunnossaan, että ammattikorkeakoulujen sote-alan samoin kuin yliopistojen…

Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi: päättöarvioinnin kriteeriluonnokset

Sivista lausui perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeriluonnoksista. https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=4c90df86-cd9e-42df-91d4-af2ff8948a5c

Lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Sivistan mukaan ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta on nostettava. Järjestelmää ei tule kehittää vahvojen ehdolla ja pienten kustannuksella. Rahoitusjärjestelmää tulee yksinkertaistaa, sen ennakoitavuutta parantaa ja läpinäkyvyyttä lisätä. Sivista suhtautuu oppilaitosten lomajaksojen poistoon kriittisesti. Lomajaksojen poisto tulee erityisen hankalaksi niille oppilaitoksille, joilla on opetusvelvollisuustyöaika tai joilla työaikasuunnittelu tehdään lukuvuoden eikä kalenterivuoden mukaan. Sivista kannattaa opiskelija- ja työelämäpalautteeseen esitettyjä…

Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Sivistystyönantajat kannattaa esitettyä lakimuutosta. Esitetyn muutoksen lisäksi ammatillisen koulutuksen viennin edellytykset on tuotava lainsäädännössä kokonaisuutena yhdenvertaisiksi korkeakoulutuksen kanssa. Lue koko lausunto          

Lausunto hallituksen esitys laeksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (LUONNOS 22.6.2020)

Sivista lausui ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muuttamisesta Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muuttamista. Rahoitusosuudet säilyisivät vuoden 2020 rahoitustasossa siten, että perusrahoituksen osuus rahoituksesta olisi 70 %, suoritusrahoituksen 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen 10 %. Sivista kannattaa tätä esitystä, jotta oppilaitokset voivat suunnitella toimintaansa mahdollisimman pitkäjänteisesti. Samalla on hyvä muistaa, että myös muut ohjaavat rahoitusosuudet säilyvät eli…

Lausunto Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantamisesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa

Sivistystyönantajat ei kannata työryhmämietinnössä ehdotetun kuluttajan- ja asiakkaansuojan ulottamista virallisen koulutusjärjestelmän piiriin kuuluvaan koulutukseen. On tärkeää, että koulutuslainsäädännön ylläpitäjäneutraalisuusperiaatetta noudetaan kaikessa koulutusta koskevassa sääntelyssä myös tulevaisuudessa. Lue koko lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Sivistystyönantajat antoi lausunnon hallituksen esityksestä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta. Sivista kannattaa kokeilua ja esitämme, että kokeilu vakinaistetaan mahdollisimman pian. Sivistystyönantajat esittää, että kokeiluun voivat osallistua kaikki esiopetusta nykyisin antavat koulutuksen järjestäjät, eikä perusopetuslain 7 tai 8 §:n mukaisen järjestämisluvan saaneita opetuksen järjestäjiä rajata kokeilusta pois. Lue koko lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista lausui perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Sivista pitää hyvänä, että esitys antaa koulutuksen järjestäjille työkaluja vastata tartuntatautitilanteeseen nimenomaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Sivista korostaa, että kevään 2020 etäopetusjakson vaikutuksista etenkin oppimiseroihin on tehtävä riippumaton selvitys. Lue koko lausunto tästä

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista tukee hallituksen esitystä yliopistolain 39 ja 40 § sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 § väliaikaiseksi muuttamiseksi. Esitetyt muutokset tuovat tarvittua joustoa korkeakoulujen toimintaan ja varmistavat opiskelijoiden oikeusturvan covid-19 -epidemian aikana ja epidemiasta johtuvista syistä esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden oleskelulupien käsittelyn pitkittymisessä. Lue koko lausunto tästä