Lausunnot

Sivista vastasi opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn taiteen perusopetuslain kehittämistarpeista

Sivista vastasi opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn taiteen perusopetuslain kehittämistarpeista. Sivista pitää tärkeänä, että kaikkien taidealojen järjestämistä tuetaan tasapuolisesti. Samalla Sivista katsoo, että pitää huolehtia siitä, että taiteiden harrastamisen mahdollisuudet ja edellytykset eivät heikkene, vaan vahvistuvat tasapuolisesti. Keskeinen tavoite tulee olla kaikkien taidealojen edellytysten parantaminen.

Sivista lausui valtion talousarvioesityksestä 2024 valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle

Lausuimme valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarvioesityksestä 2024. Sivista katsoo, että korkeakoulujen aloituspaikkojen kasvattamiseen budjetissa osoitettu 11,7 miljoonan euron lisärahoitus on hyvä mutta täysin riittämätön panostus 50 %:n koulutustasotavoitteen saavuttamiseksi. Lisärahoitus paikkaa osin korkeakouluilta leikattavaa rahoitusta, mutta kun samaan aikaan on loppunut ja loppumassa korkeakouluille määräajaksi myönnettyä rahoitusta aloituspaikkojen kasvattamiseen, ei nyt esitetyllä lisärahoituksella käytännössä…

Sivista lausui tietovarantoon tallennettavista osaamismerkeistä ja vapaan sivistyslain muuttamisesta

Sivista lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 2 ja 9 d §:n ja puoluelain 8 ja 8 a §:n muuttamisesta. Kiinnitämme huomiota siihen, että vapaan sivistystyön kentällä on aiemmin ollut käytössä osaamismerkkejä, jotka eivät ole Opetushallituksen määrittelemiä eivätkä näin tule Koski-tietovarantoon tallennettavaksi lakiuudistuksen jälkeen….

Sivista sivistysvaliokunnan kuultavana valtion talousarvioesityksestä ja julkisen talouden suunnitelmasta

Olimme eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2024 sekä julkisen talouden suunnitelmasta 2024-2028. Käsittelimme lausunnossa koko opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokkaa. Yleisesti talousarvioesitys sekä julkisen talouden suunnitelma vastaavat hallituksen lupaukseen panostaa osaamiseen ja innovaatioihin. Erityisesti kiitämme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan tehtäviä määrärahojen lisäyksiä. Panostukset tohtorikoulutuksen uudistamiseen ja tohtorien määrän lisäämiseen tukee erinomaisesti Suomen TKI-toiminnan intensiteetin kasvattamista…

Sivista lausui vapaan sivistystyön Kansallisten perustaitojen osaamismerkkien osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien luonnoksesta

Sivista lausui vapaan sivistystyön Kansallisten perustaitojen osaamismerkkien osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien luonnoksesta. Sivista pitää esitettyä luonnosta kansallisiksi perustaitojen osaamismerkeiksi pääosiltaan kannatettavana. Pyydämme Opetushallitusta kiinnittämään osaamistavoitteiden ja arviointikriteereiden selkeyteen ja yhdenmukaisuuteen huomiota. Toivomme, että osaamismerkkien käyttöönottoon varataan oppilaitoksille riittävät resurssit. 

Sivista lausui RePowerEU-rahoituksen käyttökohteista

Sivista pitää hyvänä ehdotusta, jonka mukaan Suomelle kohdistettava 127 miljoonan euron rahoitus käytetään tavoitetta edistäviin uudistuksiin ja investointeihin, mutta suhtautuu kriittisesti siihen, että ehdotuksessa t&k-toiminnan ja pilotoinnin 40 miljoonan euron rahoitus esitetään jaettavaksi ilman kilpailutusta. Sivista esittää, että rahoitus otetaan laajempaan valmisteluun, ja korkeakoulut kytketään mukaan t&k- ja pilotointitoimintaan.

Sivista lausui tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminnan uudistamisesta

Sivista kannattaa tutkimus- ja innovaationeuvoston roolin vahvistamista, mutta neuvoston jäsenten ja asiantuntijaryhmien henkilövalintoja pitää tehdä korkeakouluja edustavia järjestöjä kuunnellen.

Sivista lausui tietovarantoon tallennettavista osaamismerkeistä

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle vapaasta sivistystyöstä (VST) annetun lain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja puoluelain muuttamisesta sekä luonnoksesta vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Esitysluonnoksessa lain 13 §:ään lisättäisiin uusi kohta, joka koskisi opintokeskusten lisäksi kaikkia muitakin VST-lain koulutusmuotoja. Sivista ei kannata esitettyä muutosta. Pidämme erittäin ongelmallisena, että asiaa ei ole käsitelty lainkaan…

Sivista lausui sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä

Sivista lausui sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä. Kommentoimme pääasiassa opiskeluun ja osaamisen kehittämiseen liittyviä ehdotuksia. Komitea ehdottaa muun muassa opintotukijärjestelmän kokonaisuudistusta sekä jatkuvan oppimisen tukemista etuusjärjestelmässä. Sivista ehdottaa, että etuusjärjestelmän kehittämisen rinnalla laajennetaan koulutusten verovähennysoikeutta siten, että kaikesta yksityisellä rahalla maksettavasta koulutuksesta tehdään verovähennyskelpoista. Tämä koskisi sekä työnantajia että yksityishenkilöitä. Lisäksi lausuimme mm. sairauspäivärahan omavastuuajasta,…

Sivista teki arviointialoitteita Karvin arviointisuunnitelmaan 2024-27

Sivista teki arviointialoitteita Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointisuunnitelmaan vuosille 2024-27. Ehdotimme yhteistyötä sallivien käytäntöjen, rakenteiden ja kulttuurin vahvistamiseksi laajaa osaamisen ekosysteemien tilaan ja kehittämiseen liittyvää arviointikokonaisuutta, jonka puitteissa voitaisiin tarkastella erilaisia yhteistyörakenteita koulutusjärjestelmän tehokkuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Lisäksi teimme arviointialoitteita varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, korkeakoulutukseen, vapaaseen sivistystyöhön sekä taiteen perusopetukseen.