Lausunnot

Sivista lausui sitouttavasta kouluyhteisötyöstä opetussuunnitelman perusteissa

Sivista lausui Opetushallitukselle luonnoksesta sitouttavan kouluyhteisötyön muutoksiksi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014. Sivista katsoo, että asiakirjassa olisi syytä vielä syventää huoltajien ja kodin merkitystä kouluyhteisöön sitoutumisessa. Sivista ei kannata koulun kasvatustehtävän laajentamista nykyisestä. Lisäksi Sivista pitää ongelmallisena sitä, että perusteasiakirjalla ollaan määrittelemässä varsin tarkasti muun muassa henkilöstön tehtävänkuvauksista sekä poissaolojen seurannasta ja selvittämisestä. Sivista katsoo, että…

Sivista lausui valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta

Sivista lausui sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta. Nostamme esille sen, että ihmisten osaaminen on perusedellytys kaikelle yhteiskunnan kehittämiselle. Ilman riittävää määrää koulutettuja ja osaavia ihmisiä kehittämistoimet epäonnistuvat ja tulevaisuutemme skenaariot muodostuvat kielteisiksi. Koulutus, sen antama osaaminen sekä näiden kanssa käsi kädessä kulkevaa tutkimustyö (uuden tiedon ja uusien ratkaisujen synnyttäminen) tulisi nähdä selkeämmin kaikkien selonteon kirjausten korvaamattomana taustaedellytyksenä….

Sivista lausui TKI-toiminnan rahoituksen käyttöä koskevasta suunnitelmasta

Sivista lausui parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) työryhmän tammikuussa julkaisemasta luonnoksesta tutkimus- ja kehittämisrahoituksen pitkäjänteiseksi suunnitelmaksi. Suunnitelmassa linjataan, millä periaatteilla ja millaisiin tarpeisiin tutkimus- ja kehittämisrahoitusta pitäisi tulevien vuosien aikana suunnata. Sivista katsoo, että parlamentaarinen ryhmä on laatinut hyvän ja tasapainoisen suunnitelman. Se ottaa huomioon tärkeimmät TKI-rahoituksen tarpeet sekä tunnistaa koulutuksen ja tutkimus- ja innovaatiotoiminnan…

Sivista lausui ulkomailla järjestettävän yksityisen perusopetuksen maakohtaisten yksikköhintojen määräämisestä

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ulkomailla järjestettävän yksityisen perusopetuksen maakohtaisten yksikköhintojen määräämisestä. Ehdotuksen mukaan maakohtainen yksikköhinta muodostettaisiin rahoituslain mukaan määräytyneen ulkomaan koulujen yksikköhinnan pohjalta ja sitä korotettaisiin tai alennettaisiin ulkoministeriön asetuksen (1048/2010) mukaisilla asemapaikkojen kalleuskertoimilla. Tavoitteena on saattaa ulkomaan koulujen rahoitus ajan tasalle ja määräytymään yhdenvertaisin ja läpinäkyvin periaattein. Sivista…

Sivista lausui LUMA-ohjelman toimenpidesuunnitelmasta

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle LUMA-ohjelman toimenpidesuunnitelmasta. Sivista pitää hyvänä, että kansallista LUMA-strategiaa konkretisoidaan toimenpidesuunnitelmalla. Ehdotettujen toimenpiteiden laaja kirjo kertoo siitä, että osaamistason nostamiseksi ei ole yhtä yksittäistä keinoa, vaan LUMA-osaamisen kehittämiseen voidaan – ja pitää – vaikuttaa monella rintamalla. Sivista katsoo kuitenkin, että toimenpiteissä on kirkastamisen ja tiivistämisen varaa – erityisesti niiltä osin, kun…

Sivista kuultavana selonteosta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

Sivista oli sivistysvaliokunnan kuultavana valtioneuvoston selonteosta Suomen digitaaliseksi kompassiksi. Sivista pitää tärkeänä, että kompassi jäsentää digitalisaation kokonaisuutta ja kutsuu laajasti toimijoita mukaan ratkaisemaan digimurroksen haasteita sekä hyödyntämään nykyisiä vahvuuksia entistä määrätietoisemmin. Toimme kuulemisissa esiin tarpeen vahvistaa sivistyssektorin digitalisaatioon liittyvää kokonaiskoordinaatiota. Sivista katsoo, että esimerkiksi koronapandemian aikaiset poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat tarjonneet kokemuksia ja oppia digitalisaation hyödyntämisestä…

Sivista lausui opiskeluhuollon järjestämisvastuun siirrosta hyvinvointialueille

Sivista lausui sosiaali- ja terveysministeriölle neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetussa asetuksen (338/2011) muuttamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille. Sivista muistuttaa sosiaali- ja terveysministeriötä ja hyvinvointialueita siitä, että yksityiset opetuksen ja koulutuksen järjestäjät tulee ottaa tiiviisti mukaan opiskeluhuollon kehittämiseen.

Sivista lausui TKI-rahoituslaista

Sivista antoi kirjallisen lausunnon eduskunnan sivistys-, talous- ja valtiovarainvaliokunnille hallituksen esitystä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030. Lain tavoitteena on kasvattaa julkista TKI-rahoitusta ennakoitavasti ja pitkäjänteisesti. Sivista tukee vahvasti lakiesitystä.

Sivista lausui kouluruokailun kehittämisohjelmasta

Sivista lausui maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta kouluruokailun kehittämisohjelmaksi. Yleisesti Sivista pitää kehittämisohjelmaa kattavana ja katsoo, että kehittämistä ehdotetaan suunnattavan tavalla, joka tukee opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden toteutumista. Sivista pitää erityisen tärkeänä kouluruokailun kehittämistä vastuullisuuden näkökulmasta ja katsoo, että ohjelmassa tunnistetaan hyvin niin ekologiseen, sosiaaliseen kuin taloudelliseen vastuullisuuteen liittyviä näkökulmia, joita kouluruokailussa voidaan edistää. Sivista ei kannata…

Sivista lausui työelämäpalautteen keräämisestä

Sivista lausui luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta. Asetuksen 24 §:n 3 momentin mukaista voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavan siten, että osa-aikaisen työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen osalta asetuksen työelämäpalautetta koskevaa säännöstä sovellettaisiin voimassa olevasta voimaantulosäännöksestä poiketen ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2025 rahoitusta. Sivista yhtyy hallituksen esityksen…