Lausunnot

Koulutuksen ja tutkimuksen rahoitukseen pysyvyyttä

Sivistystyönantajat oli kuultavana valtion talousarvioesityksestä 2022 eduskunnan sivistysvaliokunnasssa 19.10.2022. Kuulemisen teemana oli talousarvion lisäksi erityisesti korona-ajan aiheuttama oppimisen ja hyvinvoinnin vaje, kulttuuri ja liikunta, tiede ja tutkimus sekä osaamisen ja työvoiman tarpeen kohtaanto-ongelma.  Sivistan lausunnossa korostetaan, että koko koulutusketjun pitkäjänteisten ja ennakoitavien resurssien turvaaminen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja tutkimukseen on välttämätöntä, kun lähdetään rakentamaan uutta kasvua. Jo…

Sivistystyönantajien lausunto valtion talousarviosta 2022

Sivistystyönantajat oli kuultavana keskiviikkona 13.10.2021 eduskunnan sivistys- ja tiedejaostossa. Kuulemisen aiheena oli valtion talousarvioesitys 2021 ja siinä erityisesti koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan rahoituksen tilanne ja kehitysnäkymät, ml. EU:n elpymisrahaston varojen hyödyntäminen. Sekä lisäksi korkeakoulujen aloituspaikkojen riittävyys. Sivistan kirjallisessa lausunnossa korostetaan pysyvän tasokorotuksen merkitystä niin korkeakoulujen aloituspaikkojen osalta kuin TKI-toiminnan rahoittamisessa. Talousarvioesityksen pohjalta näyttää siltä, että…

Sivista lausui yhteishaun muuttamisesta

Sivista otti kantaa ehdotuksesta liittyen perusopetuksen jälkeisten koulutusten haku- ja valintaperusteisiin. Sivista piti esitystä yhteishaun uudistamisesta tarkoituksenmukaisena. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä yhteishaun merkitys korostuu oppivelvollisten valinnoissa entisestään. Sivista korosti lisäksi, että jatkuvan haun merkityksen tulee olla vähintään yhtä tärkeää, silloin kun valintoja tehdään. Lue koko lausunto täältä. Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, 040 1686 836

Sivista lausui ammatillisen koulutuksen rahoitusmuutoksista

Sivista lausui ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta. Sivista katsoi lausunnossaan, että reformin toteutuminen on edelleen kesken, eikä kaikkia reformin elementtejä ole vielä pantu toimeen. Ammatillisen koulutukseen on kohdistunut poikkeuksellisen paljon muutoksia. Lisäksi koronakriisi on merkittävästi vaikeuttanut oppilaitosten arkea. Sivista toteaakin, että tuen lisäksi koulutuksen järjestäjät kaipaavat nyt ensisijaisesti työrauhaa.  Lue…

Sivista lausui oppilashuollon muutoksista

Sivista otti kantaa oppilas- ja opiskeluhuoltolain muutoksiin. Sivista huomauttaa, että eri alueilla on jo vakiintuneet yhteistyön rakenteet kuntien ja eri opetuksen ja koulutuksen järjestäjien välillä. Näin ollen olemassa olevia rakenteita ei tule romuttaa. Sivista katsoo myös, että kaikilla koulutuksen järjestäjillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa opiskeluhuollon suunnitteluun. Lue koko lausunto täältä. Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija,…

Lausunto kolmansista maista tulevien opiskelijoiden ja tutkijoiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevasta laista

Sivista pitää oleskeluluvan pidentämistä koko tutkinnon tai opintojen suorittamisen keston ajalle erittäin kannatettavana. Lupien pidennys olisi laajennettava koskemaan myös esimerkiksi tohtoriksi kouluttautuvia. Oleskeluluvan tyypin muutos jatkuvaksi on myös kannatettavaa, mutta samalla on huolehdittava siitä, että muutos ei estä lukuvuosimaksujen perimistä kolmansien maiden opiskelijoilta. Lue koko lausunto Lisätietoja: Heikki Holopainen, p. 0400 639331  

Sivista lausui valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä

Sivista lausui hallituksen esityksestä valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta. Sivista kannattaa esitystä. Sivista pitää perusteltuna oppijanumeron käytön laajentamisesta myös muillekin opetushenkilöstöön kuuluville henkilöille. Näin ollen erillistä rekisteriä tai henkilötunnusta ei tarvitse käyttää. Koko lausunto Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 040 1686 836

Lausunto valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta

Sivista kannattaa valtionavustuskäytäntöjen kehittämistä ja soveltuvilta osin yhdenmukaistamista siten, että ne lisäävät tukien myöntämisen ja käytön läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Sivista kannattaa myös kaksivuotisten tai tätä pidempien yleisavustusten myöntömahdollisuuden käyttöönottamista. Linkki lausuntoon. Lisätietoja: Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331

Sivistystyönantajat ry:n lausunto ehdotuksesta kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi (IPR-strategia)

Aineettomat oikeudet ja korkeakoulut ovat keskeisessä roolissa talouden kilpailukyvyssä. IPR-strategiassa tulisi paremmin tunnistaa tarve selkiyttää lainsäädäntöä korkeakouluissa syntyvien aineettomien oikeuksien kaupallistamisen helpottamiseksi. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoituksena valmistella patenttilainsäädännön kokonaisuudistusta.  Valmistelussa on huolehdittava korkeakoulujen osallistamisesta. Lue koko lausunto. Lisätietoja: työmarkkinalakimies Maria Äimälä, p. 040 839 4845

Sivistystyönantajien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Sivistystyönantajat lausui hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Hallitus esittää, että yksityinen varhaiskasvatus muuttuisi luvanvaraiseksi nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan. Sivista pitää ehdotettua muutosta tarpeettomana. Nykyinen ilmoitusmenettely on osoittanut toimivaksi ja joustavaksi niin palveluntuottajien kuin kuntien kannalta. Emme jaa käsitystä siitä, että yhteistyö lupaviranomaisten kanssa ei olisi toimivaa. Sivistan mukaan esityksen tavoitteet eivät toteudu luvanvaraisuudesta säätämällä. Esityksessä luodaan vahva…