Lausunnot

Sivista lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Sivista katsoo, että esitysluonnos selkiyttäisi toteutuessaan lapsen tuen järjestämiseen liittyvää kirjavuutta yleisesti myös yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa. Varhaiskasvatuslaki edellyttää palvelun tuottajaa, kunnallista tai yksityistä, toimimaan aina kaikessa lapsen etu huomioiden. Sivista piti tärkeänä, että työnjaon selkiyttäminen kuntien ja yksityisten toimijoiden välillä on tarpeen, jotta lapsen etu ei jää taloudellisten realiteettien alle. Tämä toimii myös laatukriteerinä tuen toteuttamisessa….

Sivista lausui kiusaamisen ehkäisyohjelmasta

Sivista lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisen koulutuksen annetun lain ja lukiolain muuttamisesta. Esityksessä on tarkoitus yhtenäistää perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen lainsäädäntöä.  Sivista pitää aihetta tärkeänä ja ajankohtaisena sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan sekä häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa tarpeellisena.  Lakiesitys on luonnollista jatkoa ns. koulurauhalaille (1267/2013). Turvallinen oppimisympäristö on…

Sivista otti kantaa SORA-säännöksiin

Sivista lausui ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta. Ns. Sora-säännöksiin lisättäisiin vammaisalan ammattitutkinto. Sivistalla ei ollut esitykseen huomautettavaa. Lue koko esitys ja lausunto. Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836

Sivistystyönantajien lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sivistystyönantajat lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä jatkuvan oppimisen palvelukeskukseksi. Sivista pitää hyvänä, että jatkuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Perustettava palvelukeskus on kuitenkin vanhanaikainen ja kankea lähestymistapa kysymykseen. Tärkeämpää olisi tuoda olemassa oleva koulutustarjonta laajemmin ja joustavammin kaikkien ulottuville. Sivista myös katsoo, ettei ole mielekästä käynnistää palvelukeskuksen toimintaa ilman digitaalista kokonaisuutta. Alustamaisen palveluekosysteemin pitäisi olla koko uudistuksen…

Sivistystyönantajien lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025

Sivistystyötyönantajat lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta 2022-205. Sivista totea, että suunnitelma ei pidä sisällään mitään suuria muutoksia aiempaan, mutta etenkin tieteen rahoitukseen kohdistuva 35 miljoonan leikkaus on vastoin hallituksen omaa ohjelmaa, koulutuspoliittisen selonteon sekä tki-tiekartan tavoitteita. Valiokunta oli pyytänyt lausuntoa erityisesti kolmesta kokonaisuudesta: koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden rahoittamisesta, korona-ajan aiheuttaman osaamisvajeen paikkaamisesta sekä Veikkausvoittovarojen tulevaisuudesta….

Lausunto ammatillisen koulutuksen tilauskoulutusta koskevista muutosesityksistä

Ammatillisen koulutuksen tilauskoulutuksen vientimahdollisuuksia tulee avata. Opetushallituksen lupamenettely tutkinnon perusteista poikkeamiseksi pitää tehdä selkeäksi ja nopeaksi. Lue koko lausunto. Lisätietoja: Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331  

Lausunto korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta

Sivistystyönantajat pitää korkeakoulutuksen saavutettavuutta tärkeänä asiana, mutta suunnitelmasta ei käy selvästi ilmi, mitä ollaan tavoittelemassa. Saavutettavuuden parantamisessa tulee nojata olemassa olevaan saavutettavuutta koskevaan lainsäädäntöön ja sen toteuttamiseen, korkeakoulujen jatkuvaan itsenäiseen kehittämiseen ja koulutusasteiden väliseen yhteistyöhön. Sivistystyönantajat ei kannata erillisen saavutettavuusvelvoitteen lisäämistä yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin. Lue koko lausunto. Lisätietoja: Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400…

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisen jatkamisesta

Sivista lausui hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisen muutoksen jatkamisesta. Sivista kannattaa esitettyjä väliaikaisia muutoksia, eikä näe itse esityksessä muuta huomautettavaa. Yksityisiä koulutuksen järjestäjiä on tuettava paikallisissa päätöksissä riittävällä tavalla ja heidät on otettava mukaan yhteistyöhön paikallisten viranomaisten kanssa. Lue koko lausunto. Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 1686 836…

Sivistystyönantajien lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista lausui esitysluonnoksesta perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Sivista piti perusteltuna säätää poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden jatkosta, mutta piti tärkeänä, että perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön lisätään pysyvät säännökset normaaliolojen poikkeus- ja häiriötilanteisiin. Samalla vuoropuhelua tartuntaviranomaisten kanssa on tiivistettävä ja taloudelliset vaikutukset opetukseen täytyy ottaa vakavasti. Lue koko lausunto. Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p….

Lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

 Sivistystyönantajat oli kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa tiistaina 20.4.2021. Sivistan lausunnosssa korostetaan, että koulutuspoliittiselle selonteolle on selvä tarve. Koulutus- ja tutkimussektori on edellisen kymmenen vuoden ajan käynyt läpi mittavat resurssileikkaukset ja samaan aikaan lähes kaikkia koulutusaloja on uudistettu. Pitkän aikavälin koulutus- ja tutkimuspolitiikan kannalta ennakoitavuus on aivan keskeistä. Sen vuoksi selonteon parlamentaarista roolia on syytä korostaa. Laajan…