» Esimiestyö koulutusorganisaatioissa

Esimiestyö koulutusorganisaatioissa

Kyselyn vastauksissa voidaan erotella koulutusasteet. Esimiehet on jaoteltu kolmeen ryhmään: ylin johto, keskijohto, esimies. Jaottelu tehtiin myös esimieskokemuksen keston sekä suoraa johdossa olevan henkilöstö määrän mukaan.

Kyselyyn vastasi yli 500 esimiestä eri koulutusasteilta. Vastaavaa kyselyä ei ole liiton toimesta aiemmin toteutettu.

Ihmislähtöinen johtaminen korostuu oppilaitoksissa

Tulosten perusteella esimiestyössä ja johtamisessa korostui ihmisläheinen johtaminen. Tärkeimpinä esimiestoiminnassa nähtiin työyhteisön ja tiimin toimintakulttuuriin ja ilmapiiriin vaikuttaminen sekä työntekijöiden työkyvyn tukeminen. Saman aikaisesti myös tavoitteiden asettaminen ja resurssin kohdentaminen nähtiin tärkeänä.

Kyselyn perusteella yksilön työn tekemistä halutaan ohjata ja tukea arjen vuorovaikutuksella ja osaamisen kehittämisellä, ei työn tekemiseen puuttumalla. Yli puolet vastaajista näki myös kannustinjärjestelmien kehittämisen tarpeellisena.

Työnantajarooli näyttäytyy rekrytoinneissa

Esimiehen asemalla oli selkeä merkitys siihen, kuinka työnantajaroolin koettiin toteutuvan työssä. Yleisesti tarkastellen työnantajarooli koettiin toteutuvan rekrytointipäätöksiin vaikuttamisen ja tavoitteiden asettamisen sekä resurssin kohdentamisen kautta.

Paikallisen sopimisen edistämiseksi kaivataan lisää tietoa ja asenteiden kehittymistä.

Opetustyö on muutoksessa

Kyselyn perusteella muuttuva opettajuus ohjaa opetusta opetusmenetelmien laaja-alaistamisen lisäksi kohti muuttuvaa asiantuntijuutta, missä korostuu yksittäisten työntekijöiden rooli työyhteisössä ja verkostoissa. Kyselyn perusteella opettajien yhteistyö- ja tiimityötaitojen nähdään olevan varsin hyvällä tasolla. Opettajien verkostoitumisessa nähtiin tärkeimpänä yhteistyö saman aineen opettajien kanssa sekä verkostoituminen työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Muutoksen ja kehittymisen tukeminen

Työelämä on muuttunut ja tulee muuttumaan. Muutos koskettaa koko henkilöstöä ja haastaa muun muassa kehittämään toimintamalleja organisaation kuin myös yksilön tasolla. Muutoksen onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää pohtia, miten voidaan ohjata sekä tukea yksilön ja asiantuntijan toiminnan kehittämistä.

Esimiehillä on merkittävä rooli muutoksen tukemisessa. Ihmisläheinen johtaminen ja arjen vuorovaikutus antavat tähän hyvät eväät, mutta myös muita työkaluja tarvitaan. Tämä onkin hyvä muistaa mm. työehtoja kehitettäessä.

Esimiestyö koulutusorganisaatioissa – kaikki vastaajat ja vastaajat koulutusasteittain
Esimiestyö koulutusorganisaatioissa – koko aineisto