» Uutishuone » Blogi » Opetusalan työajat vastaamaan nykyaikaa, kokemuksia urheiluopistoista

Opetusalan työajat vastaamaan nykyaikaa, kokemuksia urheiluopistoista

Opettajien vuosityöaikajärjestelmä on ollut käytössä urheiluopistoissa 1.8.2014 alkaen. Vastaavanlaisia järjestelmiä on käytössä myös ammattikorkeakouluissa, kansanopistoissa sekä kokeiluna esimerkiksi ammatillisissa erityisoppilaitoksissa.

Urheiluopistojen rehtoreilta kysyttiin ensimmäisen lukuvuoden kokemuksia vuosityöajasta ja kyselyn tulokset olivat kokonaisuudessaan positiiviset. Kyselyn yhteydessä saatu vapaa palaute vahvistaa myös saatuja tuloksia.

Kokonaisuutena 80 % vastaajista piti vuosityöaikajärjestelmää hyvin toimivana ja loput erittäin hyvin toimivana. Merkittävimpänä asiana kyselyssä nousi esille, että kaikki kyselyyn vastanneet pitivät uutta järjestelmää vanhaa järjestelmää toimivampana.

Vuosityöaikajärjestelmä perustuu opettajan työajasta laadittavaan, yleensä lukuvuosittain tarkasteltavaan työaikasuunnitelmaan. Reilusti yli puolet vastaajista piti työaikasuunnittelua hyvin toimivana. Työaikasuunnitelmien käytössä on tullut esille, että opettajien keskeiset työtehtävät ja ajankäyttö tulevat nykyisin tarkemmin mietityksi ja resurssien käyttöä suunnitellaan pitkäjänteisemmin.

Positiiviseksi uudessa vuosityöaikajärjestelmässä on koettu suunnitelmallisuuden ja ennakoitavuuden lisääntyminen. Järjestelmän on koettu lisäävän vapautta, mutta tuovan tietysti myös molemminpuolista, esimiehen ja opettajan, vastuuta. Ensiarvoisen tärkeää ovat hyvät ja toimivat suhteet työpaikalla esimiesten ja työntekijöiden välillä sekä reagointi lukuvuoden aikana tapahtuviin ennakoimattomiin muutoksiin. Vuoropuhelu työpaikoilla onkin lisääntynyt.

Keskeistä uudessa työaikajärjestelmässä on ns. riittävyyden käsite. Tällä tarkoitetaan sitä, mikä on riittävä taso ja resursoidun työajan määrä opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin suhteen.

Sivistystyönantajien tavoitteena on pyrkiä laajentamaan vuosityöaikajärjestelmää laajemminkin nykyisin opetusvelvollisuusjärjestelmässä toimiviin oppilaitoksiin.

Lisätietoja:

Kimmo Sirainen, rehtori, Varalan urheiluopisto/ Sivistystyönantajien hallituksen jäsen, p. 050 4047 409

Jukka Laakkonen, työmarkkinalakimies, Sivistystyönantajat ry. p. 040 7474 068

Jaa

Seuraa