» Uutishuone » Blogi » Faktoja virheellisten väitteiden sijaan

Faktoja virheellisten väitteiden sijaan

Ohjaajien ja opettajien tehtävien käsittely on pohjautunut enemmän virheellisiin väitteisiin ja virheelliseen sopimusten tulkintaan kuin todellisiin faktoihin. Virheellistä tietoa on levitetty OAJ:n toimesta niin julkisuuteen kuin Hyrian sisälle toimitetuilla tiedotteilla. Olemme pyrkineet saamaan asiaan yhteistä näkemystä ja ulostuloa palkansaajapuolen kanssa mutta tähän ei ole ollut halukkuutta, joten olemme pakotettuja oikaisemaan esitettyjä virheellisiä väitteitä.

Yksittäisten, liittomme jäseninä olevien, koulutuksen järjestäjien asioiden julkiseen käsittelyyn emme liittona haluaisi osallistua, vaan tilanteet pitäisi ensisijaisesti ratkaista paikallisella tasolla toki tarvittaessa liittojen tukeen turvautuen. Hyrian tilanteessa tämä kuitenkin on mahdotonta, koska OAJ:n vaatimuksesta Hyrian kaikki OAJ:n luottamusmiehet ovat irtisanoutuneet tehtävästään. Tämä haastaa entisestään asian käsittelyä ja yhteistä selvittelyä.

Tähän mennessä Hyria on päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen johdosta irtisanonut useita opettajia, mutta heistä suurin osa on otettu takaisin opettajan ja kouluttajan tehtäviin takaisinottovelvoitteen perusteella. Opettajien irtisanomiset ovat johtuneet mm. koulutusalojen päättymisistä, tiettyjen opiskelijaryhmien pienenemisestä ja erillisrahoitteisten projektien päättymisestä.

Väite siitä, että Hyria olisi ottanut opettajien tilalle 15 ohjaajaa on täysin paikkansa pitämätön. Hyrian mallissa opettajat ovat keskeisessä roolissa ja heille kuuluvat pedagogista osaamista vaativat tehtävät. Ohjaajia Hyriaan on palkattu jo ennestään olevien ohjaajien lisäksi, mutta heillä ei ole korvattu opettajia. Yhdenkään opettajan tehtävää tekemään ei ole palkattu ohjaajaa. Tästä väitteestään OAJ toivottavasti esittää näytön, Hyrian mustamaalaamisen sijaan.

Olemme liittona esittäneet näkemyksenämme, että minkään ammattiryhmän tehtäviä ei tule kirjata lakiin, tämä on koskenut myös opettajia. Tässä kyse on siitä, että työnantajan työnjohto-oikeutta ei rajoitettaisi lainsäädännöllä. Uudessa ammatillisen lainsäädännössä tietyt tehtävät on määritelty opettajan tehtäväksi ja voidaan sanoa, että opettajan asema on jatkossakin vahva. Keskeistä on toimiva yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa ja ohjauksellisen otteen vahvistuminen kaikessa koulutuksen järjestäjän toimessa. On tärkeää, että uusi laki mahdollistaa koulutuksen järjestäjän nykyiset joustavat toimintatavat myös jatkossa.

Tässä on hyvä tuoda myös esille, että kaikki Sivistystyönantajien jäsenten palveluksessa oleva henkilöstö on työsuhteisia, myös Hyrian opettajat. Opettajien virkoja jäsenillämme ei ole.

Mitä sitten koulutuslainsäädännön mielessä tarkoitetaan opettajalla? Henkilöä, joka täyttää opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimukset. Näitä opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimukset täyttäviä opettajia koulutuksen järjestäjällä tulee olla sille määrätyn koulutustehtävän kannalta riittävä määrä. Tämän täyttymisestä Hyrian osalta ei ole ongelmaa. Hyrian järjestämisluvan tarkastelun tarpeesta esitetyt väitteet ovat täysin perusteettomia.

Opettajien osalta on erotettava, mitä tarkoitetaan lainsäädännön mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävällä opettajalla ja, mitä työehtosopimuksen ehtoja kelpoisuusvaatimukset täyttävään opettajaan on sovellettava.

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa on kaksi henkilöstöryhmää, opetushenkilöstö ja hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö. Työtuomioistuin on äskettäin antamallaan tuomiolla (diaarinro R 86/16, antopäivä 8.6.2017) vahvistanut, että henkilöstöryhmään kuuluminen ratkaistaan sen mukaan kumpaan henkilöstöryhmään kuuluvia työntekijän tehtävät ovat pääasiallisesti. Merkitystä siis on kumpaan henkilöstöryhmään kuuluvat tehtävät työntekijällä muodostavat yli puolet tehtävänkuvasta. Väite siitä, että ohjaaja kuuluisi opetushenkilöstöön, jos hän hoitaa opettajan tehtäviä, ei pidä paikkaansa. Vasta, jos opettajan tehtävät muodostavat pääosan ohjaajan tehtävistä, niihin on sovellettava opetushenkilöstöä koskevia työehtosopimuksen määräyksiä.

Lainsäädännön mukaan kelpoista opetushenkilöstöä on tälläkin hetkellä molemmissa työehtosopimuksen henkilöstöryhmissä. Hyria ei ole toiminnallaan millään tavoin rikkonut työehtosopimuksen määräyksiä. Hyrian mallissa pedagoginen suunnittelu-, arviointi- ja toteutusvastuu on opettajalla ja heihin sovelletaan myös opetushenkilöstöä koskevia työehtosopimusmääräyksiä eikä tältä osin työehtosopimuksen määräysten soveltamisessa ole mitään ongelmaa. Lisäksi Hyriassa on ollut ammatillisia ohjaajia vakiintuneena ammattikuntana toistakymmentä vuotta ja heihin on aina sovellettu hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työhetosopimusmääräyksiä.

Meidän pitäisi liittotasolla yhteisesti edistää asioiden rakentavaa käsittelyä. Käytössämme ovat niin työehtosopimusten erimielisyyksien ratkaisemista koskevien määräysten mukaisesti eteneminen tai työlainsäädännön mukaiset etenemistavat, jos toinen osapuoli katsoo, että menettely tai ratkaisut ovat olleet virheellisiä. Julkisuudessa meuhkaamisen sijaan nyt tärkeintä olisi kaikkien osapuolten osalta mahdollistaa työskentelyrauha Hyriassa.

Jaa

Seuraa