» Esittely » På Svenska » Finlands utbildningssystem i ett nötskal

Finlands utbildningssystem i ett nötskal

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Förskoleundervisning ges till barn ett eller två år innan läroplikten börjar. Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen bildar en konsekvent progressiv stig för barns utveckling och lärande.

Över 230 000 barn deltar årligen i småbarnspedagogik. 77 procent av 1–6-åringarna deltar i småbarnspedagogik.

I förskoleundervisningen deltar ca 60 000 elever per år. Av dessa får 50 000 förskoleundervisning i samband med dagvården och 10 000 i skolan.

Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen är allmänbildande utbildning. Den ordnas i första hand i grundskolorna, men också på folkhögskolor främst för vuxna. I grundskolan finns årsklasserna 1-9, och den är avsedd för alla barn i åldern 7-16 år.

Grunderna i läroplanen ger en enhetlig grund för lokala läroplaner. Kommunernas, de privata utbildningsanordnarnas och skolornas egna läroplaner styr undervisningen och skolarbetet mera i detalj och tar i beaktande lokala behov och aspekter.

I den grundläggande utbildningen deltar varje år ca 550 000 skolelever. Över en femtedel av skoleleverna får intensifierat (drygt 10 %) eller särskilt (knappt 10 %) stöd. Årskullarna som börjar och slutar är ca 60 000. Ungefär 420 utbildningsanordnare har drygt 2 100 grundskolor.

Yrkesutbildning

Yrkesutbildningen är avsedd för både ungdomar som avslutat grundskolan och andra som saknar yrkesutbildning och för vuxna som redan är i arbetslivet. Yrkesinstitut och vuxenutbildningscentra anordnar yrkesutbildning. Dessutom anordnar en del av instituten inom det fria bildningsarbetet yrkesutbildning.

Målet för yrkesutbildningen är att utveckla studerandens yrkeskunskaper. Den utvecklar å sin sida arbetslivet och svarar för arbetslivets behov av kompetens, främjar företagande samt stöder livslångt lärande. Yrkesutbildningen ger också möjlighet till fortsatta studier i högskolan.

I den examensinriktade yrkesutbildningen deltar årligen 340 000 studeranden, varav drygt hälften är i åldern 15–24 år och knappt hälften över 24 år. Ungefär 270 000 studeranden har utbildningsavtal och ca 70 000 studeranden har läroavtal. Examensinriktad utbildning inleds varje år av drygt ca 140 000 studeranden. Yrkesexamen avläggs av sammanlagt ca 70 000 studeranden per år. Av de avlagda examina är drygt två tredjedelar grundläggande yrkesexamina och knappt en tredjedel yrkesexamina och specialyrkesexamina. Examensinriktad yrkesutbildning anordnas av drygt 130 utbildningsanordnare.

Gymnasium

Gymnasieutbildningen ger studeranden bred allmänbildning och färdigheter för universitetsstudier, yrkeshögskolestudier och yrkesutbildning baserad på gymnasiets lärokurser. Nationell studentexamen avläggs i slutet av gymnasiestudierna.

Gymnasiestudier kan avläggas vid daggymnasier, vuxengymnasier, distansgymnasier och vid vissa folkhögskolor. Gymnasieutbildning anordnas av knappt 370 utbildningsanordnare som erbjuder utbildning i ca 380 gymnasieskolor.

I gymnasieutbildning deltar drygt 100 000 studeranden per år. Gymnasiestudierna påbörjas av ca 35 000 studeranden per år. Studentexamen avläggs av ca 30 000 studenter per år.

Det fria bildningsarbetet

Utbildningarna inom det fria bildningsarbetet kan sökas av alla. Utbildningen är inte examensinriktad. Men en del institut inom det fria bildningsarbetet anordnar dessutom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och grundläggande utbildning inom konst.

Det fria bildningsarbetet erbjuds av folkbildningsinstitut, folkhögskolor, arbetarinstitut, studiecentra, utbildningscentra för idrott (idrottsinstitut) och sommaruniversitet. Av dessa utbildningsanordnare får ca 250 statligt stöd. I utbildning som anordnas inom det fria bildningsarbetet är brutto-deltagandet ca 1 500 000 per år. När man tar i beaktande även andra utbildningsanordnares utbildningar som inte är examensinriktade stiger brutto-deltagandet i vuxenutbildningen till knappt två miljoner.

Grundläggande konstutbildning

Grundläggande konstutbildning är för barn och ungdomar avsedd konstfostran som ges utanför skolan. Grundutbildning i konst ges av musikinstitut, bildkonstskolor, dansinstitut, hantverksskolor och andra institut. Eleverna får färdigheter att uttrycka sig själva och söka sig till yrkesutbildning och högre utbildning inom konst.

Utbildningsanordnare som får statligt bidrag för att anordna grundutbildning i konst är drygt 120. Inom den grundläggande konstutbildningen studerar varje år ca 130 000 studeranden. Nya studeranden är drygt 50 000 per år.

Högre utbildning

Universitet och yrkeshögskolor bildar tillsammans Finlands högskolesystem. På finska fastlandet finns 22 yrkeshögskolor som är underordnade undervisnings- och kulturministeriet och13 universitet.

Yrkeshögskolor

Yrkeshögskolor (YH) är i huvudsak tvärvetenskapliga och regionala högskolor, som i sin verksamhet fokuserar på kontakter med arbetslivet och den regionala utvecklingen. Yrkeshögskolornas uppgift är att ge högskoleutbildning för professionell verksamhet som sakkunnig.Utbildningen grundar sig i arbetslivets krav och krav på utveckling av arbetslivet, forskning och konstnärliga utgångspunkter.

I utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen deltar ca 140 000 studeranden och i utbildning som leder till högre högskoleexamen deltar knappt 20 000 studeranden per år. Ungefär 50 000 studeranden inleder årligen sina studier vid yrkeshögskola. Examen avläggs av knappt 30 000 per år.

Yrkeshögskolorna är aktiebolag som drivs utan vinstsyfte. De har stor frihet i fråga om undervisning och forskning och rätt att bestämma om sådant som gäller den inre administrationen.

Universitet

Universitetens grundläggande uppgift är att utöva vetenskaplig forskning och ge högre utbildning baserar sig på den. Universiteten främjar livslångt lärande, agerar i växelverkan med samhället och främjar forskningsresultatens och den konstnärliga verksamhetens slagkraft i samhället.

Vid universiteten är examensstuderandena ca 160 000 per år. De som inleder sina universitetsstudier är drygt 30 000 per år. Årligen avläggs drygt 30 000 universitetsexamina.

Universiteten har grundlagsskyddad självständighet och de åtnjuter frihet i fråga om forskning, konst och undervisning. Av universiteten är 11 offentliga och två är stiftelser.

För mera information:

Utbildnings- och kulturministeriet
Utbildningsstyrelsen

Finlands utbildningssystem i ett nötskal på finska.