» Esittely » Jäsentarinat » Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa sekä tutkintoon johtavaa että osaamista täydentävää koulutusta kulttuurin, liiketalouden ja tekniikan aloilla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Metropolia toimii neljällä kampuksella: Myllypurossa ja Arabiassa Helsingissä, Myyrmäessä Vantaalla ja Karamalmilla Espoossa.

Syyslukukaudella 2019 Metropoliassa oli kirjoilla noin 16 240 tutkinto-opiskelijaa. Päätoimisessa työsuhteessa on 930 työntekijää, joista opetushenkilöstöä 62 % ja muita asiantuntijoita 38 %.

Suomen suurimman ammattikorkeakoulun tahtotilana on olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja. Toiminnan erityisinä painopisteinä ovat jatkuvan oppimisen edistäminen sekä laadukas tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta viiden ilmiölähtöisen innovaatiokeskittymän kautta

www.metropolia.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu vahvasti maahanmuuttajien työllistymistä edistämässä

Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa rakentamassa

Metropolia on viime vuosina aktiivisesti edistänyt maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja urapolkuja ja siten vastannut yritysten työvoimatarpeisiin tarjoamalla opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia SIMHE-palveluja (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) maahanmuuttajien ohjaamiseksi tarkoituksenmukaisille koulutus- ja urapoluille.

– Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminta SIMHE-toiminta käynnistyi vuonna 2016. Toiminnan lähtölaukaisuna oli vuonna 2015 Eurooppaa kohdannut pakolaiskriisi, kertoo projektijohtaja Heidi Stenberg.

Toiminnan alkuvaiheessa fokuksessa oli tunnistaa korkeasti koulutettujen turvapaikanhakijoiden osaamista ja ohjata heitä tarkoituksenmukaisille koulutus- ja urapoluille sekä rakentaa tähän toimintaan soveltuva malli korkeakouluympäristöön. Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto rakensivat ja pilotoivat malleja ja vuoden 2017 alusta toimintaa laajennettiinkin Karelia ja Oulun ammattikorkeakouluihin sekä Helsingin ja Turun yliopistoihin. Vuonna 2017 toiminta laajeni koskemaan myös muita kuin pakolaistaustan omaavia Suomessa jo asuvia maahanmuuttajia.

Metropolia on viime vuosina aktiivisesti edistänyt maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja urapolkuja. (Kuva: Hannika Photography)

Korkeakoulujen uudella strategiakaudella 2021-2024 maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminta laajenee edelleen.

Monialaisissa verkostoissa haetaan yhdessä ratkaisuja

Palvelutoiminnan lisäksi maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaan osallistuminen sisältää aktiivista ratkaisukeskeistä toimintaa erilaisissa kotouttamisen kysymyksiä pohtivissa verkostoissa.

– Toiminnan myötä olemme tunnistaneet erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia korkeakouluympäristössä, ja näiden ratkaisemiseksi ja edistämiseksi vastuukorkeakoulut ovat hakeneet erilaisia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio – rahoituksia, kertoo Stenberg.

Metropolian koordinoimat hankkeet ovat pääsääntöisesti olleet laajoja, monialaisessa verkostossa uusia käytänteitä synnyttäviä kehittämisprojekteja, joiden tuloksia on hyödynnetty myös hankkeen jälkeen. Esimerkkeinä mm. maahanmuuttajille suunnatun korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kehittämishanke, Valmentavasta Valmiiksi, joka vastasi Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) tunnistamiin valmentavan koulutuksen haasteisiin (Lepola, 2017).

– Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen käyttöön Suomessa – hankkeessa on mallinnettu pk-seudulle soveltuvaa työllistymistä edistävää ekosysteemiä ja tämän hankeen tuloksia on tarkoitus hyödyntää ja ottaa käyttöön v. 2021 käynnistyvissä työllisyyskokeiluissa yhdessä Espoon, Helsingin, Vantaan, Uudenmaan Te-toimiston sekä pk-seudun korkeakoulujen kanssa, sanoo Stenberg.

Metropoliassa maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminta tänä päivänä nähdään olennaisena osana hallitusohjelman mukaista Talent boost -toimintaa. Ratkaisukeskeinen yhteistyö OKM:n ja TEM:n, pääkaupunkiseudun kaupunkien, yritysten, viranomaisten, muiden oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa on lisääntynyt entisestään.

– Metropoliassa maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminta on keskeinen osa korkeakoulumme toimintaa. (Kuva: Hannika Photography).

Kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelemiseen ja Suomeen integroitumiseen sekä erityisesti kaikkien korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymiseen ja työllistämiseen liittyvät kysymykset ovat nousseet keskiöön.

– Metropoliassa maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminta on keskeinen osa korkeakoulumme toimintaa. Toimintaa koordinoidaan kotouttamiskysymyksiin keskittyneessä SIMHE-tiimissä ja tämän lisäksi eri osaamisalueiden asiantuntijat ja opiskelija-asioiden palvelut ovat mukana mm. osaamisen tunnistamisen prosessissa.

Toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola on myös ollut aktiivisesti mukana Metropolian maahanmuuton vastuukorkeakoulun strategisia linjauksia mietittäessä. Voidaankin siis sanoa, että maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaan osallistuu koko korkeakoulu.

Maahanmuuttajien osaamispotentiaali kunnolla käyttöön

Eri selvitykset ja tilastot ovat tuoneet ilmi maahanmuuttajien korkean työttömyysasteen ja myös työllistymisen koulutustaan vastaamattomalle alalle. SIMHE-Metropoliassa on erityisesti osaamisen tunnistamisen palvelun kautta pyritty tekemään korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi myös yrityksille.

– Meille ohjautuneet asiakkaat etsivät kaikki vielä omaa tarkoituksenmukaista koulutus-ja urapolkuaan, joten siinä mielessä näkemykseemme sisältyy osaamispotentiaalin hyödyntämättömyys, Stenberg kertoo.

Eri selvitykset ja tilastot ovat tuoneet ilmi maahanmuuttajien korkean työttömyysasteen ja myös työllistymisen koulutustaan vastaamattomalle alalle.

Kysymys on kuitenkin hankala erityisesti asiantuntijatehtäviin työllistymisen näkökulmasta – kielitaitovaatimuksia ja osaamisen täydentämistä suomalaisten yritysten tarpeisiin ei voi ohittaa.

– Tämän eteen teemme maahanmuuton vastuukorkeakouluna myös paljon kehittämällä ja tuottamalla eri hankkeissa osaamista täydentäviä ja työllistymistä edistäviä koulutusmalleja, kiteyttää Stenberg.

Erityisesti SIMHE polku ja Osaaminen käyttöön Suomessa ovat hankkeita, joissa Metropolia on kehittänyt työllistymistä edistäviä työelämäyhteistyömalleja.

– Hankkeissa on ollut mukana pääkaupunkiseudun kaupungit ja eri yrityksiä, joiden kanssa olemme rakentaneet yhdessä eri aloille malleja osaamisen tunnistamisesta rekrytointiin asti. Käytännössä osaamista täydentäviin ja työllistymistä edistäviin koulutuksiin osallistuneet, muualla kuin Suomessa korkeakoulutuksen hankkineet, opiskelijat suorittavat osana koulutustaan harjoitteluja omalla alallaan, jolloin työnantajat voivat hyödyntää harjoittelun myös perehdytyksenä mahdolliseen tulevaan työtehtävään, sanoo Stenberg.

 

Toimintaa on havainnollistettu muutamien videioiden avulla:

 Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke

Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke 2018-2020

Osaaminen käyttöön Suomessa: Asiantuntijatyöhön kiinteistö- ja rakennusalalle

Osaaminen käyttöön Suomessa: Sairaanhoitaja Jelena ja varhaiskasvatuksen opettaja Diana kertovat pätevöitymisen tiestä ammattiinsa Helsingin kaupungilla

Osaaminen ja sen hyödyntäminen ovat pienen maamme tärkeä selviytymis- ja kilpailutekijä

Yhteinen tahtotila ja tavoitteita tukeva hallitusohjelma ovat tärkeitä. Projektirahoituksella voidaan kehittää ja testata erilaisia malleja, mutta tavoiteltaessa yhteiskunnallisesti merkittäviä tuloksia, tulisi rahoituksen tulevaisuudessa tukea ja mahdollistaa kustannustehokas, tuloksekas palvelumalli, johon kaikki työllistämisen ja kotouttamisen parissa toimivat ovat sitoutuneet.

Osaaminen ja sen hyödyntäminen ovat pienen maamme tärkeä selviytymis- ja kilpailutekijä.

– Miten kasvava maahanmuuttajaväestömme löytää paikkansa myös muissa kuin suorittavan tason tehtävissä tai miten onnistumme työllistämään kansainväliset opiskelijamme ovat avainkysymyksiä, joihin yhdessä päättäjien ja muiden kumppaneiden kanssa haemmekin jo ratkaisuja. Kiitämme mahdollisuudesta saada olla mukana tuottamassa merkityksellisiä ratkaisuja Suomen ja erityisesti pääkaupunkiseudun hyväksi, sanoo Stenberg lopuksi.