» Esittely » Jäsentarinat » Lapin yliopisto

Lapin yliopisto

Kestävän matkailun suunnannäyttäjä

Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin tiede- ja taideyliopisto. Yliopistossa on neljä tiedekuntaa, Arktinen keskus ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI). Yliopistossa opiskelee noin 4400 opiskelijaa, ja noin viidennes aloittavista opiskelijoista on kansainvälisiä opiskelijoita. Työntekijöitä yliopistossa on 650.

www.ulapland.fi

Kestävä tai vastuullinen matkailu?

Yksi Lapin yliopiston strategisista valinnoista on kestävä matkailu. Tavoitteena on arktisen matkailun ekologisten, yhteisöllisten ja taloudellisten vaikutusten tunnistaminen ja ennakointi sekä niiden hallinta. Lisäksi etsitään ratkaisuja vastuullisen toiminnan tukemiseksi.

– Omassa ajattelussani kestävyydellä tarkoitetaan yhteiskunnallista kehitystä, jossa huomioidaan ihmisten toimintojen vaikutukset niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Sen pyrkimyksenä on myös korjata kielteiset vaikutukset viipymättä arvokeskustelun, tiedon ja tekniikan avulla myönteisiksi. Tämä takaa tuleville sukupolville ja kaikille eliölajeille elinkelpoisen maapallon, jossa myös matkailu on mahdollista ja hyväksyttävää, avaa Soile Veijola, Lapin yliopiston matkailun kulttuurintutkimuksen professori.

Soile Veijola on Lapin yliopiston matkailun kulttuurintutkimuksen professori.

– Kestävä viittaa siihen, että jotain on tasapainossa. Kestävyys liittyy kestävän kehityksen ajatukseen, jossa kehitys pitää tapahtuu siten, että taloudelliset, sosiokulttuurilliset, ympäristölliset ulottuvuudet ovat tasapainossa. Matkailusta puhuttaessa käytän mieluummin termiä vastuullinen matkailu, joka viittaa toimintaan ja tekoihin. Vastuullinen matkailu on prosessi, joka voi viedä meidät kestävän matkailun tavoitteeseen. Ja tämä koskee koko yhteiskuntaa. Yhteiskunta ei ole vielä kestävä, mutta pyrimme koko ajan pääsemään siihen, kertoo Lapin yliopiston vastuullisen matkailuliiketoiminnan yliopistonlehtori José-Carlos García-Rosell.

Matkailu ei ole vain elinkeino tai toimiala, vaan sitä voidaan lähestyä sosiokulttuurisena ja taloudellisena voimana, jolla on yhteiskunnallisia, taloudellisia, ympäristöllisiä ja poliittisia vaikutuksia sekä paikallisella että globaalilla tasolla.

Lapin yliopistolla on vahva rooli kestävän matkailun edistämisessä

Lapin yliopistossa on tutkittu ja opetettu yliopistotasolla matkailua jo 1990-luvulta lähtien. Matkailututkimuksen alla on edistetty matkailuun liittyvää perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta yhä kunnianhimoisemmin ja monipuolisemmin vuosikymmen toisensa jälkeen.

– Lapin yliopisto toimii uranuurtajana ja suunnannäyttäjänä. Yliopisto tuottaa sekä tietoa että ymmärrystä matkailuun liittyvistä ilmiöistä ja matkailusta osana yhteiskuntaa. Tämä tieto ja ymmärrys tarjoaa pohjan, jolla matkailua voidaan suunnitella, organisoida ja kehittää vastuullisesti. Tutkimus, jota Lapin yliopistossa tehdään, on hyvin linkitetty opetukseen. Siitä näkökulmasta voimme sanoa, että ollaan kouluttamassa tulevaisuuden vastuullisen matkailun ammattilaisia, José-Carlos kertoo.

– Yhteiskunta ei ole vielä kestävä, sanoo Lapin yliopiston vastuullisen matkailuliiketoiminnan yliopistonlehtori José-Carlos García-Rosell.

Yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteinen Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti eli MTI toi aikoinaan yhteen yliopiston matkailun asiantuntijat ja ammattikorkeakoulun henkilöstön, mikä on osaltaan vahvistanut matkailuun liittyvän koulutuksen ja sidosryhmäyhteistyön tietoperustaisuutta ja käytännönläheisyyttä.

– On olennaista muistaa, että matkailua koskevaa tietoa tuotetaan sekä riippumattoman, kansainvälisen, tieteellisen perustutkimuksen että matkailualaa ja professioita koskevan soveltavan tutkimuksen kautta. Silloin, kun näiden kahden yhteistyö toteutuu kaikilla tasoilla, on Suomella ja sen eri alueilla parhaat mahdollisuudet edistää kestävää kehitystä myös matkailussa ja kenties laajemminkin jopa matkailun avulla, Soile jatkaa.

Monet Lapin yliopiston alumneista toimivat matkailualan asiantuntijoina ja he ovat vaikuttamassa vastuullisen matkailun edistämiseksi sekä Suomessa että ulkomailla. Matkailututkimuksen suomenkielisen kandi- ja maisteriohjelman lisäksi Lapin yliopistossa on kaksi kansainvälistä koulutusohjelmaa: Tourism, Culture and International Management (TourCIM) ja Northern Tourism (NoTo).

– Lappi, yhtenä eurooppalaisena johtavana ja nopeasti kasvavana matkailukohteena, tarjoaa erinomaisen tilan matkailun tutkimukseen ja koulutukseen. Me kutsumme Lappia meidän living-labiksi, sillä matkailun ilmiöt elävät meidän kanssamme. Tohtorikoulutuksemme myös tukee tätä toimintaa, sillä vastuullisuus ja kestävyys ovat tohtorikoulutuksen kulmakiviä. Lapin yliopistolla on tärkeä rooli kestävän matkailun edistämisessä Suomessa, arktisella alueella ja maailmanlaajuisesti, sanoo José-Carlos.

Yhteistyötä tehdään laajasti, korona pakotti miettimään uusia liiketoimintamalleja

Lapin yliopistolla on vahva tutkimusverkosto. Sen lisäksi yhteistyötä tehdään eri matkailualan sidosryhmien kanssa kuten yritysten, paikallisyhteisöjen, julkisten organisaatioiden ja kansallisjärjestöjen kanssa.

– Uskon vahvasti siihen, että vuoropuhelu, dialogi, avoimuus ja yhteistyö ovat avaimia vastuulliseen matkailun kehittämiseksi. Vuonna 2018 perustettiin Lapin yritysten aloitteesta Lapin vastuullisen matkailun verkosto, jonka tavoite on tukea eri toimijoiden yhteistyötä ja monipuolista tiedonvaihtoa sekä lisätä lappilaisen vastuullisen matkailun näkyvyyttä, José-Carlos avaa.

Covid-19 pandemialla on ollut merkittäviä ja ikäviä vaikutuksia matkailuelinkeinoihin ja sen myötä elinkeinonharjoittajien elämään.

– Koronavuosi pakotti ihmiset miettimään omaa hyvinvointiaan ja sen edistämisen keinoja. Vaihtoehtojen määrän kaventuessa räjähdysmäisesti alkoivat kotimaanmatkailu, lähimatkailu, ulkoilu ja ulkoliikunta sekä perheen ja eläinten kanssa oleminen käydä yhä tärkeämmäksi, Soile kertoo.

Pandemia vei leivän suusta monilta, mutta edisti väestönterveyttä ja luonnontilaisten ympäristöjen arvostusta.

– Myös uusia liiketoimintamalleja kuten virtuaalimatkailu ja etätyön sekä matkailun yhdistelmä on tullut esille. Uudet liiketoiminnan mallit ovat tärkeitä ratkaisuja pandemiaan, mutta voivat luoda matkailun resilienssiä tulevaisuutta varten. Korona ei ole ainoa globaali haaste, vaan yksi niistä. Ilmastonmuutos, väestönkasvu, pakolaisuus ovat esimerkkejä tulevista haasteista, jotka voivat haastaa matkailun perusperiaatteita. Voidaan sanoa, että korona on testi globaalille matkailualalle, sanoo José-Carlos.

– Meidän tulee yhdessä pohtia, miten tulevaisuuden matkailu voi entistäkin intensiivisemmin rakentua kestävän kehityksen edistäjäksi ja millä tavalla matkailuinvestoinnit ja -palvelut voivat varautua paremmin vastaaviin globaaleihin kriiseihin. Varautuminen merkitsee joustavuutta, muunneltavuutta, ja toivottavasti laadun korostamista määrän loputtoman kasvattamisen sijasta, toteaa Soile.
Korona on myös auttanut ymmärtämään, kuinka tärkeä matkailu on yhteiskunnalle ja taloudelle. Matkailu on elinkeino, joka ei ole irrallaan yhteiskunnasta ja muista toimialoista.

Teksti: Piia Alvesalo
Kuvat: Lapin yliopisto