» Uutishuone » Uutiset » Koulutuksesta kannellaan harvoin – valtaosa aluehallintovirastoille tulevista kanteluista koskee perusopetusta

Koulutuksesta kannellaan harvoin – valtaosa aluehallintovirastoille tulevista kanteluista koskee perusopetusta

Sivista kysyi keskitetysti kaikilta aluehallintovirastoilta koulutusta koskevista kanteluista ja niiden lukumäärästä. Saadun aineiston perusteella on selvää, että koulutusta koskevien kanteluiden lukumäärä on pieni suhteessa oppilaitosten määrään. Valtaosa kanteluista koskee perusopetusta. Aineiston käyttöä rajoittaa kuitenkin se, että alueviranomaisten tilastonkeruu ole kovinkaan yhtenäistä ja usein tiedonkeruu pitäisi tehdä tapaus kerrallaan, mikäli aineistosta haluttaisiin kattavampi ja informatiivisempi. Myöskään tietoa siitä, onko kantelun kohteena ollut koulu tai oppilaitos kunnallinen tai yksityinen toimija, ei ole kerätty valtakunnallisesti.

Aluehallintovirastoissa on koottu opetustoimea koskevista ratkaistuista kanteluista seurantatilasto v. 2020. Muiden vuosien osalta tarkkoja tietoja ei valitettavasti ollut saatavilla. Varhaiskasvatuksen kanteluille tuli oma tehtävänluokkansa vuonna 2019 ja sitä aikaisemmilta vuosilta 2017–2018 luvut sisältävät sekä opetustoimen että varhaiskasvatuksen kantelut. Vuoden 2020 lukujen osalta aluehallintoviraston ilmoittamat luvut poikkeavat hieman toisistaan juuri varhaiskasvatuksen osalta, joten kanteluiden määrä ja jakauma on ainoastaan suuntaa antava. Esiopetus olisi pitänyt tietopyynnössä muistaa kysyä erikseen mahdollisten sekaannusten välttämiseksi.

Suurin osa kanteluista kohdistuu perusopetukseen, joka pääsääntöisesti järjestetään kuntamuotoisesti

Koulutusta koskevat kantelut ovat olleet suurimmallaan vuonna 2019 ja laskeneet koronavuonna 2020. Kaiken kaikkiaan vuosina 2017–2020 ratkaistujen kanteluiden määrä on kuitenkin erittäin maltillinen. Vuoden 2020 osalta hieman yli 230 kantelua koski perusopetusta (sisältäen pääosin myös esiopetuksen), mikä on yli 78 prosenttia kanteluista. Noin 13 prosenttia kanteluista eli reilu 40 tapausta koski toisen asteen koulutusta, joista suurin osa ammatillista koulutusta. Muita koulutusasteita koskevat kantelut ovat lähinnä yksittäistapauksia. Vuonna 2020 tehdyistä kanteluista varhaiskasvatusta, taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä koskevia kanteluita oli jouduttu ratkaisemaan vain kourallisen verran.

On muistettava, että kaikki kantelut eivät myöskään johda toimenpiteisiin, mutta Sivista ei tätä lukumäärää erikseen kysynyt. Kanteluita on tehty myös jonkin verran korkeakoulujen toiminnasta, mutta ne on jätetty tutkimatta toimivaltaan kuulumattomina. Tietoa siitä, mitä järjestämismuotoa kantelut koskevat, ei ole kerätty. Ainostaan ruotsinkielisen yksikön osalta osattiin sanoa, että suurimmassa osassa kantelun kohteena oleva koulutuksen järjestäjä on kunta tai kuntayhtymä.

Sivista katsoo, että aluehallintoviranomaisten saamat kantelut antavat arvokasta tietoa koulutuksen tilasta Suomessa ja siksi sitä koskevaa tilasto- ja aineistokeruuta tulisi valtakunnallisesti kehittää. Suurin osa kanteluista kohdistuu perusopetukseen, joka pääsääntöisesti järjestetään kuntamuotoisesti. Näin ollen voidaan varovaisesti olettaa, että yksityismuotoinen koulutus ei kovinkaan usein ole kantelun kohteena. Tämä väite vaatii silti lisäselvityksiä tuekseen. Aineisto ei myöskään tue väitettä siitä, että ammatillinen koulutus olisi Suomessa jotenkin poikkeuksellisen huonossa kunnossa, sillä vuoden 2020 kanteluista vain noin 10 prosenttia koski ammatillista koulutusta.

 

Lisätietoja,

Jussi-Pekka Rode p. 040 1686836

Elinkeinopoliittinen asiantuntija, Sivista

Jaa

Seuraa