» Uutishuone » Uutiset » Ammattiopisto Luovi: Toteutamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osana arkityötämme

Ammattiopisto Luovi: Toteutamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osana arkityötämme

Kestävä kehitys näkyy vahvasti usean oppilaitoksen ja korkeakoulun toiminnassa. Ammattiopisto Luovissa on määritetty Kestävän tulevaisuuden periaatteet. YK:n globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030, tavoitteiden mukaisesti.

– Megatrendien tarkastelu on olennainen osa Luovin strategiatyötä. Ennakoimme kokonaisvaltaisesti megatrendien vaikutuksia toimintaympäristöömme ja päivitämme rullaavasti Luovin kurssia eli Luovin strategiaa sekä tavoitteitamme, kertoo Luovin kehitysjohtaja Anne Tornberg.

Yksi tämän hetken megatrendeistä on kestävä kehitys ja vastuullisuus, mikä vaikuttaa globaalisti ihmisten ja organisaatioiden toimintaan. Kaikki YK:n jäsenvaltiot, Suomi mukaan lukien, ovat sitoutuneet vuonna 2015 yhteiseen Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelmaan.

Agenda 2030 ohjelma sopii hyvin luovilaisten tapaan toimia ja ajatella

– Viime keväänä tarkastelimme megatrendejä ja kävimme läpi Karvin laadunhallintajärjestelmien toimivuuden itsearviointi -palauteraportin tuloksia. Siinä yhteydessä totesimme, että vuodelta 2013 oleva Luovin kestävän kehityksen suunnitelma ja vastuullisuus asiakokonaisuutena kaipaa uutta tarkastelua, Anne Tornberg aloittaa.

Työryhmän jäsenet, Katja, Irenen, Anne, Timo ja Veli, Kestävä tulevaisuus – työpajassa.

Johtoryhmän nimeämä työryhmä perehtyi erilaisiin näkökulmiin lähestyä asiaa kirjallisuuden, standardien ja benchmarkingin avulla. Agenda 2030 ohjelman valittiin viitekehykseksi, koska se sopii hyvin luovilaisten tapaan toimia ja ajatella.

– Siinä otetaan laaja-alaisesti ja monipuolisesti huomioon kestävään tulevaisuuteen liittyvät näkökulmat. Kestävän tulevaisuuden edistäminen haluttiin kytkeä jokaisen luovilaisen arkityöhön ja osaksi Luovi-laatua ilman lisätyötä, joita esim. standardit helposti synnyttävät, jatkaa Anne Tornberg.

Agenda 2030 -ohjelman tavoitteena on varmistaa, että maailmasta tulee tulevaisuudessa parempi paikka. Sama tavoite sisältyy Luovin visioon: Paras paikka monenlaisen osaajien maailmassa.

– Luovin kurssissa on asetettu tavoitteeksi, että työmme kautta muuttuvasta maailmasta tulee suvaitsevaisempi ja sallivampi – monenlaisten osaajien maailma. Haluamme siis vastata yhteiskuntavastuullisen toimintamme kautta tämänkin megatrendin tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, Anne Tornberg painottaa.

Luovissa otetaan huomioon ihmiset, talous ja ympäristö tasavertaisesti

– Tavoitteena on, että tunnemme kestävän kehityksen tavoitteet ja tiedämme oman toimintamme ja valintojemme vaikutukset tulevaisuuteen. Otamme huomioon toiminnassamme ja päätöksenteossamme ihmiset, talouden ja ympäristön tasavertaisesti. Vahvistamme henkilöstömme ja opiskelijoidemme edellytyksiä (tieto, osaaminen, asenteet) edistää kestävän tulevaisuuden rakentamista ekologisten, taloudellisten ja sosiaalis-kulttuuristen kestävien valintojen kautta, jatkaa Anne Tornberg.

Luovissa kehitetään valmiuksia toimia ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin puolesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kannustamalla ja tukemalla myös kumppaneita toimimaan kestävää tulevaisuutta edistäen.

– Varmistamme myös, että opiskelijamme osaavat toimia kestävään kehityksen osaajina ja työelämän uudistajana myös valmistumisensa jälkeen, Anne Tornberg kertoo.

Luovin johtoryhmä nimesi huhtikuussa 2020 työryhmän (kehitysjohtaja Anne Tornberg (pj), hanketoiminnan asiantuntija Irene Konttinen, laatupäällikkö Timo Huurinainen, koulutuspäällikkö Katja Holanti ja opettaja Veli Mathlin) laatimaan ehdotuksen siitä, miten kestävä kehitys ja vastuullinen toiminta näkyy Luovin toiminnassa.

Työryhmän jäsenet edustavat eri henkilöstöryhmien näkemyksiä. Lisäksi työryhmä järjesti Kestävä tulevaisuus -työpajoja, joissa pohdittiin yhdessä, miten YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta näkyvät, tai niiden pitäisi näkyä, luovilaisten arkityössä. Teams-työpajoihin osallistui yli 300 luovilaista eri puolelta Suomea.

Kestävää kehitystä viedään eteenpäin arkiteoissa

– Opiskelijoiden edustajien kanssa keskustelimme kestävän kehityksen teemoista Oppimisen ankkureiden määrittämisen yhteydessä. Oppimisen ankkurit kuvaavat, miten Luovissa opitaan ja opiskellaan. Sidosryhmistä selvitimme ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen linjauksia ja odotuksia mm. osallistumalla erilaisiin kestävän kehityksen teemoja sisältäviin webinaareihin ja koulutuksiin, Anne Tornberg avaa.

Nimetty työryhmä jatkaa työtään ja laatii kevään aikana esityksen jatkotoimenpiteistä, joilla varmistetaan, että kestävää tulevaisuutta edistävät linjaukset sulautuvat aidosti luovilaisten opiskelijoiden ja henkilöstön arkityöhön. Lisäksi linjauksia käsitellään työelämän ja muiden keskeisten sidosryhmien edustajien kanssa. Tavoitteena on kehittää edelleen yhteistyössä kestävää tulevaisuutta edistäviä toimintatapoja ja käytänteitä.

– Kukin YK:n kestävän kehityksen tavoite on kytketty arkityöhömme vaikuttavuusketju-periaatetta soveltaen. Esimerkiksi tavoite 10, jonka tavoite on eriarvoisuuden vähentäminen. Siinä vahvistamme opiskelijoidemme valmiuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa päätöksentekoon osana opintoja. Samaan kokonaisuuteen kuuluu se, että lisäämme työelämän toimijoiden valmiuksia työskennellä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa ja työllistää heitä. Arvioimme ja mittaamme onnistumistamme jatkuvasti, se on tärkeä osa tätä työtä, lopettaa Anne Tornberg.

Ammattiopisto Luovi
• Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos
• tehtävänä vaativan erityisen tuen ammatillinen koulutus
• valmentavaa koulutusta ja ammatillista tutkintokoulusta
• erityisopetuksen asiantuntijapalveluita
• yli 1 800 opiskelijaa (1 574 opiskelijavuotta / 2021)
• yli 700 asiantuntijaa
• 23 paikkakuntaa eri puolella Suomea
• osa Hengitysliitto ry:tä
www.luovi.fi

Jaa

Seuraa