» Uutishuone » Uutiset » Aktiiviset ammattikorkeakoulun opettajat työelämäjaksoilla – kokemuksia Kareliasta

Aktiiviset ammattikorkeakoulun opettajat työelämäjaksoilla – kokemuksia Kareliasta

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on koulutuksen työelämälähtöisyys, ja toimiva vuorovaikutus yritysten ja korkeakoulujen välillä on ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyötä yritysten ja työnantajien kanssa tehdään monella tavalla: yhteisissä alan verkostoissa, opinnäytetöissä, opiskelijoiden harjoittelujaksoilla, projekteissa jne. Hyödyllisenä yhteistyön muotona toimivat myös opettajien työelämäjaksot.

Keräsimme tietoa opettajien työelämäjaksoista ja kuulimme Karelian aktiivisesta toiminnasta. Monet Karelian opettajat kartuttavat osaamistaan työskentelemällä muutamia viikkoja paikallisissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Opettajalla on mahdollisuus hyödyntää näiden työelämäjaksojen aikana kertynyttä osaamistaan mm. opetustyössään ja opetuksen suunnittelussa

Julkaisemme kahtena erillisenä uutisena Karelian opettajien työelämäjaksojen kokemuksia. Ensimmäisessä kuulemme metsätalouden lehtorin ja opinto-ohjaaja Pekka Huotarin sekä matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka) lehtorin ja talotekniikan opiskelijoiden opinto-ohjaajan Johanna Luostarisen kokemuksista.

Pekka Huotari – tartuin heti kiinni tähän hyvään mahdollisuuteen

Olen Pekka Huotari, metsätalouden lehtori ja opinto-ohjaaja. Karelian ammattikorkeakoulun palveluksessa olen ollut vuodesta 1995 alkaen. Metsänhoitajaksi valmistuin 1993 Joensuun yliopistosta ja opinto-ohjaajaksi 2013 Itä-Suomen yliopistosta. Metsäasiat ovat vahvasti mukana toiminnassani sekä työssä, että vapaa-ajalla. Opon tehtäviä olen hoitanut Karelian metsätalouden koulutuksessa noin kymmenen vuotta.

Mikä sai sinut lähtemään työelämäjaksoille?

Työelämäjakso on hyvä mahdollisuus päästä näkemään ja päivittämään omaa osaamista käytännön työelämään. Toki aina pääsee vierailulle lyhyeksi aikaa yrityksiin, mutta kahden viikon jakso mahdollistaa paljon paremman tavan perehtyä asioihin. Kun kuulin esimieheltäni Ulla Asikaiselta mahdollisuudesta osallistua työelämäjaksolle, tartuin heti kiinni tähän hyvään mahdollisuuteen.

Mitä opit ja toisaalta, mitä annettavaa sinulla oli työpaikalle, jossa olit?

Olin marraskuun lopulla 2019 kaksi viikkoa kahdessa yrityksessä työelämäjaksolla. Ensin olin Kuhmo Oy:llä, joka kuluu Suomen isojen sahojen joukkoon ja sen tuotanto on 400 000 m3 sahatavaraa. Seuraavan viikon olin Joensuussa StoraEnsossa, joka on globaali metsäteollisuusyritys.

Kuhmo Oy:llä pääsin tutustumaan yrityksen tuotantoon ja puun hankintaan. Erityisesti puunhankinta oli itselle tärkeää, koska se liittyy opetukseeni. Olin kolmena päivän puunhankinnan alue-esimiehen mukana arvioimassa leimikoita maastossa. Itselleni uutena asiana pääsin tutustumaan puun runkohinnoitteluun. Myös päivä puun vastaanotossa oli opettavainen, kun sain perehtyä puun laadutukseen tukkimittarilla ja tukkiröntgenillä.

StoraEnso oli erinomainen paikka päästä tutustumaan ison yrityksen toimintaan. Joensuun toimistolla tapasin useita meiltä valmistuneita metsätoimihenkilöitä ja oli ilo tavata heitä työelämässä. Minulle oli järjestetty useita toimihenkilöiden esittelyitä eri tehtävistä, mitkä avasivat työhön liittyviä asioita. Yhtenä päivänä olin mukana rekan kyydissä puun kuljetuksessa. Työpäivä oli pitkä, 12 tuntia, mutta itselle erinomainen tilaisuus nähdä esim. miten metsässä varastopaikan sijoittamisella oli tärkeä merkitys puunkuljetuksille, erityisesti kun kelit olivat todella liukkaat.

Oma antini oli päästä keskustelemaan eri toimijoiden kanssa ja kertomaan metsätalouden koulutuksesta. Toivottavasti sain jätettyä myös jotain uutta koulutuksen tiimoilta.

Miten työelämäjakso vaikuttaa omaan työhösi?

Monipuolinen päivitys eri osa-alueista on tervetullut lisä osaamisen syventämisessä. Lisäksi verkoston laajentuminen antaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia lisätä työelämäyhteistyötä opetuksen ja käytännön työelämän välillä.

Johanna Luostarinen – sain tuoretta tietoa omaan ohjaustyöhöni opiskelijoiden parissa

Olen Johanna Luostarinen, matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka) lehtori ja talotekniikan opiskelijoiden opinto-ohjaaja. Olen tehnyt töitä ammattikorkeakoulussa vuodesta 2003 lähtien, opettaen matematiikkaa ja fysiikkaa useissa eri tekniikan alan koulutuksissa sekä liiketalouden ja matkailun koulutuksissa. Vuodesta 2016 alkaen tehtäviini on kuulunut myös opintojen ohjaus.

Mikä sai sinut lähtemään työelämäjaksoille?

Olen osallistunut tähän mennessä kahdelle eri työelämäjaksolle, viimeisimmälle syksyllä 2019. Olin tuolloin viikon verran kahdessa LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelua tekevässä yrityksessä (Granlund Joensuu Oy ja Insinööritoimisto Jormakka). Tälle viimeisimmälle työelämäjaksolle lähdin erityisesti opon näkökulmasta katsoen: työelämäjakso on tärkeä väylä päästä näkemään millaisiin töihin meiltä valmistuvat opiskelijat menevät ja millaisia haasteita työelämässä tällä hetkellä on. Tämän lisäksi pääsin itse verkostoitumaan niin työelämäjakson yrityksen henkilöstön kanssa kuin myös heidän asiakkaiden ja kanssatoimijoiden kanssa.

Mitä opit ja toisaalta, mitä annettavaa sinulla oli työpaikalle, jossa olit?

Opinto-ohjaajan näkökulmasta yritysten suunnittelijoiden työhön ja arkeen tutustuminen oli erittäin mielekästä, varsinkin kun työntekijöistä löytyi monia tuttuja Karelia-ammattikorkeakoulussa opiskelleita entisiä opiskelijoita. Oli hienoa kuulla heidän urapolkujaan: miten ja minne elämä on heitä vienyt ja kuinka siivet ovat kantaneet valmistumisen jälkeen. Pääsinpä useamman henkilön kanssa pohtimaan myös heidän uraansa nyt ja kertomaan millaisia mahdollisuuksia kouluttautumisella voisi olla valmiillekin insinööreille. Aiemmin tehtyä insinööritutkintoa kun on mahdollisuus päivittää esimerkiksi YAMK-opinnoilla tai esimerkiksi rakentamisenalan pätevyyksiin vaadittavilla opinnoilla.

Työelämäjakson tärkeää antia oli nähdä insinööritoimistojen arjen monipuolisuus. Työmaakokoukset ja vierailut työmaalle, yhteistyö eri suunnittelijoiden kesken sekä valvonta- ja asiantuntijatehtävät tekevät suunnittelutyön rinnalle jokaisesta päivästä vähän erilaisen. Olipa asiakkaina julkinen sektori, rakennusliike tai vaikkapa asunto-osakeyhtiö, on insinöörinkin tärkeää osata toimia hyvänä asiakaspalvelijana. Vaikka tietämykseni talotekniikasta valmistuvien insinöörien työtehtävistä mielestäni oli jo ennestään melko hyvä, sain paljon uutta tietoa, jolla päivittää omaa osaamistani ohjaus- ja opetustyössä. Omaa ammatillista kasvuaan miettivälle insinööriopiskelijalle tällaisetkin opinto-ohjaajan kautta tulevat tuulahdukset työelämästä ovat tarpeen.

Miten työelämäjakso vaikuttaa omaan työhösi?

Työelämäjaksolla sain tilaisuuden jututtaa esimiesasemassa toimivia henkilöitä ja kuulla heidän näkökulmiaan siitä, miltä työ tulevaisuudessa heidän mielestään näyttää. Keskustelimme myös työnhakuun liittyvistä asioista rekrytoijan näkökulmasta ja millaisia asioita insinööriksi valmistuvan opiskelijan olisi hyvä jo opiskeluvaiheessa huomioida. Näin ollen sain heiltä tuoretta tietoa omaan ohjaustyöhöni opiskelijoiden parissa. Monien valmistuneiden insinöörien kokemus myös oli, että opiskelujen aikana eräs tärkeimmistä verkostoitumisen väylistä ja samalla erilaisiin työtehtäviin tutustumisen kanava oli harjoittelut. Näin ollen on tärkeää, että tulevaisuudessakin uraohjauksessa kannustetaan opiskelijoita verkostoitumaan, selvittämään omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita ja hakeutumaan aktiivisesti niitä vastaaviin harjoittelupaikkoihin.

Jaa

Seuraa