» Uutishuone » Uutiset » Aalto-yliopistossa opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen tehdään jatkuvaa kehittämistyötä

Aalto-yliopistossa opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen tehdään jatkuvaa kehittämistyötä

Opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi ovat puhuttaneet jo kauan oppilaitoksia ja korkeakouluja. Koronapandemian pitkittyessä, opiskelijoiden jaksamiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota.

Työtä opiskelijoiden jaksamisen ja tukemisen eteen on tehty pitkään. Tarpeet kuitenkin muuttuvat, erityisesti nykyisen poikkeustilanteen vuoksi, joten tekemistä vielä riittää.

Tutustuimme jäsenistömme opiskelijoille tarjottaviin hyvinvointia tukeviin palveluihin.

Aalto-yliopistosta haastattelimme opintopsykologi Merita Petäjää.

Kysyimme myös yliopisto-opiskelijoita edustavalta Suomen ylioppilaskuntien liiton SYLin Saara Tenhovuorelta, mitä ajatuksia aihe herättää.

– Aalto sai OKM hankerahoitusta opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalveluiden kehittämiseen. Panostukset ohjaus- ja tukipalveluihin sekä digipedagogiseen kehittämiseen ovat juuri niitä toimia, joita kaivataan, Saara Tenhovuori aloittaa.

– Tärkeää on, että opiskelija saa riittävän tuen, eikä jää heitteille opintojensa kanssa. Pitäisi saada varhaisessa vaiheessa koppi opiskelijoista, joilla on opintojen tai jaksamisen kanssa haasteita. Laadukkaan oppimisen kannalta hyvin olennaista on myös opettajien digipedagogisten taitojen kehittäminen ja korkeakouluyhteisön ennaltaehkäisevä työ, jossa tukipalveluiden panostus on olennainen, Saara Tenhovuori jatkaa.

– Jotta pystytään auttamaan niitä opiskelijoita, joilla on jo syntynyt suurempi avun tarve, kaivataan alkuvaiheen tukea YTHS:lta ja muista mielenterveyden palveluista, jopa kuntoutusterapiasta. Nämä ovat toimia, joihin olisi kaivattu panostuksia valtiolta. Puoliväliriihessä niitä ei tullut. Siellä syntyneet kirjaukset lapsista ja nuorista sekä mielenterveyden edistämisestä vaikuttaisivat sivuuttavan jälleen korkeakouluopiskelijat. Siihen nähden, miten yleisiä opiskelijoiden jaksamisongelmat nykyään ovat, on tilanne täysin kestämätön, lopettaa Saara Tenhovuori.

Pitkittynyt koronatilanne vaikuttanut opiskelijoihin, mutta opinnot ovat myös edenneet

Aalto-yliopistossa on seurattu tiiviisti opiskelijahyvinvoinnin tilaa sekä tehty runsaasti kehittämistyötä niin opiskelijoille kohdennettujen tukipalveluiden kuin opetuksen kehittämiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että pitkittynyt koronatilanne on vaikuttanut opiskelijoihin voimakkaasti, vaikka opintojen keskimääräinen suoritustahti ja opiskelijoiden kokemus opetuksen laadusta eivät ole heikentyneet.

– Suurimpia vaikeuksia ovat yksinäisyys ja itsenäisen työn mukana tuomat vaikeudet motivoitua, hakea opettajilta ja vertaisilta tukea opiskeluun ja hyvinvointiin. Vaikka paljon on tehty, tukitoimien lisäämistä tarvitaan, sanoo Merita Petäjä.

Kyselyt osoittavat, että opiskelijoiden voinnin ja opetuksen välillä on vahva yhteys.

Kyselyt osoittavat, että opiskelijoiden voinnin ja opetuksen välillä on vahva yhteys.

– Pitää vahvistaa panostamista opetuksen resurssointiin, opettajien mahdollisuuksiin ylläpitää kontaktia opiskelijoiden kanssa, erityisesti opinnäytetöiden ja oppimisen ohjauksessa, Merita Petäjä korostaa.

– Toimenpiteitä tarvitaan myös niiden opiskelijoiden tavoittamiseen, joiden opintojen suorittaminen näyttää merkittävästi vähentyneen, toteaa Merita Petäjä.

Ministeriön tuella lisää panostuksia opiskelijoiden hyvinvointiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Aallolle erityisavustusta koronaepidemian vuoksi tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tukea.

– Tukipäätös saatiin tammikuun lopussa 2021 ja tuen avulla rekrytoidut psykologi ja opinto-ohjaaja aloittavat maalis-huhtikuussa. Lisääntyneellä resurssilla tuodaan hyvinvointi- ja ohjauspalvelun ensikontakti ja palveluohjaus yhä laajemmin ja kattavammin Aallon opiskelijoiden saataville monikanavaisesti puhelimella, videovälitteisesti ja chatilla, kertoo Merita Petäjä.

Tuella myös lisätään Aallon sisäisten ja ulkoisten hyvinvointitoimijoiden yhteistyötä ja tuotetaan opiskelijoille lisää yhteisöllisyyttä ja etäopiskelutaitoja lisääviä työpajoja ja tilaisuuksia. Lisäksi valmistaudutaan orientoimaan opiskelijoita kampuksella opiskeluun, kun sen aika koittaa.

Aalto-yliopistossa luotiin hankkeen aikana kysely, joka kartoittaa opiskelijoiden hyvinvointia laaja-alaisesti. Tuloksia hyödynnetään opetuksen kehittämisessä. Tulosten perusteella rakennettiin opiskelijoille suunnattu moniammatillinen palvelu, jossa on tarjolla ensitukea ja ohjausta.

– Tuotimme myös opiskeluhyvinvointia tukevia itseopiskelumateriaaleja, jotka jäävät pysyväksi, Merita Petäjä toteaa.

Hankkeella on erityisesti pystytty vaikuttamaan opetushenkilökunnan asenteisiin.

Tietoisuus opiskeluhyvinvoinnin merkityksestä on kasvanut

Opiskeluhyvinvointikysely teetetään joka vuosi toisen vuoden kandi- ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoilla. Opiskelijat saavat kyselystä henkilökohtaisen palautteen. Koulutusohjelmat saavat ohjelmakohtaiset tulokset opiskelijoidensa opiskeluhyvinvoinnista ja tekevät siltä pohjalta toimenpiteitä opetuksen kehittämiseen, palveluihin ja opiskelijoiden tukitoimiin.

– Voidaan ylipäätään sanoa, että viime vuosien aikana tietoisuus opiskeluhyvinvoinnin merkityksestä on kasvanut merkittävästi, sanoo Merita Petäjä.

Viime vuosien aikana tietoisuus opiskeluhyvinvoinnin merkityksestä on kasvanut merkittävästi,.

Aallon opettajapalvelut on järjestänyt ja järjestää myös nyt keväällä useita teemaa sivuavia tukiwebinaareja.

– Webinaareissa sekä sparrataan opettajia että keskitytään siihen, miten he voivat lisätä opiskelijoiden vuorovaikutusta. Lisäksi käynnistimme opettajille pilottiryhmän; työnohjauksessa opettajat voivat jakaa kokemuksiaan oman työnsä haasteista, joista yksi on oma ja toinen on opiskelijoiden hyvinvointi, Merita Petäjä avaa.

Tietoja opiskelijoiden jaksamisesta kerätään laajasti

Palautteen perusteella aikaansaamisen, motivaation ja keskittymisen vaikeudet ovat lisääntyneet yksin opiskellessa. Asioiden selvittäminen netistä koetaan haastavaksi; tällöin opinnoista on helpompaa pudota.

– Yksinäisyys ja yksin asuminen korostaa ongelmia, erityisesti ensimmäisen ja toisen vuoden kandiopiskelijoiden parissa sekä kansainvälisten opiskelijoiden maisteriohjelmissa, toteaa Merita Petäjä.

Opiskelijoilla on huolta toimeentulosta, ajankohtaisena esimerkiksi kesätyön saamisen vaikeudet.

– Merkittävä osa opiskelijoista koki korona-tilanteen ja rajaamistoimien vaikeuttaneen opiskelua. Toisaalta, osalla opiskelijoista tilanne on helpottanut. Opiskelun joustavuus on lisääntynyt ja on aiempaa helpompaa yhdistää opiskelua ja työ- ja perhe-elämää. Matkoihin kuluvan ajan voinut käyttää muuhun Merita Petäjä päättää.

Sosiaalisten kohtaamisten puute näkyy kaikissa vastauksissa. Kampus ja fyysiset oppimisympäristöt pitävät yllä yhteisöllisyyttä, tukevat opiskelijoiden ryhmäytymistä ja lisäävät yhdessä oppimisen kokemuksia. Näiden puuttuminen näkyi selvästi opiskelijoiden motivaatiossa ja kokemuksessa opintojen mielekkyydestä

Aalto-yliopisto on koonnut sivun opiskelijoiden tuesta ja ohjauksesta: Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja opiskeluhyvinvointi Aallossa.

Kuvat: Unto Rautio, Aalto-yliopisto

Jaa

Seuraa