» Uutishuone » Tiedotteet » Yliopistoille uusi työehtosopimus

Yliopistoille uusi työehtosopimus

Sivistystyönantajien, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn, Ammattiliitto PROn ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHLn hallinnot ovat hyväksyneet 24.3.2020 saavutetun neuvottelutuloksen uudeksi yliopistojen työehtosopimukseksi.

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piirissä työskentelee yhteensä n. 32 000 työntekijää. Sivistystyönantajat on tyytyväinen, että osapuolet saivat uuden työehtosopimuskauden osalta ratkaisun jo ennen sopimuskauden päättymistä.

Koronaepidemialla on välittömiä ja viiveellä tulevia vaikutuksia yliopistojen taloudelliseen tilanteeseen. Saman aikaisesti yliopistoja kohtaan asettuu paljon odotuksia.

– Yleisen linjan mukainen korotustaso tässä tilanteessa on haasteellinen. Mahdollisuuksia sen toteuttamiseen tuleekin arvioida kriittisesti eri yliopistoissa työehtosopimuksen sallimissa rajoissa, sanoo Sivistystyönantajien työmarkkinajohtaja Anne Somer.

Koronaepidemian aikana on tärkeää, että yliopistot ja niiden henkilöstö pystyvät keskittymään toiminnan järjestämiseen uudella tavalla ja jatkamaan opetuksen- ja tutkimuksen järjestämistä poikkeuksellisesta tilanteesta johtuvista rajoitustoimenpiteistä huolimatta.

– Sivista halusi ennen sopimuskauden päättymistä tekemällään ratkaisulla taata työrauhan yliopistoille, Somer toteaa.

Uuden sopimuksen sopimuskausi on 24 kuukautta eli 1.4.2020 – 31.3.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan vuonna 2020 1,1 % yleiskorotuksella 1.8.2020 ja 0,5 % paikallisella erällä 1.12.2020. Vuonna 2021 palkkoja korotetaan 1,1 % yleiskorotuksella 1.6.2021 ja 0,5 % paikallisella erällä 1.12.2021.

Paikalliset erät käytetään työnantajan päättämällä tavalla vaativuustasoihin, vaativuuslisiin tai henkilökohtaisiin palkanosiin. Paikallisten erien osalta ratkaisu sisältää mahdollisuuden poikkeamiseen paikallisten erien tasojen ja maksuajankohtien osalta, mikäli yliopiston painavat taloudelliset syyt sitä edellyttävät.

– Osapuolten yhteisen kirjauksen kautta yliopistot voivat paikallisella tasolla yhdessä pääluottamusmiesten kanssa arvioida koronanepidemiasta johtuvia vaikutuksia yliopistojen talouteen ja huomioida sen vaikutukset myös korotustasossa paikallisten erien kautta, Somer toteaa.

Palkankorotusten lisäksi sovittiin työehtosopimuksen sisällön kehittämisestä

Neuvotteluratkaisussa sovittiin lisäksi työehtosopimuksen sisältöä koskevista muutoksista.

– Neuvotteluratkaisu sisältää vastaavia muutoksia kiky-työajan pidennyksen poistumisen osalta kuin muillakin aloilla sekä kustannusvaikutteisia sisältömuutoksia muihin työehtosopimuksen kohtiin, Somer sanoo.

Opetushenkilöstön osalta työajan pidennys säilyi osin, kun vuosittainen työaika muutettiin 1612 tuntiin (ennen 1624). Samalla kontaktiopetuksen määriä uudistettiin. Vastaavasti muun henkilöstön osalta vuorokautinen työaika on jatkossa 7 tuntia 15 minuuttia ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Nämä muutokset tulevat voimaan 1.8.2020 lukien.

Säännöllisen työajan muutoksen johdosta työehtosopimuksen yleisiin määräyksiin tehtiin muutoksia lyhentäen ammattiyhdistyskoulutuksen enimmäismääriä ja lomautusilmoitusaikoja. Lisäksi työaikalain muutoksista johtuen liukuvan työajan seurantajakson sekä työajan enimmäismäärän tarkastelujakso laajennettiin työaikalain säädöksiä laajemmaksi. Tietokoneiden valvomattoman käytön osalta korvaamista koskevat työehtosopimuksen määräykset poistettiin.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi keskimääräisen työajan käyttöä koskevista rajoitteista luovuttiin sekä tuotiin muun henkilöstön osalta mahdollisuus säännöllisen työajan lisäksi osoittaa 12 tuntia lisätyötä tai 8 tuntia koulutusta vuodessa yksinkertaisella tuntipalkalla.

– Työehtosopimuksen sisältöä koskevista muutoksista saatiin neuvoteltua osapuolten kesken tasapainoinen kokonaisuus, sanoo Somer.

Lisätietoja;
Anne Somer p. 050 3452 134
Työmarkkinajohtaja, Sivista

Jaa

Seuraa