» Uutishuone » Tiedotteet » Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten uudet työehtosopimukset

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten uudet työehtosopimukset

Sivistystyönantajien, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHLn välillä on saavutettu neuvottelutulokset 23.3.2020 uudeksi yksityisen opetusalan työehtosopimukseksi sekä ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimukseksi.

Näiden työehtosopimusten piirissä työskentelee yhteensä n. 23 000 työntekijää. Uudesta työehtosopimuksesta neuvottelutuloksen saaminen ennen sopimuskauden päättymistä on merkittävä asia.

– Neuvotteluosapuolet osoittivat vastuullisuutta takaamalla työrauhan yksityiselle opetusalalle ja ammatillisille aikuiskoulutuskeskuksille. Neuvottelutulos on erityisen tärkeässä asemassa luomaan vakautta, kun koronaepidemian vuoksi toimintaa joudutaan monin tavoin uudelleenjärjestelmään, toteaa Sivistystyönantajien johtava työmarkkinalakimies Tari Aho.

Molempien uusien sopimusten sopimuskaudet ovat 24 kuukautta eli 1.4.2020 – 31.3.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan vuonna 2020 1,1 % yleiskorotuksella 1.8.2020 ja 0,5 % paikallisella erällä 1.12.2020. Vuonna 2021 palkkoja korotetaan 1,1 % yleiskorotuksella 1.6.2021 ja 0,5 % paikallisella / järjestelyerällä 1.12.2021. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön paikalliset erät ja opetushenkilöstön ensimmäinen erä jaetaan tehtävän vaativuuden ja työssä suoriutumisen perusteella. Ennen erän jakamista työnantajan on neuvoteltava erän käytön perusteista luottamusmiesten kanssa. Ammatillisten oppilaitosten vuoden 2020 (liitteet 10-13 sekä vuosityöaika) osalta erä jätetään jakamatta.

1.12.2020 maksettavasta paikallisesta erästä on mahdollista paikallisesti neuvotellen poiketa korotustasojen ja maksuajankohtien osalta, mikäli oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen tai ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten painavat taloudelliset syyt sitä edellyttävät.

– Oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset saavat näin mahdollisuuden paikallisesti yhdessä luottamusmiesten kanssa arvioida mahdollisia koronaepidemiasta johtuvia painavia taloudellisia syitä ja vakauttaa toimintaansa. Jo tässä vaiheessa on vakavia viitteitä siitä, että epidemiasta on välittömiä sekä viiveellä ilmeneviä vaikutuksia toimintaan, Aho arvioi.
Yksityisen opetusalan opetushenkilöstölle 1.12.2021 erä käytetään työryhmäkirjausten perusteella työehtojen kehittämiseen sopimuskauden aikana tai liitekohtaisesti.

Palkankorotusten lisäksi sovittiin työehtosopimuksien sisältöjen kehittämisestä

– Kilpailukykysopimuksen (KIKY) työajanpidennys sellaisenaan poistui, mutta uudet työehtosopimukset sisältävät vastaavia muutoksia työajan pidennyksen poistumisen johdosta kuin muillakin aloilla sekä kustannusvaikutteisia sisältömuutoksia muihin työehtosopimuksen kohtiin, Aho sanoo.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön sekä ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opettajan työehtoihin saatiin molemmissa työehtosopimuksissa merkittävä jousto, koska lomarahan vaihtaminen vapaaksi on jatkossa mahdollista paikallisesti sopimalla.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työaikoihin saatiin joustoja mahdollistamalla työaikalain mukaisen työajan enimmäismäärän tarkastelujaksoksi enintään 12 kuukautta (voimaan 1.1.2021) sekä viikkolevon sijoittamiseen liittyvä jousto. Lisäksi työnantajalla on mahdollisuus teettää enintään 6 h lisätyötä ja enintään 6 h palkallista koulutusta yksinkertaisella tuntipalkalla /vuosi työehtosopimuksessa erikseen sovituin rajoituksin.

Opetushenkilöstön KIKY-työajanpidennys poistui työehtosopimuksista eri oppilaitosmuodoista kokonaan tai osittain tai muutoksia ei tehty lainkaan. Niissä oppilaitosmuodoissa, joista työajanpidennys poistui, tehtiin erillisiä määräyksiä lisätyötunneista, joita työnantaja voi kohdentaa mm. opettajien osaamisen kehittämiseen.

Lisäksi osapuolet jatkoivat opetusvelvollisuusjärjestelmissä olevien ammatillisten oppilaitosten kesäopetusmääräyksen ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen soveltamista koskevien määräysten soveltamista koskevaa määräaikaa. Ammattikorkeakoulujen opettajien työaikamääräyksiä yhtenäistettiin.

Lisätietojen antajat:
Tari Aho p. 0400 339224
Johtava työmarkkinalakimies, Sivista

Anne Somer p. 050 345 52134
Työmarkkinajohtaja, Sivista

Jaa

Seuraa