» Uutishuone » Tiedotteet » För en stor del av ledarna inom bildningsväsendet har ledarskapsuppdraget varit en slump

För en stor del av ledarna inom bildningsväsendet har ledarskapsuppdraget varit en slump

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö. Enkätundersökningen genomfördes hösten 2020 och besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Av dem uppger 60 procent att ledarskapsuppdraget delvis har varit en slump.

Av respondenterna uppger 7 procent att det helt och hållet har varit en slump att de har börjat arbeta med ledarskapsuppgifter. För 40 procent har ändå ledarskapskarriären varit planerad. En planerad ledarskapskarriär framhävs i synnerhet bland dem som arbetar inom bildningsväsendet, medan slumpen har spelat en större roll bland dem som arbetar vid universitet. Därtill är ledarskapskarriären ofta planerad bland dem som hör till den högre ledningen, medan slumpen i högre grad har spelat in bland cheferna.

– Vi kommer även i framtiden att behöva de främsta förmågorna för ledarskapsuppgifter. Vi behöver med öppet sinne utveckla ledarskapskarriären och göra ledarskapet inom vårt område mera attraktivt, reflekterar Bildningsarbetsgivarnas verkställande direktör Teemu Hassinen.

Digitaliseringen och distansarbetet har inverkat på ledarskapet

Tre av fyra chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn upplever att det har skett mycket eller väldigt mycket förändringar i verksamhetsmiljön under de senaste åren.

– Förändringarna har i synnerhet haft att göra med digitaliseringen och förnyandet av läroplaner och examina, men det har även funnits förändringsbehov inom den egna organisationen, säger Irmeli Myllymäki, utvecklingschef vid Kommunförbundet.

Våren 2020 ökade distansarbetets andel väldigt snabbt på grund av läget med coronaepidemin. Övergången till distansarbete anses särskilt ha gynnat användningen av ny teknik och nya verksamhetssätt. Samtidigt har också chefernas och ledarnas tillit till personalens arbete förbättrats. Det konstateras också att sjukfrånvaron har minskat bland personalen.

Å andra sidan upplever man att den ökade andelen distansarbete har försämrat personalens ork i arbetet och arbetsgemenskapens samhörighet. Till följd av att allt fler arbetar på distans upplever man inom den privata sektorn att utvecklingen av den egna verksamheten och hanteringen av ledarskapet har försvagats en aning. I kommunerna uppges däremot att hanteringen av det egna ledarskapsarbetet till och med har förbättrats.

– Ledarna inom småbarnspedagogiken och den allmänbildande utbildningen har relativt många anställda som lyder direkt under dem. Till exempel har en femtedel av ledarna vid grundskolor och gymnasier ungefär 50 underordnade. Ledarna och cheferna behöver stöd för att leda förändringar och krissituationer. I synnerhet inom bildningsväsendet behövs även stöd för att leda välbefinnandet, säger undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen från Utbildningsstyrelsen.

Länk till materialet

Ytterligare information:
Ekonom Harri Hietala, Sivista, tfn 0500 789906 harri.hietala@sivista.fi
Undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1525, pia.kola-torvinen@oph.fi
Utvecklingschef Irmeli Myllymäki, Kommunförbundet, tfn 09 771 2053, Irmeli.Myllymaki@kuntaliitto.fi

Utbildningsstyrelsens, Bildningsarbetsgivarnas och Kommunförbundets gemensamma enkätundersökning besvarades av 1 600 ledare och chefer inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn. En fjärdedel av respondenterna representerade universitet, en femtedel grundskolor och gymnasier och 15 procent arbetade inom småbarnspedagogiken och en lika stor andel inom yrkesutbildningen. Knappa 10 procent arbetade inom kommunernas bildningsväsende, vid yrkeshögskolor samt inom det fria bildningsarbetet och grundläggande konstundervisning.

En majoritet av deltagarna har avlagt flera ledarskapsutbildningar utöver en hög grundutbildning. En fjärdedel av respondenterna har fler än 30 direkt underordnade anställda. En dryg fjärdedel av cheferna och ledarna har 16–30 personer som lyder direkt under dem. Av respondenterna hade 17 procent 11–15 direkt underordnade och en femtedel hade 6–10 direkt underordnade. Speciellt inom småbarnspedagogiken och den allmänbildande utbildningen har cheferna och ledarna många personer som lyder direkt under dem, särskilt inom mellanledningen.

Vi publicerar mer av resultatet i några omgångar under slutet av året.

Jaa

Seuraa