» Uutishuone » Tiedotteet » En majoritet av ledarna inom bildningsväsendet anser sig lämpliga för ledarskapsuppgifter även inom andra branscher

En majoritet av ledarna inom bildningsväsendet anser sig lämpliga för ledarskapsuppgifter även inom andra branscher

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har under hösten 2020 samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn. I enkätundersökningen kartlades också deltagarnas syn på chefsidentiteten och på distansarbete. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Bland ledarna och cheferna inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn tror 70 procent att de skulle klara sig bra eller utmärkt i ledarskapsuppdrag inom andra branscher.

En fjärdedel av cheferna och ledarna som besvarat enkäten skulle vilja arbeta med mer krävande ledarskapsuppgifter. Intresse för mer krävande ledarskapsuppgifter finns framför allt bland dem som arbetar inom bildningsväsendet och vid högskolor samt inom privata sektorn. Särskilt inom den högsta ledningen finns ett intresse för uppgifter utanför den egna branschen. Dryga hälften av respondenterna uppger att de är nöjda med den nuvarande uppgiften och vill utvecklas inom den. En knapp femtedel skulle hellre vilja ha en sakkunnigroll – särskilt inom universiteten.

– Av ledarna och cheferna anser 40 procent att de har åtminstone måttliga möjligheter att avancera inom den egna organisationen. Å andra sidan anser likaså 40 procent att deras möjligheter att avancera i den egna organisationen är svaga, säger undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen från Utbildningsstyrelsen.

Av respondenterna uppger 20 procent att det inte finns några högre uppdrag för dem inom organisationen.

Framför allt vid universiteten upplever man att det finns möjligheter att avancera i organisationen. Inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen samt inom bildningsväsendet upplever man i lägre mån än inom andra utbildningsformer att det finns möjlighet att få en högre befattning i den egna organisationen.

– Av den högsta ledningen anser en knapp fjärdedel att det finns goda eller måttliga möjligheter att avancera i den egna organisationen, medan andelen bland mellanledningen och cheferna uppgår till ungefär hälften, konstaterar utvecklingschef Irmeli Myllymäki från Kommunförbundet.

Bland ledarna och cheferna inom småbarnspedagogiken, utbildningsväsendet och forskningssektorn tror 70 procent att de skulle klara av ledarskapsuppdrag inom andra branscher antingen bra eller utmärkt. En fjärdedel tror att de skulle klara sig relativt bra. Speciellt inom yrkeshögskolor och fritt bildningsarbete tror man att man skulle kunna arbeta med ledarskapsuppgifter inom andra områden. Likaså är andelen aningen högre bland dem som arbetar hos privata utbildningsanordnare. Inom småbarnspedagogiken och vid universiteten tror man i lägre utsträckning att man skulle kunna arbeta med ledarskapsuppgifter inom andra branscher. Av den högsta ledningen tror 80 procent att de skulle klara sig bra eller utmärkt i andra branscher, medan motsvarande andel inom mellanledningen är 70 procent och bland cheferna 60 procent.

– Ledarskapsuppgifter inom en bransch ger färdigheter för ledarskap även inom en annan bransch. Ledarna inom utbildningsväsendet och forskningssektorn kan även komma från andra branscher och på samma sätt ger säkert ledarskapsuppgifterna inom vår bransch förutsättningar för att sköta samma uppgifter inom något annat område, konstaterar Sivistas verkställande direktör Teemu Hassinen.

Bakgrundsinformation om respondenterna

En fjärdedel av respondenterna representerade universitet, en femtedel grundskolor och gymnasier och 15 procent arbetade inom småbarnspedagogiken och en lika stor andel inom yrkesutbildningen. Knappa 10 procent arbetade inom kommunernas bildningsväsende, vid yrkeshögskolor samt inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning.

Nästan två tredjedelar av deltagarna i enkäten var kvinnor. Majoriteten av respondenterna har utöver en hög grundutbildning även avlagt flera ledarskapsutbildningar.

Mera material hittar du här.

Ytterligare information:

Ekonom Harri Hietala, Sivista, tfn 0500 789906 harri.hietala@sivista.fi
Undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1525, pia.kola-torvinen@oph.fi
Utvecklingschef Irmeli Myllymäki, Kommunförbundet, tfn 09 771 2053, irmeli.myllymaki@kuntaliitto.fi

Jaa

Seuraa