» Esittely » Jäsentarinat » Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto

Opiskelijat vahvasti mukana yritysyhteistyössä

Vaasan yliopistossa opiskelee noin 5000 opiskelijaa ja henkilöstömäärä on noin 500. Yliopistolla on neljä akateemista yksikköä: Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen.

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Yliopistosta valmistuu uudella tavalla ajattelevia ja ennakkoluulottomia suunnannäyttäjiä.

Tutkimuksen tuloksena syntyy ratkaisuja, joilla on merkitystä ja jotka vastaavat maailmanlaajuisiin tulevaisuuden haasteisiin.

Ilmiölähtöiset tutkimusalustat avaavat ovet ympäröivään yhteiskuntaan. Vaasan yliopisto toimii aktiivisessa ja vastuullisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Yliopisto on mukana uudistamassa ympäröivää yhteiskuntaa, ja tekee läheistä yhteistyötä yritysten kanssa.

Yliopiston kampus sijaitsee Palosaarella, lähellä Vaasan keskustaa.

www.univaasa.fi

Kansainväliset opiskelijat avittamassa suomalaisia herkkuja maailmalle

Vaasan yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden ja Riitan Herkun yhteistyö lähti liikkeelle Me2We:n Petri Tuomelan yhteydenotosta. Tuomela oli aiemmin ollut yhteydessä yliopistoon keskustellakseen yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä edistävän palvelun tarjoamista mahdollisuuksista. Koska aktiivinen yritysyhteistyö on yksi Vaasan yliopiston vahvuuksista, oli luonteva tarttua myös Riitan Herkun projektiin.

Vaasan yliopistossa on EPAS akkreditoitu (EPAS on eurooppalainen kauppatieteellisen alan koulutuksen laatutunnus, joka osoittaa koulutuksen olevan kansainvälistä kärkitasoa) maisteriohjelma ”Master’s Degree Programme in International Business (MIB)”. Ohjelman kurssilta, ”Cross-Cultural Marketing Communications”, löytyi innostunut 14 eri kansallisuutta edustava työelämäyhteistyöstä kiinnostunut opiskelijaryhmä.

–Suomalaisille tuttuja elintarvikkeita katsottiin nyt uusin silmin, sanoo Minnie Kontkanen, joka toimi kurssin opettajana.

Minnie Kontkanen antaa yrityksille positiivista palautetta yhteistyöstä.

Kansainväliset opiskelijat tekivät ryhmissä Riitan Herkun valikoiduille tuotteille (mustikkakeitto, puolukat ja mustikat) markkinointiviestintäsuunnitelman. Suunnitelman kohdemaiksi valikoituivat Japani, Kiina, Iso-Britannia sekä Saksa.

Yrityksen, tuotteen ja kohdemaan analysoinnin perusteella opiskelijat ehdottivat sopivinta markkinointiviestinnän muotoa, mediaa sekä viestin sisältöä.

–Tarkoituksena oli erityisesti ottaa huomioon kohdemaan kansallinen kulttuuri ja siihen liittyvät arvot, kertoo Kontkanen.

Kohdemaiden kulttuurien ja arvojen perusteella opiskelijat suunnittelivat markkinointiviestien sisältöä. Viesteissä haluttiin huomioida, että kohdemaan kansalaiset tunnistaisivat niistä omat erityiset kulttuuripiirteensä. Siten myös ennalta tuntemattomat tuotteet eivät tuntuisi niin vierailta.

Opiskelijoille käytännön kokemuksia ja yritykselle kansainvälistä markkinointia

Noin puolentoista kuukauden yhteistyön aikana opiskelijat saivat soveltaa oppimaansa teoriaa käytännön casen kautta. He saivat myös palautetta suoraan yrityksen edustajalta ideoidensa toimivuudesta ja niiden toteuttamisesta. Riitan Herkun toimitusjohtaja Marina Sabelin mukaan yritys sai opiskelijoiden työstä uusia ideoita kehittää kansainvälistä markkinointiviestintäänsä.

Mitä edellytyksiä tarvitaan hyvää yhteistyöhön?

Yhteistyö ei synny itsestään. Ensinnäkin kaikilta tarvitaan sitoutumista. Pohja onnistuneelle yhteistyölle kumpuaa kuitenkin selkeästä ja toteutettavasta suunnitelmasta, joka on tehty yhteistyössä yrityksen edustajan ja opettajan kanssa.

–Etukäteen pitää pohtia, mitä ylipäätään on mahdollista tehdä kurssin luomissa aikarajoissa ja opiskelijoiden käytettävissä olevilla resursseilla, painottaa Kontkanen.

Lisäksi tulee toimia siten, että sekä kurssin oppimistavoitteet että yrityksen tavoittelemat tulokset saadaan toteutettua. Avoin vuoropuhelu kaikkien osallistuvien tahojen välillä on tärkeää.

Yhteistyön aikana yritykseltä tarvitaan taustatietoa projektin toteuttamiseen ja onnistumiseen. Sitoutumisen ja vuoropuhelun kannalta on myös oleellista, että yrityksen edustaja on mukana kurssilla esittelemässä yritystään ja sitä, miten projekti etenee. Opiskelijat myös arvostavat palautteen saamista projektin aikana.

Markkina-analyysejä, mentorointia ja yrityskäyntejä

Vaasan yliopiston maisteriohjelmassa tiiviimmät yritysten kanssa toteutetut yhteistyöprojektit, jotka tehdään kurssien sisällä, on pyritty keskittämään 1-2 kurssiin lukuvuositasolla.

”Export Marketing Management” kurssilla pitkäaikainen yhteistyökumppani on ollut SK-Tuote. Yhteistyöprojektit ovat pitäneet sisällään vientimaan markkina-analyysejä, joiden pohjalta opiskelijat ovat ideoineet yritykselle vienti-ja markkinointistrategioita.

–Yrityksen panostus yhteistyöhön on ollut erinomaista, kehuu Kontkanen.

Yhteistyöhön on kuulunut opiskelijoiden vierailuja yritykseen, yrityksen johdon esityksiä kurssilla sekä palautteen antoa opiskelijoille työn eri vaiheissa.

Elinkeinoelämän yhteistyötä on sisällytetty ohjelmaan myös lukuisilla muilla tavoilla. ”International Growth through Sustainabale Entrepreneurship” -kurssilla opiskelijat tekivät liiketoimintasuunnitelman, johon saivat palautetta mm. Vaasan Kehitys Oy VASEKin edustajilta. Heiltä löytyy asiantuntemusta yritysten perustamisesta ja alkuvaiheen toiminnasta.

Lisäksi yritysten edustajien vierailuluennot ovat arkipäivää Vaasan yliopistossa. MIB-ohjelmassa opiskelijoille on tarjolla myös mentorointiohjelma, jossa opiskelija saa mentorikseen työelämässä jo kokemusta hankkineen henkilön. Tämä auttaa opiskelijoita saamaan lisätietoa esim. tietystä toimialasta ja työtehtävistä. Opiskelija saa lisää ymmärrystä niistä tiedoista ja taidoista, joita työelämässä tarvitaan. Ohjelma sisältää myös yrityskäyntejä.

Kokemuksia korkeakouluyrittäjyydestä ja yhteiskehittämisestä

Vaasan yliopisto on tyytyväinen laajaan ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön. Yritysten lisäksi mukana ovat mm opiskelijoiden yhteisöt.

–Yhteistyö opiskelijoiden yrittäjyysyhteisö VES:in kanssa on sujunut erittäin hyvin, sanoo rehtori Jari Kuusisto.

Lisäksi kehuja saa yhteistyö Vaasan kaupungin kanssa.

Uusia avauksia on jatkuvasti suunnitteilla. Vaasan yliopiston uusi tutkimusalusta Innovation and Entrepreneurship InnoLab tulee edistämään yrittäjyyttä monin tavoin. Alusta on käynnistynyt vuoden 2018 alussa

Teksti: Piia Alvesalo
Kuvat: Vaasan yliopisto