» Esittely » Jäsentarinat » Rauman pikkunorssi

Rauman pikkunorssi

Pikkunorssi Oy:n päiväkotitoimipiste Rauman pikkunorssi on 105-paikkainen osakeyhtiömuotoinen yliopistollinen harjoittelupäiväkoti. Päiväkodissa on tilat viidelle varhaiskasvatusryhmälle sekä esiopetusryhmälle.

pikkunorssi.fi

Lapsille tasavertaiset eväät opintielle ja elämään

Pikkunorssi Oy tuottaa varhaiskasvatuspalveluita ympäristöpedagogisella taito- ja taideainepainotuksella. Huomiota kiinnitetään oppimisympäristöä hyödyntävään kokonaisvaltaiseen oppimiseen.

-Tämän mahdollistaa kulttuurihistoriallisesti arvokas ja mielenkiintoinen toimintaympäristö, jossa sijaitsee myös opettajankoulutuslaitoksen ylläpitämä puutarha.  Päiväkodin tilat on suunniteltu tukemaan lapsilähtöisen ja toiminnallisen pedagogiikan toteuttamista, kertoo johtaja Anne Toivonen.

 

–Kasvatamme, ohjaamme, tuemme ja opetamme lapsista tulevaisuuden toimijoita, Toivonen sanoo.

Rauman pikkunorssista löytyy omat tilansa niin kuvataiteen, käsityön kuin kotitaloudenkin projekteja varten.

-Meillä on myös tila opiskelijoiden työskentelyä ja opiskelua varten, Toivonen toteaa.

Päiväkotirakennuksen tilaratkaisut ovat modernit ja eri tarkoituksiin muunneltavissa olevat. Rakennus on rakennettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja se jakautuu neljään eri alueeseen. Tilojen rytmitystä jäsentää avara käytävä, jonka varrella tilat sijaitsevat.

-Avara käytävä mahdollistaa pienryhmätoiminnan ja lasten leikkien sijoittelua myös käytäville. Tilojen suunnittelusta vastaavat arkkitehtitoimistot, Timo Tuomola ja Jukka Koivula, ovat käyttäneet tiloissa runsaasti puumateriaaleja. Värien käyttö seinissä ja seinämateriaaleissa sekä huoneiden kattojen korkeuserot eri ryhmissä elävöittävät tiloja ja tekevät jokaisesta tilakokonaisuudesta ainutlaatuisen, Toivonen kertoo.

Kalustuksessa peruspilareina ovat esteettömyys, ergonomisuus, ekologisuus, esteettisyys, yhteisöllisyys, terveellisyys, turvallisuus sekä monikäyttöisyys ja muunneltavuus.

Laadukasta ja lapsilähtöistä varhaiskasvatusta

Rauman pikkunorssi tekee yhteistyötä opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Lisäksi pikkunorssissa kehitetään varhaiskasvatuksen opettajien täydennyskoulutusta.

-Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että Rauman pikkunorssista muotoutuu varhaiskasvatuksen monitieteinen kansainvälisen tason osaamiskeskus, sanoo Toivonen.

Rauman pikkunorssissa korostetaan varhaiskasvatuksen ja lapsilähtöisen toiminnan merkityksen tärkeyttä nyky-yhteiskunnassa.

-Kasvatamme, ohjaamme, tuemme ja opetamme lapsista tulevaisuuden toimijoita, Toivonen sanoo.

Lasten on voitava saada kasvaa ehjiksi, vastuullisiksi, itsenäisiksi ja yhteistyökykyisiksi tulevaisuuden toimijoiksi.

-Varhaiskasvatuksella on merkityksensä siinä, että mahdollistamalla lapsen kasvun itsetunnoltaan ja minäkuvaltaan vahvaksi, annamme lapselle tasavertaiset eväät opintielle ja elämään. Laadukkaan, lapsilähtöisen ja lasta osallistavan varhaiskasvatuksen avulla voimme vaikuttaa myös syrjäytymisen ehkäisemiseen ja pidemmällä aikavälillä sillä on myös yhteiskunnallisia vaikutuksia, painottaa Toivonen.

Panostamalla lasten perustaitoihin ja -tietoihin varhaiskasvatuksessa luodaan vahvaa pohjaa myös myöhemmin tapahtuvalle oppimiselle.

Rauman pikkunorssissa arjessa painotetaan lasten osallistamista toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Ympäristöpedagogisen taito- ja taideaine painotteisuuden avulla mahdollistetaan lapselle monipuolisia oppimisen ja onnistumisen kokemuksia, yhteenkuulumisen tunnetta sekä tietoiseksi tulemisen tunnetta omasta luovasta voimastaan.

-Samalla myös tuemme lasta kasvamaan ympäristökompetenssissaan ja edistämään jo lapsena omaksumallaan toimintatavoilla kestävää kehitystä, kertoo Toivonen.