» Esittely » Jäsentarinat » Kuopion muotoiluakatemia

Kuopion muotoiluakatemia

Rouvasväenyhdistyksen tehtävä on poistaa esteitä valon tieltä

Kuopion Muotoiluakatemia on taiteen perusopintoja tarjoava, kaikille avoin koulu, joka tarjoaa muotoilun opetusta lukukausittain.

Muotoiluakatemiassa voi opiskella seitsemästä ikävuodesta ylöspäin lasten, nuorten, aikuisten ja seniorien ryhmissä. Oppilaat ryhmiin tulevat pääasiassa Kuopion alueelta.

Perusopintojen lisäksi vuosittain järjestetään avoimia muotoiluun ja luovuuteen liittyviä kursseja ja tapahtumia.

Toimialaa kehitetään yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa yhteiskunnallista hyötyä luoden.

www.muotoiluakatemia.fi

Muotoilun oppimista monesta näkökulmasta

Muotoiluakatemiassa opiskellaan muotoilua monipuolisesti; sen historiaa, suunnittelua, uusia tekniikoita ja materiaaleja. Opetusohjelma rakennetaan lukuvuosittain vaihtuvan yhteisen teeman, suomalaisen muotoiluhistorian, ympärille. Ensimmäisen lukukauden teema on kivikausi, sitä seuraa keskiaika ja sitten talonpoikaisaika ja niin edelleen, käsittelyn ulottuessa tulevaisuuteen asti.

Neljän vuoden aikana käydään läpi koko suomalaisen muotoilun historia. Opetus on suunniteltu kuitenkin niin, että oppilasta ei missään tapauksessa haittaa, vaikka hän tulisi vasta teollistumisen teeman aikana opetukseen.

– Näyttelykäynnit, yritysvierailut ja kansainvälisessä muotoilijaresidenssissä vierailevien muotoilijoiden antama opetus ovat oleellinen osa opiskelua, kertoo Muotoiluakatemian toiminnanjohtaja Eija Tanninen-Komulainen.

– Käsityökoulu aloitti koulutustehtävän vuonna 1884, kertoo Tanninen Komulainen

Perusopinnoissa opiskelijat valmistavat tuotteita, teoksia ja palveluita joko työskennellen yksin tai yhdessä muiden kanssa. Käsityötä, teknologiaa ja muotoilua käsitellään myös kulttuurisina, yhteiskunnallisina, monitieteisinä ja taiteeseen liittyvinä ilmiöinä.

Sivistyksen pitkät juuret – toiminta alkoi 1800 -luvulla

Kuopion Muotoiluakatemia on osa Kuopin Rouvasväenyhdistyksen toimintaa. Rouvasväenyhdistys on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea käsityötä, käsi- ja taideteollisuutta, muotoilua, kulttuuria, taidetta ja luovia toimialoja sekä hyvinvointia.

– Käsityökoulu aloitti koulutustehtävän vuonna 1884. Tilat toimintaan saatiin lahjoituksena ja kyseinen Piispantalo toimii yhä Kuopion Rouvasväenyhdistyksen ja Kuopion Muotoiluakatemian toimitiloina, Tanninen-Komulainen kertoo.

Kuopion Rouvasväenyhdistys on perustettu 1860. Ensimmäisenä toiminnan tavoitteena oli ”hankkia tilaisuutta työansioon kaupungin varattomille naisille”. Tämä tarkoittaa, että yhdistyksen jäsenten toimesta tarjottiin työtä, ohjattiin ja opetettiin sekä tuotteiden valmistusta että avustettiin valmiiden tuotteiden myynnissä.

– Naisten pienyrittäjyyden ja kevytyrittäjyyden tukeminen ja kouluttaminen oli radikaalia 1800-luvun loppupuolella Suomessa, painottaa Tanninen-Komulainen

Käsityökoulun tarkoituksena oli levittää taitoa etenkin naisten kodeille soveltuvia käsitöitä. Koko koulun läpi käyneistä aina joku pääsi käsityönopettajiksikin, useimmista tuli ammattityöntekijöitä.

1960-luvulle jatkunut voimakas koulutuksen kehittäminen toi tullessaan ylioppilasluokat, ammatilliset jatkoluokat ja erityistekniikoiden opetuksen. 1970-luvulla laaditun oppilaitoksen kehittämistavoitteen mukaisesti ”tuli opetuksen kattaa mahdollisimman monipuolisesti kaikkia kotiteollisia ammattialoja”.

”Rouvasväenyhdistyksen tehtävä on poistaa esteitä valon tieltä.” -Fredrika Runeberg

– Silloin lisättiin tekstiilin ja vaatetuksen opetukseen puu- ja metallialan opetus, erityistekniikat sekä maamme ainoa keramiikkaosasto. Myös matkailualan koulutusta oli oppilaitoksessa pitkää, sanoo Tanninen-Komulainen

Nykyinen Rouvasväenyhdistys jatkaa samojen arvojen ja mission eteenpäin viemistä kuin alkuaikoinaan. Muotoiluakatemiassa annetaan muotoilukasvatuksen opetusta ja Design Unionin FOB! konsepti tukee pienten muotoiluyritysten ja free lancereiden elinkeinon harjoittamisen tukemista sekä vie tietoa muotoilun hyödyistä yritysten liiketoiminnan edistämisessä.

Hankkeita moneen lähtöön – nuorten elämänhallinnan tueksi ja kansainvälisyyteen

Muotoiluakatemian hanketoiminnan avulla lisätään muotoilutietoutta ja edistetään alan koulutusta.

Hankkeissa keskeistä on muotoilun näkökulma, koskee hanke sitten nuorten elämänhallintaa ja itsetunnon vahvistamista tai muuta toimintaa. Nuorten elämänhallintaa ja itsetuntoa vahvistavissa hankkeissa on saatu hyviä tuloksia yhdistämällä nuoria, muotoilijoita ja yrityksiä yhteisten muotoiluprojektien ympärille.

Omat ideat muotoutuvat suunnitelmista kohti valmista tuotetta.

– Viimeisimpänä Kiertoon-hankkeessa nuoret suunnittelivat yhdessä muotoilijoiden kanssa yrityslahjan Kuopion kaupungin markkinointiyksikölle ja oppivat alan ammattilaisten avustamana muotoiluprosessin perusteet, Tanninen-Komulainen toteaa.

Kuopion Muotoiluakatemialla on pitkän historian saatossa kertynyt lukuisia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Muotoilijaresidenssitoiminnan kautta Kuopioon saadaan kansainvälisiä osaajia ja kansainvälisen yhteistyön voimin viedään omaa sekä alueen osaamista ulkomaille.

– Tuorein yhteistyö vie muotoilukasvatusta ja pedagogista osaamista Kiinaan, Tanninen-Komulainen kertoo.

Hanketoiminta ulottuu pääasiassa Itä- ja Keski-Suomen alueelle muodostaen verkoston, joka tukee muotoiluosaamisen hyödyntämistä liike-elämässä, koulutuksessa ja muotoilukasvatuksessa.

Toiminnan kehittymistä ajan kulussa

Yhdistys oli oppilaitoksen ylläpitäjänä aina elokuuhun 2002 saakka, jolloin Kuopion Muotoiluakatemia siirtyi opetusministeriön edellyttämällä tavalla nykyisen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ylläpidon alaisuuteen.

Kuopion Rouvasväenyhdistys oli merkittävä toimija Muotoiluakatemian toiminnassa kuntayhtymän ohella.

– Yhdistys vastasi opetus- ja taloushallinnon palveluiden tuottamisesta, ylläpiti Taitemian kirjastoa, opiskelija- ja lounaskahvila Kafetemiaa sekä omisti ja ylläpiti kiinteistöjä, joissa Muotoiluakatemian toiminta tapahtui, toteaa Tanninen-Komulainen

Suunnittelua.

Marraskuussa 2004 yhdistys vastaanotti Kuopio-mitalin merkittävän yhteiskunnallisen toimintansa tunnustukseksi Kuopion kaupungin hyväksi.

Yhteistyö kuntayhtymän kanssa tuli kuitenkin päätökseensä loppuvuodesta 2014. Syitä oli monia. Kuntayhtymällä oli tarve keskittää Savonia-ammattikorkeakoulun opetus samalle yhteiselle kampukselle, samaan aikaan tapahtui muutoksia ammattikorkeakoululainsäädännössä, palvelutoimintoja yhtenäistettiin ja rakenteellista kehittämistä tehtiin. Tilannetta ei helpottanut se, että muotoilun koulutuksessa alkoi voimakas aloituspaikkojen supistuminen.

Taiteen perusopetus antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden oppia luovia aineita

Tulevaisuudessa taiteen perusopetuksen merkitys kasvaa entisestään. Koulun ulkopuolisten toimijoiden vastuu luovien alojen opettamisesta lapsille ja nuorille kasvaa, kun luovien aineiden opettaminen on vähentynyt radikaalisti nyky-Suomen kouluissa.

Muotoiluakatemioissa opitaan omien ideoiden esiin tuomista.

– Taiteen perusopetus antaa äärettömän tärkeän mahdollisuuden lapsille ja nuorille ympäri Suomea opiskella luovia aineita, On hienoa, että Suomessa on taiteen perusopetuksen järjestelmä, korostaa Tanninen-Komulainen

– Taide-, käsityö- ja muotoilukasvatus ovat erittäin oleellisia lasten ja nuorten kehitykselle. Eikä ainoastaan kädentaitojen, vaan myös ajattelun ja ongelmanratkaisukyvyn kehittymisessä. Luovien asioiden äärellä ihminen oppii myös omista ja toisten ihmisten tunteista sekä niiden hallinnasta, jatkaa Tanninen-Komulainen.

Kuopion Rouvasväenyhdistys rahoittaa pääsääntöisesti itse taiteen perusopetuksen toiminnan. Kurssimaksut kattavat osan opettajien palkoista ja materiaalikuluista. Lisäksi läheinen yhteistyö Lions Club Canthin kanssa on mahdollistanut vapaaoppilaspaikkoja lasten ja nuorten akatemioihin. Kuopion Muotoiluakatemia on anonut Opetusministeriöltä pääsyä valtion tukeman taiteen perusopetuksen piiriin.

– Tulevaisuudessa kaikilla toimialoilla tarvitaan innovatiivisia ja ongelmanratkaisukykyisiä ihmisiä. Taiteen perusopetus antaa lapsille ja nuorille erinomaiset valmiudet elämää varten. Onnen, ilon ja taiteenperusopetuksen kautta autamme omalta osaltamme lapsia ja nuoria kehittymään vahvemmiksi ihmisiksi, Tanninen-Komulainen lopettaa.

 

Teema funktionalismi: puun taivutus ja huonekalusuunnittelu.

Faktaa: taiteen perusopetus Suomessa

Koulun ulkopuolella tapahtuvaa, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua, eri taiteenalojen opetusta. Oppilaat saavat valmiuksia ilmaista itseään ja voivat hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksessa oppilaat opiskelevat arkkitehtuuria, kuvataidetta, käsityötä, mediataiteita, musiikkia, sanataidetta, sirkustaidetta, tanssia tai teatteritaidetta.

Teksti: Piia Alvesalo

Kuvat: Kuopion muotoiluakatemia