» Esittely » Jäsentarinat » Hyria

Hyria

Moniammatillisella otteella opiskelijan tukena

Hyria tarjoaa ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Tavoitteena on opiskelijoiden työllistyminen. Yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa takaa, että opiskelu on käytännönläheistä ja monipuolista. Hyria on edelläkävijä pedagogiikassa.

Oppimisympäristöt ovat nykyaikaisia ja oikein mitoitettuja.  Alueen kilpailukykyä tuetaan koulutuksen keinoin.

Vuosittain noin 10 000 opiskelijaa hyödyntää Hyrian kattavaa tarjontaa. Koulutusvalikoimassa on runsaasti eri tutkintoja useilta aloilta, lisäksi tutkinnon osia ja erilaisia lyhytkoulutuksia.

Hyrian toimipisteet sijaitsevat pääsääntöisesti Hyvinkäällä ja Riihimäellä, mutta koulutuksia järjestetään myös valtakunnallisesti. Omistajia ovat Hyvinkään ja Riihimäen kaupungit, Hyria säätiö, Hausjärven ja Lopen kunnat.

www.hyria.fi

Opiskelija voittaa opettaja-ohjaaja -yhteistyössä

Hyriassa koko oppilaitos on oppimisympäristö. Oppiminen on opiskelijoiden ja koko henkilöstön yhteinen asia. Omia tiloja käytetään paljon sekä oppimisympäristöinä että opiskelun lopputuotosten esilletuonnissa. Tiloissa on esillä pääsääntöisesti opiskelijoiden tekemiä töitä.

– Avainsanoja meillä ovat tiimityö, työvaltaisuus, moniammatillisuus ja opiskelijan kokonaisvaltainen tuki, sanoo rehtori Tuula Kortelainen.

Kaikki työntekijät toimivat opiskelijan tukena. Opiskelijan ohjaus kuuluu kaikille ja opiskelijalle annetaan ohjaukseen aikaa.

Käytännössä opiskelijan ohjauksessa kyse on opiskelijan kanssa työtä tekevien ammattiryhmien välisestä yhteistyöstä. Sellaisista ammattiryhmistä kuten esimerkiksi opettajat, ammatilliset ohjaajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit jne.

Hyriassa kukaan ei voi sanoa, että ei ole minun hommaa, ei kuulu minulle. Keskeistä on, että yksikään opiskelija ei putoa kyydistä.

Opettaja pitää langat käsissään pedagogisena ammattilaisena

Opettaja on pedagoginen ammattilainen, joka pitää langat käsisään. Eri tilanteissa tarvitaan kuitenkin eri asiantuntemusta. Opiskelijan tulee saada paras ammattitaito, jolla varmistetaan, että hän pääsee opinnoissaan eteenpäin.

Hyriassa on monta aikuista pitämässä huolta opiskelijan hyvinvoinnista ja valmistumisesta.

Opettaja vie opiskelijan prosessia yhdessä opiskelijan kanssa eteenpäin. Siihen kuuluu oppiminen, pedagogiikka ja niihin liittyvät prosessit. Opettajan pedagogista ammattitaitoa on myös todeta, koska tarvitaan erityisopetusta tai muuta tukea.

– Tällä meidän järjestelmällä huolehditaan opiskelijasta ja siitä, että hän valmistuu ja työllistyy, sanoo Tuula Kortelainen.

Tiimityö toimii, mutta vaatii jatkuvaa kehittämistä

Uudessa sisustus- ja verhoilualan perustutkinnossa on tehty hyvää opettaja-ohjaaja -yhteistyötä. Samalla ollaan valmiita uusien tutkinnon perusteiden tulemiseen.

Nuoret ja aikuiset opiskelevat yhdessä samassa ryhmässä. Se on rikkaus, mutta samalla se myös vaatii paljon opettajalta ja ohjaajalta.

– Sekä nuoret että aikuiset kaipaavat myös elämänhallintataitoja. Opetustyössä näkyy myös ihmisten ahdistus, sanoo sisustusalan opettaja Suvi Huovinen.

– Aluksi ryhmäydyttiin ja jakauduttiin opiskelijatiimeihin. Sitten aloitettiin varsinainen työ siinä järjestyksessä, missä sisustustyö etenee työelämässäkin, sanoo ammatillinen ohjaaja Nina Parkkinen

Opettajalla on hallinnassaan kokonaisuus: tutkinnon ja koulutuksen runko sekä pedagoginen asiantuntijuus. Oppimisprosessi on tavallaan projekti, jossa keskeistä on kokonaisuuden hallinta.

– Opettajan rooli kokonaisuuden osaajana ja hallitsijana vahvistuu, sanoo Suvi

Opetus ja ohjaus täydentävät toisiaan. Työparina työskennellessä tuntuu riittävän paremmin aikaa opiskelijoille.

– Olemme tiimi ja meillä on selkeät, toisiaan tukevat omat roolimme, sanoo Nina

Suurin osa oppimisesta tapahtuu käytännön kautta

Yksi pisimpään yhdessä toimineista työpareista ovat puutarha-alan opettaja Marjatta Oittinen ja ammatillinen ohjaaja Kirsi Oila. Kaksikko työskentelee luonnonvara-alan koulutusta tarjoavassa Hyrian yksikössä Hyvinkäällä.

Yhteistyön ydin on oppimisprosessin tukemisessa ja moniammatillisuudessa. Omaa ammattitaitoa tulee myös pohdittua.

– Opettajan vastuulla on se tietoperusta, jotta opiskelija voi käytännössä aloittaa harjoittelemisen. Mutta kun tehdään toistoja ja harjaannutetaan kädentaitoja, silloin vastuu on ohjaajalla, sanoo Marjatta.

Myös opiskelijalle itselleen annetaan enemmän vastuuta. Tärkeä on varmistaa, mistä opiskelijat löytävät tietoa ja tukea, jotta voivat kantaa vastuunsa omasta opiskelustaan.

– Tarvitaan monta ammattilaista auttamaan opiskelija maaliin, sanoo Kirsi.

Yhteistyön onnistuminen edellyttää avoimuutta

Toimiva yhteistyö ei ole itsestäänselvyys. Moniammatillisessa työssä paras tulos saadaan aikaan sillä, että asioista puhutaan. Tarvitaan paljon kommunikointia, avoimuutta ja asiat tulee kertoa sellaisena kuin ne ovat. Luottamusta ja rehellisyyttä ei voi korostaa liikaa.

– Yhteistyötä tekemällä tulee näkyväksi, mitä joku osaa ja miten hän toimii. Kun annetaan tukea toinen toiselle, voi tilanteita käydä läpi keskustelemalla, eikä tarvitse tehdä yksin, sanoo Tuula Kortelainen.

Joskus opiskelijatiimeissä on kipuilua, kun kaikki eivät aina toimi samalla tavalla. Mutta näin toimitaan työelämässäkin; harvassa työpaikassa tehdään yksin ilman jatkuvaa vuoropuhelua ja kehittymistä.

Moniammatillisen työn tärkeänä punaisena lankana on myös herättävä ajatus: miksi ihmisen pitää ensin valmistua, olla mahdollisesti sen jälkeen työttömänä ja saada valmentamista vasta sitten. Miksi valmentamista ei tehdä kunnolla jo koulutuksen aikana?

Opettajan ammatti on muutoksessa

Työelämän muutokset ovat koskettaneet monia ammattikuntia. Opetusala on kuitenkin pysynyt melko pitkään muuttumattomana. Muutos koskee kuitenkin myös opettajan työtä. Tarvitaan uusia toimintatapoja ja yhteistyön malleja.

Hyrian malli lähtee tiimityöstä, avoimuudesta. Se on rakennettu yhteisten työprosessien kautta.

Opettajien ja ammatillisten ohjaajien yhteistyö auttaa opiskelijaa valmistautumaan toimimaan työelämässä. Opettaja opettaa perusteet ja käy teorian läpi. Ammatillisten ohjaajien tehtävänä on käytännön harjoittelun ja työntekemisen ohjaaminen.

– Opettaja opettaa vastaten pedagogiikasta ja kokonaisuudesta. Ohjaaja ohjaa, kun opiskelija lähtee tekemään käytännön työtä. Ohjaaja ohjaa tekemiseen ja yhdistää opiskelijan kanssa teorian ja käytännön, sanoo Tuula Kortelainen.

Opiskelijan osaaminen varmistetaan näin kahta kautta, opettajan ja ohjaajan toimesta ja heidän yhteistyöllään.

Opettaja ja ohjaaja-parit korostavat, että ihanteellisimmat ovat ne tilanteet, kun molemmat ovat läsnä.

Hyvä tiimityö rakentuu siitä, että voi luottaa toiseen. Siihen kuulu se, että tunnetaan toinen toistensa roolit ja käydään keskustelua siitä, mitä luokassa tai muussa oppimisympäristössä tapahtuu ja siitä, mitä opiskelijoille kuuluu.

Hyvä vuorovaikutus, keskustelu ja asioiden läpikäynti on tiimityötä parhaimmillaan

Hyrian malli vahvistaa opettajan ammattia. Voidaankin puhua opettajuuden uudesta tulemisesta. Ammatillisen ohjaajan työtä taas voidaan kuvata seuraavasti: ohjaaja on siellä missä häntä tarvitaan opiskelijan tukena ja toimenkuva muokkautuu opiskelijan tarpeesta käsin koko ajan.

Yhteistyö edellyttää kaikilta uutta tapaa tehdä ja asennoitua. Myös opiskelijalta. Oma aktiivisuus, oman tekemisen näkyminen sekä tiedon avoimuus korostuvat myös opiskelijoilla. Siinäkin moniammatillinen tiimi toimii opiskelijan tukena kannustaen, opettaen ja ohjaten.

Teksti: Piia Alvesalo
Kuvat: Hyria ja Piia Alvesalo