» Esittely » Jäsentarinat » Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulussa on koulutettu kemiantekniikan insinöörejä jo 1970-luvulta lähtien. Alun perin Kokkolan teknillinen oppilaitos perustettiin vastaamaan paikallisten tehtaiden osaamistarpeeseen. Tänä päivänä Kokkolan Suurteollisuusalue (KIP) on yritysten menestystarinoiden ansiosta monella mittarilla mitattuna yksi Pohjois-Euroopan suurimmista epäorgaanisen kemian alan keskittymistä.

Centria on noin 3000 opiskelijan ja 250 työntekijän asiantuntijaorganisaatio.

www.centria.fi

Custom-made kemiantekniikan koulutus

Olemassa olevaa osaamista ja teollisuuden oppimisympäristöjä hyödyntäen

Uudet osaamistarpeet, kansainvälisten opiskelijoiden koulutus ja uudet pedagogiset ratkaisut digitalisaation myötä mahdollistavat monipuolisen ja laadukkaan insinöörikoulutuksen nyt ja tulevaisuudessa.

Esimerkkinä uusista koulutusmuodoista on osaamisperusteinen custom-made insinöörikoulutus, jossa syvennetään jo olemassa olevaa käytännön osaamista ja hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti teollisuuden autenttisia oppimisympäristöjä.

–Tämän tyyppinen räätälöity koulutus eroaa täydennyskoulutuksesta siten, että kyseessä on tutkintoon tähtäävä koulutus, kertoo päätoimisena tuntiopettajana toimiva Niina Görnqvist.

Monimuotokoulutuksesta esitelty räätälöity koulutus eroaa oppimisympäristön ja toteutuksen suhteen; opiskelu ei tapahdu pelkästään verkossa tai koululla.

Muitakin esimerkkejä jatkuvasti kehittyvästä koulutustoiminnasta löytyy. Räätälöidystä tutkintokoulutuksesta on parhaillaan toteutuksessa oleva Pyhäsalmen kaivoksen työntekijäryhmän insinöörikoulutus.

Ratkaisuja kansainväliselle kaivosalan yritykselle

Pyhäsalmen kaivos on yksi vanhimmista toimivista kupari/sinkki/pyriitti -rikastelouhoksista Euroopassa. Se on myös syvin maanalainen kaivos.

Kaivoksen mineraalivarannot ovat ehtyneet, ja modernin kaivoksen infrastruktuuriin on pohdittu monia eri vaihtoehtoja. Väistämättä on kuitenkin selvää, ettei alue kykene työllistämään kaikkia kaivoksen työntekijöitä.

Kaivoksen omistava kanadalainen First Quantum Minerals Ltd on ottanut vastuullisen roolin työntekijöiden tulevaisuuden suhteen kaivoksen sulkeutuessa.

Yritys otti yhteyttä Centria-ammattikorkeakouluun ja kysyi, olisiko halukkaiden työntekijöiden mahdollista kouluttautua kemiantekniikan insinööreiksi työn ohessa.

–Ohjasimme ryhmän valmennuskurssien kautta pääsykokeisiin. Kaikki hakijat suoriutuivat pääsykokeista ja pääsivät tutkinto-opiskelijoiksi, kertoo lehtori Laura Rahikka.

Pyhäsalmen kaivoksen 10 hengen opiskelijaryhmä tuli osaksi päivätoteutusryhmää, ja heille räätälöitiin yhteistyössä yrityksen kanssa joustava malli opiskella työn ohessa.

Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti: esimerkiksi laboratoriotyöt tehdään osin Kokkolassa lähipäivinä, osin Pyhäsalmen kaivoksen omassa laboratoriossa, kertoo Rahikka.

Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti.

Luennoilla käytetään erilaisia digitaalisia ratkaisuja; esimerkiksi Adobe Connect on mahdollistanut joko reaaliaikaisen osallistumisen oppitunneille tai nauhoitettujen tuntien seuraamisen jälkikäteen.

Saumaton yhteistyö oppilaitoksen ja yrityksen välillä on monen tekijän summa.

–Tuloksekas yhteistyö onnistuu paitsi yrityksen myönteisen suhtautumisen ja tilaresurssien myötä myös tutoropettajien tiiviin yhteistyön ansiosta, sanoo Rahikka

Sekä kaivoksella että oppilaitoksessa toimii ryhmän tutoropettaja – molemmissa paikoissa oman työnsä ohella.

Opettajilta uudet pedagogiset ratkaisut ovat edellyttäneet uuden ajattelutavan omaksumista: opiskelu voi tapahtua myös muualla kuin luokkahuoneessa ja opettajan johdolla. Opettajina voivat toimia myös yrityksen omat ammattilaiset.

Opiskelijoille uusia tulevaisuudennäkymiä ja yritykselle motivoituneita tekijöitä

Koulutuksessa jokaiselle opiskelijalle on laadittu henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jossa on huomioitu aikaisempi osaaminen sekä työkokemus työn opinnollistamisen myötä.

–Työn opinnollistaminen on mahdollistanut myös oppimisen oman työn ohessa, omaa osaamista ja oman työn sisältöä syventäen, kertoo Grönqvist

Opiskelijoille koulutus tarjoaa konkreettisen tulevaisuudennäkymän kaivoksen sulkeutuessa. Työelämävalmiudet kehittyvät ja opiskelijat saavat päivitettyä tutkintonsa joustavasti työn ohessa. Ammattiaineopinnot voidaan suorittaa lähes kokonaan työpaikalla ja Pyhäsalmen kaivos tarjoaa tähän ainutlaatuisen oppimisympäristön.

Yritys hyötyy yhteistyöstä monin tavoin. Koulutukseen osallistuvien työntekijöiden motivaatio ja sitoutumisaste kasvavat. Osallistumalla koulutukseen Pyhäsalmen kaivos osoittaa yhteiskuntavastuuta ottamalla aktiivisen roolin työntekijöidensä tulevaisuuden suunnittelussa.

–Me Centria-ammattikorkeakoulussa saamme myös yhteistyöstä paljon, sanoo Rahikka.

Tutkintojen ja kemiantekniikasta valmistuneiden ohella yhteistyössä on luotu tiivis yhteistyömalli, jota voidaan jatkossa tarjota myös muille yrityksille.

Samalla on kokeiltu monimuotoista, digitaalista ja autenttista oppimista, sekä opinnollistamisen kautta tapahtuvaa opiskelua. Tämän kokonaisuuden kautta myös opettajien pedagogiset taidot ja työelämävalmiudet kasvavat.

Opiskelijoilta positiivista palautetta – yhteistyömalli toimii

Centria-ammattikorkeakoulu on kerännyt yhteistyöstä palautetta. Tähän mennessä saatu palaute opiskelijoilta on positiivista: opiskelumotivaatiota on riittänyt ja opiskelu on sujunut joustavasti työn ohessa.

–Hienoksi on koettu se, että osan opintojaksoista voi suorittaa omalla työpaikalla integroituna omaan työhön. Myös kielten ja viestinnän opinnot on integroitu uudella tavalla ammattiaineisiin, kertoo Grönqvist

Yhteistyö opettajien kanssa on tuntunut sujuvalta – opettajat ovat joustavia ja epäselvätkin asiat selviävät nopeasti.

Kehitettävää opiskelijat löysivät verkkoyhteyksissä ja osallisuuden kokemisessa. Esimerkiksi, jos luokassa on AC-yhteys päällä, jää etäyhteydessä oleva opiskelija hieman ”yksin”. Opetusvideoiden laatuun tuleekin jatkossa panostaa.

Tiivis yhteistyömalli yrityksen kanssa on toiminut hyvin. Työn opinnollistaminen antaa laajat mahdollisuudet rakentaa tutkintoa laadusta kuitenkaan tinkimättä.

–Koska opiskelijat ovat osana päiväopetusryhmää, yhteisissä tapaamisissa (esimerkiksi ekskursioilla) työelämässä olevat opiskelijat rikastuttavat käytännön osaamisen tietämyksellään niitä opiskelijoita, jotka ovat tulleet esimerkiksi suoraan ammattikoulusta tai lukiosta, sanoo Grönqvist

Opettajilta tällainen tutkintotarjonta vaatii paljon ennakkoluulottomuutta, suunnittelua ja jalkautumista yritykseen. Opettajille yrityksen tutoropettaja on välttämätön apu opiskelijan työtehtävien ja yrityksen tuntemukseen.

Centria-ammattikorkeakoululla on pitkät perinteet yritysyhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Suomessa kaivosala on nyt nosteessa metallien kysynnän kasvaessa sähköautojen ja akkuteknologian ansiosta. Se tarkoittaa, että vastaavanlaista kemiantekniikan insinöörin tutkintokoulutusta tullaan varmasti jatkossakin tarjoamaan. Kansainvälinen yritysyhteistyökään ei ole poissuljettua.

Teksti: Piia Alvesalo
Kuvat: Centria-ammattikorkeakoulu