» Uutishuone » Blogi » Yrittäjyysyliopistosta asiantuntijaksi ja yrittäjäksi

Yrittäjyysyliopistosta asiantuntijaksi ja yrittäjäksi

Asiantuntijoiden ja osaavan työvoiman koulutus on saanut uusia piirteitä, kun yliopistot ovat alkaneet ottaa yrittäjyyttä omaksi asiakseen. Yrittäjyyskoulutuksen lisääntyessä erilaiset yrittäjämäiset toimintatavat ovat myös lisääntymässä yliopistoissa. Tämä kehityskulku on globaali eikä koske pelkästään Suomea. Yliopistoille on kautta maailman asetettu rooleja yrittäjyyden ja innovaatioiden edistämisen saralla, ja monin paikoin puhutaan jo muun muassa yrittäjämäisistä yliopistoista. Turun yliopisto on lähtenyt tähän kehityskulkuun mukaan, ja on laatinut tätä varten yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen strategian. Tämän strategian alla tehtävää yrittäjyyden edistämisen työtä kutsutaan yliopistossamme yrittäjyysyliopistoksi.

Turun yliopiston valinnat lähettävät vahvan signaalin sekä yliopistoyhteisön sisäisille että sen ulkopuolisille toimijoille – yrittäjyys on otettava vakavasti myös yliopistoissa. Suomalaiseen työelämään liittyvä keskustelu menee myös samoja uomia. Globalisaation, digitalisaation ja automaation ennakoidaan tuovan muutoksia työnteon muotoihin. Tulevaisuuden työssä korostuu entisestään yksilöllisen vapaudun ja vastuun merkitys. Tulevaisuuden osaajan odotetaan tarvitsevan asiantuntijatiedon lisäksi myös kekseliäisyyttä ja luovaa ongelmanratkaisua, ja hänellä voi olla mahdollisuus tehdä työtään joustavasti paikasta ja ajasta riippumatta. Hänellä voi olla myös useita työnantajia, joille hän tuottaa joustavasti erilaisia tuotoksia tulosohjautuneesti. Tällaisia työskentelymuotoja kutsutaan myös yrittäjämäiseksi. Yrittäjämäinen suhtautuminen työn tekemiseen tarkoittaa sitä, että yksilöllä on halu ja kyky vastuunottamiseen ja proaktiivisuuteen, epävarmuuden sietämiseen sekä luovuuteen ja innovatiivisuuteen.

Samanaikaisesti myös yrittäjänä toimiminen on alkanut hahmottua entistä houkuttelevampana vaihtoehtona monelle työelämään siirtymisen kynnyksellä olevalle. Kansallisten kyselyiden mukaan korkeakouluopiskelijoiden kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on lisääntynyt; nyt jo joka viides opiskelija näkee yrittäjyyden todennäköisenä uravaihtoehtona. Julkinen keskustelu ja yrittäjyyden yleinen arvostuksen nousu lienevät vaikuttaneen asennemuutoksiin. Ennen yliopistoon tuloa moni nuori on myös jo toisella asteella kuullut tai osallistunut yrittäjyyskasvatuksen kursseille. Yrittäjyys ja yrittäjämäisyys alkavat näin pikkuhiljaa asettua myös tulevaisuuden tekijöiden perussanavarastoon aikaisempia sukupolvia luontevammin.

Yrittäjyys ja yrittäjämäisyys tuovat mukanaan monia eri asioita yliopistollemme. Erityisiksi kysymyksiksi nousevat eri tavat, joilla yliopisto pystyy huomioimaan muuttuvaa työelämää ja osaamistarpeita sekä tukemaan opiskelijoita ja yhtä lailla myös henkilökuntaa yrittäjyysosaamisen kehittymisessä. Turun yliopistossa onkin linjattu, että kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua yrittäjyysopetukseen. Yrittäjyysopetusta ja siihen liittyvää tiedotusta lisätään myös yliopistomme eri tiedekunnissa.

Ideaalitilanteessa opiskelijoiden yrittäjyys- ja yrittäjämäisyysosaamisen tulisi kehittyä luonnollisena osana heidän oman alansa opintoja, samalla tavoin kuin työelämäosaamisen tulisi kasvaa asiantuntijuuden rakentumisen rinnalla opintojen aikana. Harvassa koulutusohjelmassa on kuitenkin vielä yrittäjyyttä mukana. Jotta asiasta kiinnostuneet löytäisivät yrittäjyyden, yliopistoomme on luotu yrittäjyyspolku, joka sisältää opiskelijoille suosituksia valinnaisista yrittäjyysopinnoista. Olemme lähteneet kehittämään myös tiedekuntakohtaisia, alojen tarpeista ponnistavia yrittäjyyden opintosuosituksia. Näiden lisäksi vahvistamme opetushenkilökunnan valmiuksia yrittäjämäisen koulutuksen tarjoajina vapaaehtoisen henkilöstökoulutuksen avulla.

Yrittäjyys on monitieteisessä yliopistossa kutkuttava mahdollisuus. Tieteiden ja erilaisen osaamisen rajapinnat ovat paikkoja, joissa uusia ideoita voi syntyä niin opiskelijoiden kuin yliopiston henkilökunnankin toimesta. Tämän toteutumiseksi yrittäjyys tarvitsee ympärilleen yrittäjämäistä toimintatapaa. Koska toimintakulttuurin muutoksessa on kyse ihmistoiminnan logiikasta ja käyttäytymishaasteesta, vaatii se ymmärrystä niistä perinteistä, joista osa haluaa pitää tiukasti kiinni sekä toisaalta tavoista, joilla uusia malleja on mahdollista tuoda yliopistoon. Tuodessaan uutta sen pitää kuoria myös jotain vanhaa pois.

Turun yliopistossa olemme nähneet tärkeänä rakentaa yrittäjyysyliopistoa yhdessä yliopiston toimijoiden kanssa. Yhtenä uutena kokeiluna olemme valinneet tiedekuntiin yrittäjyys- ja innovaatiolähettiläitä. Lähettiläät toimivat paikallisina yrittäjämäisen toiminnan fasilitaattoreina ja voivat tukea opiskelijoita ja henkilökuntaa yrittäjyyteen ja innovaatioihin liittyvissä asioissa. Lähettiläät eivät korvaa yliopiston keskitettyä asiantuntija-apua, mutta täydentävät sitä ja luovat paikalliset ja tuttavalliset kasvot toiminnalle. Yrittäjyydestä kiinnostuneiden näkökulmasta on hyödyllistä, että apua löytyy eri puolelta ja heitä kannustetaan etenemään omalla yrittäjyyspolullaan.

Tervetuloa tutustumaan yrittäjyysyliopistoon ja yrittäjyyspolkuun!

www.yrittajyysyliopisto.fi

Jaa

Seuraa