» Uutishuone » Blogi » Kehittävää arviointia ja arvioinnin kehittämistä

Kehittävää arviointia ja arvioinnin kehittämistä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on itsenäinen koulutuksen arviointivirasto. Se toteuttaa koulutuksen arviointeja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Pääarviointimuodot ovat oppimistulosten arvioinnit, laatujärjestelmien arvioinnit ja auditoinnit sekä erilaiset teema- ja järjestelmäarvioinnit. Varsinaisen monipuolisen arviointitoiminnan lisäksi Karvi tukee opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa. Karvin toimintaa ohjaavat Karvin strategia ”Ennakoivaa ja vaikuttavaa arviointia” sekä opetus- ja kulttuuriministeriön nelivuotiskaudeksi vahvistama koulutuksen arviointisuunnitelma.

Kaikilla koulutuksen järjestäjillä ja korkeakouluilla on velvollisuus arvioida omaa toimintaansa ja julkistaa arviointien tulokset. Vastuu koulutuksen laadusta ja sen kehittämisestä on järjestäjillä itsellään. Karvin toiminta tukee järjestäjiä tässä tehtävässä.

Myös Karvin tulee arvioida omaa toimintaansa, ja sen toimintaa arvioidaan säännöllisesti myös ulkoisilla arvioinneilla. Karvi on vastikään läpäissyt omaan toimintaansa kohdistuneen kansainvälisen arvioinnin ja organisaatiomme täyttää eurooppalaiset luotettavalle arviointitoimijalle asetetut kriteerit.

Arviointi reflektoinnin välineenä ja kehittämisen pohjana

Meitä karvilaisia on 55, ja kaikissa arvioinneissamme on mukana kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti ulkopuolisia asiantuntijoita. Kehittävä arviointi korostaa osallistavuutta, arvioinnin toteuttajan ja arviointiin osallistuvan välistä luottamusta ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen vastuuta toimintansa laadun kehittämisestä. Kehittävässä arvioinnissa menetelmät räätälöidään arvioinnin tavoitteiden ja arvioitavan teeman mukaan.

Osallistuminen kansalliseen arviointitoimintaan on osoitus opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä korkeakoulujen sitoutuneisuudesta yhteiseen koulutuksen kehittämiseen. Ilman koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen aktiivista osallistumista emme voisi onnistua kansallisessa tehtävässämme. Kansallisen arviointitoiminnan vahvuutena ovatkin erinomaiset ja ilahduttavan laajat yhteistyösuhteet koulutuksen kentän eri toimijoihin. Osallistumista toiminnan arviointiin ja kehittämiseen voidaan pitää eräänlaisen yhteiskuntavastuun kantamisena.

Osallistumisen hyödyt ja vaikuttavuus näkyvät valtakunnallisen tason lisäksi myös paikallisella tasolla. Arviointeihin osallistuminen on koulutuksen järjestäjille keino kehittää omaa toimintakulttuuriaan ja arviointiosaamista. Viimeaikaiset muutokset eri koulutussektoreilla tuovat muutospaineita myös arviointikulttuuriin ja -käytänteisiin. Kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti arvioinnit toteutetaan osallistavin ja vuorovaikutteisin menetelmin.

Arvioinneissa on lopulta kyse tiedon yhteisluomisesta erilaisissa verkostoissa. Karvin arviointien yhteydessä usein myös kootaan ja jaetaan koulutukseen liittyviä hyviä käytänteitä. Arviointitoiminta toimii kansallisen kehittämisen foorumina, johon osallistumalla ja omaa osaamistaan jakamalla voi rikastuttaa ja tukea vertaisten kehittämistoimintaa sekä saada samalla tietoa muiden organisaatioiden hyvistä käytänteistä.

Kansallinen arviointitoiminta tarjoaa reflektiopinnan jokaiselle arviointiin osallistuvalle koulutuksen järjestäjälle ja korkeakoululle. Paikallisen, omaa organisaatiota koskevan kehittämisen tueksi on kansallisista arviointituloksista mahdollista saada peili, jonka avulla voi saada käsitystä oman toiminnan asemoitumisesta suhteessa kansalliseen kuvaan.

Tulevaisuusorientoitunutta arviointia

Karvin arvioinneissa on vahva tulevaisuussuuntautuneisuus. Arvioinnin voidaankin sanoa olevan tulevaisuusorientoitunutta kehittämistä. Tavoitteenamme on palvella suomalaista koulutusjärjestelmää ja tuottaa kehittämisen tueksi myös ennakoivaa arviointitietoa. Vuosille 2016–2019 laaditun arviointisuunnitelman valmistelun yhteydessä Karvi keräsi satoja aloitteita arviointitarpeista ja tulevan arviointisuunnitelman valmistelun yhteydessä on jälleen tarkoitus kuulla laajasti koulutuksen kentän eri toimijoiden ja sidosryhmien näkemystä siitä, mitä arviointitietoa tulevaisuudessa tarvitaan.

Arviointi on uuteen innostavaa. Karvin arviointitoimintaa kehitetään jatkuvasti kansallista ja kansainvälistä tietoa ja osaamista hyödyntäen. Yksi palvelulupauksistamme on uudistuvuus; uudistumme ja innostamme kumppaneitamme uudistumaan. Tavoitteenamme on kehittää arviointitoimintaamme entistä asiakaslähtöisemmin. Meneillään on monta eri koulutusasteet ja nivelvaiheet ylittävää arviointia, ja koko oppijan ja oppimisen polun arviointi on painopisteenä myös jatkossa.

Karvissa on meneillään kaikkien arviointijärjestelmien ja menetelmien uudistaminen. Oppimistulosten arvioinnit uudistuvat niin yleissivistävässä kuin ammatillisessa koulutuksessakin. Puhummekin arvioinnin reformista. Laadunhallintajärjestelmien arvioinnit ja korkeakoulujen auditoinnit uudistuvat; arvioinnit tulevat olemaan edelleen monimuotoisia. Meneillään ja alkamassa on koulutusalakohtaisia arviointeja, joissa päästään nimenomaan kiinni koulutuksen laatuun. Myös teema-arvioinneissa korostuu läpäisyperiaate: arvioidaan samaa teemaa, kuten yrittäjyys, eri koulutusasteilla tai arvioidaan eri aloja jostakin tärkeästä teemasta katsoen.

Luottamukseen perustuvan arviointitoiminnan kannalta on tärkeää, että voimme kehittää Karvia yhteistyössä arviointitiedon hyödyntäjien ja sidosryhmien kanssa. Keräämme palautetta toiminnastamme ja saammekin sitä kiitettävästi. Risut, ruusut ja kehittämisehdotukset ovat jatkossakin tervetulleita.

Jaa

Seuraa