Uutiset

Sivistystyönantajat kannattaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua, mutta rajauksia syytä höllentää

Sivista pitää hyvänä, että hallitus etenee kaksivuotisen esiopetuksen mahdollistavan lainsäädännön kanssa. Kokeilulle asetetut tavoitteet ovat tärkeitä ja kokeilusta tulee siirtyä mahdollisimman pian vakinaistamiseen. – Olemme jo aiemmin esittäneet, että kokeilu vakinaistetaan mahdollisimman pian. Uudistus lisää lasten yhdenvertaisuutta ja edistää oppimiserojen kaventumista, sanoo Sivistan johtaja Laura Rissanen. Kokeilusta saadut arviointi- ja tutkimustulokset on hyödynnettävä kokeilun vakinaistamiseksi…

Koulutusvienti on kasvanut viime vuosina

Suomalainen koulutusvienti alkaa lunastaa siihen asetettuja toiveita. Education Finlandin tekemän kyselyn mukaan alan toimijoiden liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia vuodesta 2018 viime vuoteen ollen kaikkiaan 385 miljoonaa euroa. Kesäkuussa julkaistun koulutusviennin tiekartan mukaan vientiä ovat vauhdittaneet paitsi vahvistunut liiketoimintaosaaminen myös lakimuutokset, jotka ovat sallineet tutkintokoulutuksen myymistä EU:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. – Nyt on hyvä hetki poistaa…

Sivistalaisten esittelyvuorossa Tari

Olen Tari Aho, Sivistan johtava työmarkkinalakimies. Työpäiväni alkaa usein jäsenneuvonnan kysymyksiin vastaamalla, lisäksi on tapaamisia erityisesti neuvotteluosapuolten kanssa. Teemme paljon sisäistä valmistelutyötä ja koetamme suunnitella, miten työehtoja voisi kehittää paremmiksi. Yhteydenpito jäsenorganisaatioiden edustajien kanssa on myös päivittäistä. Työ vaatii yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, kun toimitaan erilaisissa työryhmissä ja koetetaan yhteensovittaa eri osapuolten tavoitteita. Samoin on keskeistä…

Sivistystyönantajat, Opetushallitus ja Kuntaliitto tekevät selvityksen kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuudesta

Sivistystyönantajat, Opetushallitus ja Kuntaliitto selvittävät laajassa kyselyssä kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuutta. Selvitys tehdään syksyllä 2020. Tutkimuksellisena kumppanina toimii Helsingin yliopisto. Kyselytutkimuksen avulla on tarkoitus selvittää, minkälainen on suomalaisten kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajien esimiesidentiteetti muuttuvassa toimintaympäristössä ja minkälaista tukea johtamisosaamisen kehittämiseen tarvitaan. Samalla kootaan näkemyksiä johtamisesta, koettuja mahdollisuuksia toimia esimiehenä ja johtajana, koettua tuen…

Aktiiviset ammattikorkeakoulun opettajat työelämäjaksoilla – kokemuksia Kareliasta

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on koulutuksen työelämälähtöisyys, ja toimiva vuorovaikutus yritysten ja korkeakoulujen välillä on ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyötä yritysten ja työnantajien kanssa tehdään monella tavalla: yhteisissä alan verkostoissa, opinnäytetöissä, opiskelijoiden harjoittelujaksoilla, projekteissa jne. Hyödyllisenä yhteistyön muotona toimivat myös opettajien työelämäjaksot. Keräsimme tietoa opettajien työelämäjaksoista…

Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat vajaat 3 prosenttia vuonna 2019

Koulutuksen toimiala työllistää 187 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,3 prosenttia työllisistä. Sivistystyönantajien edustamissa vajaassa 270 yksityisessä oppilaitoksessa työskenteli vuonna 2019 yhteensä noin 19 000 henkilöä. Vuoden 2019 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 246 oppilaitosta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla yhteensä reilut 13 000 kuukausipalkkaista henkilöä syyskuussa 2019. Näistä 53 prosenttia kuului opetushenkilöstöön ja vastaavasti 47 prosenttia hallinto- ja…

Tutustu meihin – vuorossa Heikki!

Olen Heikki Holopainen, Sivistan johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija. Perustyöpäivään kuuluu tapaamisia, kokouksia, kannan ottamista eri yhteyksissä ja usein ihan jonkin korkeakouluihin liittyvän ilmiön tai ongelman selvittelyä yhdessä jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Aikaa menee myös eurooppalaisen kattojärjestömme EFEEn kanssa. Esimerkiksi kauden 2020-21 EFEE-projektit joudutaan koronatilanteen takia suunnittelemaan uudestaan. Koronaepidemia on vaikuttanut kuitenkin yllättävän vähän työn sisältöön, mutta…

Koulutuksen järjestäminen poikkeustilanteissa – Sivistan lausuntoja

Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa syyslukukaudella 2020 koronapandemia tilanteen niin edellyttäessä etä- ja lähiopetuksen vuorottelu perusopetuksessa. Sivistystyönantajia (Sivista) on kuultu esityksen valmisteluvaiheessa. – Pidämme hyvänä, että esitys antaa koulutuksen järjestäjille työkaluja vastata tartuntatautitilanteeseen nimenomaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Samalla toteamme, että…

Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen – webinaari hyvistä käytännöistä 10.6.2020

Koronavirus pysäytti keväällä 2020 yhteiskunnan normaalin toiminnan ja vaikutti voimakkaasti taloudelliseen toimintaan ja ihmisten arkeen. Rajoitustoimien hidastettua viruksen leviämistä yhteiskuntaa ollaan vähitellen avaamassa ja taloudellista toimeliaisuutta vauhdittamassa. Rajoitusten purkamisesta alkava uusi ajanjakso voi jatkua melko pitkään. – On äärettömän tärkeää, että erilaisia turvallisuustoimia tehdään ja seurataan jatkuvasti, jotta yhteiskuntaa saadaan turvallisesti avattua. Työturvallisuuteen ja vuorovaikutteiseen…

Turun yliopiston Hannula: yliopistojen kumppanuusmalleja tulee kehittää kohti pitkäjänteistä yritysyhteistyötä ja kumppanuuksia

Osaamisella, tutkimuksella ja koulutuksella on keskeinen rooli koronan jälkeisen maailman rakentamisessa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, jatkuva oppiminen ja korkeakoulutus ovat perusta, jolla Suomi nousee. Niihin panostamalla saamme hyvät edellytykset pärjätä globaalissa kilpailussa. Kun tarkastelemme nykyisiä panostuksia tutkimus- kehittämis- ja innovaatio (TKI) toimintaan, on Suomella vielä tekemistä. Tutkimus- ja kehittämismenojen suhde bruttokansantuotteeseen on tärkeissä kilpailijamaissa pääsääntöisesti…