Tiedotteet

Vieraskielisten ammatillisten tutkintojen lupaprosessia tulee selkiyttää ja nopeuttaa

Pääministeri Marinin hallituksen tavoitteena on lisätä työperäistä maahanmuuttoa, koska väestön ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa työvoiman tarve kasvaa. Monella alalla vaikeudet ammattiosaajien saatavuudessa ovat jo nyt keskeinen kasvun hidaste. Nykyistä laajempi englanninkielinen tutkintotarjonta ammatillisessa koulutuksessa tekisi Suomesta kansainvälisesti houkuttelevamman paikan työskennellä, opiskella ja yrittää. Se madaltaisi lisäksi täällä jo olevien maahanmuuttajien koulutukseen osallistumista ja sujuvoittaisi heidän…

Sivistysalan johtajat saavat tukea muilta johtajakollegoiltaan ja henkilöstöltään

Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto ovat syksyllä 2020 keränneet kattavalta joukolta kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan sekä kuntien sivistystoimen esimiehiä ja johtajia näkemyksiä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi kysyttiin esimiesidentiteetistä, johtajaurista ja etätyöstä. Vastauksia saatiin 1600 johtajalta ja esimieheltä. Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajista ja esimiehistä kolme neljästä kokee toimintaympäristössä tapahtuneen paljon tai erittäin paljon muutoksia viime vuosina….

Ledarna inom bildningsväsendet får stöd i sitt arbete av andra chefskollegor och av personalen

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har under hösten 2020 samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn. I enkätundersökningen kartlades också deltagarnas syn på chefsidentiteten och -karriären samt på distansarbete. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Tre av fyra…

Sivistysalan johtajista suurin osa katsoo sopivansa myös muiden alojen johtotehtäviin

Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto ovat syksyllä 2020 keränneet kattavalta joukolta kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan sekä kuntien sivistystoimen esimiehiä ja johtajia näkemyksiä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi kysyttiin esimiesidentiteetistä ja etätyöstä. Vastauksia saatiin 1600 johtajalta ja esimieheltä. Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajista ja esimiehistä 70 prosenttia uskoisi pärjäävänsä johtotehtävissä hyvin tai erinomaisesti muilla aloilla. Neljännes vastanneista esimiehistä…

En majoritet av ledarna inom bildningsväsendet anser sig lämpliga för ledarskapsuppgifter även inom andra branscher

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har under hösten 2020 samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn. I enkätundersökningen kartlades också deltagarnas syn på chefsidentiteten och på distansarbete. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Bland ledarna och cheferna inom…

Herätys Suomi! Nyt jos koskaan pitää panostaa pysyvämmin koulutukseen ja tutkimukseen!

Sivistystyönantajien koulutus- ja tutkimus alan toimialakatsaus ja barometri vuodelta 2020 osoittaa, että koronaviruksen aiheuttamat toimintaympäristön ja toiminnan muutokset ovat heikentäneet alan toimijoiden näkemyksiä. Pelkona on, että korona heijastuu negatiivisesti tulevaan rahoitukseen, vaikka koulutus ja tutkimus tulisi nähdä panostettavina rakennusaineina koronatilanteesta nousemiseen. – Emme halua synkistellä, mutta tulevaisuus ei näytä valoisalta. Barometrin mukaan yksityisten koulutuksen järjestäjien…

Oppivelvollisuus-uudistukseen tarvitaan lisää aikaa ja rahaa – muuten se on koulutusleikkaus

Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan oppivelvollisuusikää ollaan nostamassa 18 ikävuoteen. Sivistystyönantajat on samaa mieltä tavoitteesta eli siitä, että jokainen peruskoulun päättänyt suorittaa toisen asteen tutkinnon. Ehdotetussa muodossa oppivelvollisuuden laajennus uhkaa kuitenkin johtaa koulutusleikkauksiin sekä heikentää koulutuksen saavutettavuutta. – Esitämme, että uudistuksen toimeenpanoa lykätään vuodella, jotta koulutuksen järjestäjillä on riittävästi aika varautua uudistukseen, sanoo Sivistan johtaja…

Suurella osalla sivistysalan johtajista on esimiesasemaan päätymisessä ollut mukana sattumaa

Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto ovat syksyllä 2020 keränneet kattavalta joukolta kasvatus-, koulutus-, tutkimusalan ja kuntien sivistystoimen esimiehiä ja johtajia näkemyksiä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Vastauksia saatiin 1600 johtajalta ja esimieheltä. Heistä 60 prosentilla on esimiesasemaan päätymisessä ollut mukana sattumaa. Vastaajista 7 prosenttia katsoo päätymisensä esimiesasemaan olleen täysin sattumaa. Toisaalta 40 prosenttia on suunnitellusti hakeutunut esimiesuralle. Työuran…

För en stor del av ledarna inom bildningsväsendet har ledarskapsuppdraget varit en slump

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö. Enkätundersökningen genomfördes hösten 2020 och besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Av dem uppger 60 procent att ledarskapsuppdraget delvis har varit en slump. Av respondenterna uppger…

EK ja Sivista: Osaamisen ja innovaatioiden rahoitukseen tarvitaan uskottava kansallinen suunnitelma

Tiedote 23.10.2020 Uudistuvan markkinatalouden puolesta Suomen ei tule jättää koulutuksen ja osaamisen rahoitusta kertaluonteisen EU-elpymisrahan varaan. Hallituksen on laadittava pikaisesti pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiorahoitus (TKI) nostetaan vuoteen 2030 mennessä neljän prosentin tasoon BKT:sta, esittävät Elinkeinoelämän keskusliitto ja Sivistystyönantajat. Suomi tarvitsee uutta osaamista sekä talouden kestävään elpymiseen että menestyäksemme kansakuntana. EK ja…