Tiedotteet

Yliopistoja koskeva työehtosopimusratkaisu hyväksytty

Yliopistojen yleisestä työehtosopimuksesta saavutettu neuvottelutulos on hyväksytty liittojen hallinnoissa 8.4.2022. Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piirissä työskentelee yhteensä noin 34 000 palkansaajaa kolmessatoista eri yliopistossa. Uusi työehtosopimus on voimassa 8.4.2022 – 31.3.2024 siten, että työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 31.3.2023, mikäli vuoden 2023 palkantarkistuksista ei päästä sopimukseen. Vuonna 2022 palkkoja korotetaan 1.6.2022 yleiskorotuksella 1,45 % ja 1.12.2022 paikallisella…

Kehysriihestä odotetut ratkaisut tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen osalta

Sivistystyönantajat on tyytyväinen siihen, että hallitus teki kehysriihessä odotetut päätökset tiede- ja tutkimusrahoituksen sekä ammatillisen koulutuksen rahoituksen osalta. TKI-rahoitusta kasvatetaan 350 miljoonaa euroa suhteessa aiempaan kehykseen, T&K verokannustin otetaan käyttöön 2023 alusta ja ammatillisen koulutuksen rahoitusta vahvistetaan pysyvästi 50 miljoonaa euroa vuodesta 2023 alkaen. –   Aiemmat päätökset tiedeleikkauksista olivat ristiriidassa laajasti jaetun tavoitteen kanssa nostaa…

OAJ, JHL ja Jyty antoivat 4.4. yksityistä opetusalaa koskevan lakkovaroituksen

Yksityisen opetusalan neuvotteluosapuolet ovat neuvotelleet lähes kaksi kuukautta ja ratkaisua haettiin tiiviisti vielä viikonloppuna. Valitettavasti palkansaajien päämääränä on lisätä työehtosopimuksen kustannuksia yli yleisen linjan. Palkansaajien lakkoilmoitus on taas yksi osoitus siitä, että työehtosopimusten tasapainoinen kehittäminen on erittäin haastavaa. Emme näe olevan mahdollista, että tälle yksittäiselle alalle tehtäisiin kalliimpi ratkaisu kuin koko muulle yksityiselle sektorille, toteaa…

Jätä tiede perinnöksi tuleville sukupolville – Kerro, miten tiede on vaikuttanut elämääsi ja osallistu kilpailuun

Tiede perinnöksi -kampanja kannustaa välittämään tutkitun tiedon arvostuksen seuraaville sukupolville. Tiede ja koulutus auttavat pärjäämään vaikeissakin maailmantilanteissa. Tutkittu tieto ja sen avulla kehitetyt keksinnöt ovat niin erottamaton osa arkeamme, että pidämme niitä helposti itsestäänselvyyksinä. Kuitenkin nykyinen hyvinvointimme rakentuu pitkälti tieteen tiedon ja koulutuksen arvostuksen varaan. On tärkeää siirtää tutkitun tiedon arvostus tuleville sukupolville ja avata…

Opettajarekisteri jättäisi työn ja kustannukset koulutuksen järjestäjille

Opettajatiedonkeruuta koskevan selvityshankkeen ohjausryhmässä olleiden koulutuksen järjestäjien ja työnantajien edustajat pitävät hyvänä, että opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä kolmihenkinen selvitysryhmä on saanut selvityksensä opettajatiedonkeruusta ja mahdollisesta opettajarekisteristä valmiiksi. Näin keskustelun on mahdollista siirtyä faktapohjalle. Selvitys purkaa ansiokkaasti opettajatiedonkeruuseen ja mahdolliseen opettajarekisteriin liittyviä ennakkokäsityksiä. Keskitetty rekisteri ei toisi yhtään lisää opettajia, eikä tukisi oppilaiden tai opiskelijoiden oppimista….

Parlamentaarisen TKI-työryhmän esittämät keinot rahoituksen nostamiseksi otettava käyttöön nopeasti

Parlamentaarisessa TKI-työryhmässä edustetut kaikki eduskuntapuolueet sitoutuvat tavoitteeseen nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Tänään loppuraporttinsa julkistanut työryhmä esittää loppuraportissaan, että julkisen t&k-rahoituksen tason ja pitkäjänteisyyden lisäämiseksi säädetään erityinen t&k -rahoituslaki. Rahoituslaki määrittäisi vuotuisen valtion T&K-menojen tason tavalla, joka johtaa julkisen sektorin T&K-rahoituksen tavoitetason saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä. – Loppuraportti on…

Sivistystyönantajat: Sitoumus koulutuksen rahoitustason nostosta pohjoismaiselle tasolle jäi puuttumaan koulutuspoliittisesta selonteosta  

Sivistystyönantajat kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa perusteellisesta mietinnöstä ja osuvista kannanotoista koskien valtioneuvoston koulutuspoliittista selontekoa.   -Valiokunta on tehnyt perusteellista työtä ja monia lausunnoissa ja asiantuntijakuulemisissa nostettuja huomioita on nostettu esille. Tärkein kuitenkin puuttuu, sillä valiokunta ei ota kantaa koulutusrahoituksen tasoon, Sivistystyönantajien johtaja Laura Rissanen sanoo. Sivistystyönantajat esitti useiden muiden lausunnonantajien tavoin, että selontekoon kirjattaisiin, että julkinen panostus koulutukseen nostetaan muiden Pohjoismaiden tasolle vuoteen…

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls on valittu Sivistystyönantajien puheenjohtajaksi

Sivistystyönantajat ry:n syyskokous on 10.11.2021 valinnut Tampereen yliopiston rehtori Mari Wallsin Sivistystyönantajien hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseniksi valittiin rehtori Lauri Halla Kulosaaren yhteiskoulusta, rehtori Kaarlo Hildén Taideyliopistosta, toimitusjohtaja, rehtori Kari Juntunen Taitotalosta, rehtori, toimitusjohtaja Juha Järvinen Turun musiikinopetus Oy:sta, toimitusjohtaja, rehtori Riitta Konkola Metropolia Ammattikorkeakoulusta, rehtori Tapio Korjus Kuortaneen Urheiluopistosta, rehtori Jari Kuusisto Vaasan yliopistosta, toimitusjohtaja Marja…

Koulutus- ja tutkimusala toipuu koronasta pikkuhiljaa

Sivistystyönantajien koulutus- ja tutkimus alan toimialakatsaus ja barometri vuodelta 2021 osoittaa, että koronaviruksen aiheuttamat toimintaympäristön ja toiminnan muutokset ovat heikentäneet alan toimintaedellytyksiä pääsääntöisesti kuten ala on ennakoinut. Toimijoiden näkymät seuraavalle 12 kuukaudelle ovat kuitenkin vuodentakaista ja toteutunutta valoisampia. Sivistan barometri ja toimialakatsaus toteutettiin nyt kolmatta kertaa. Korona heikentänyt tilannetta edelleen – tulevaan suhtaudutaan positiivisesti Koulutuksen…

Sivistystyönantajat: Laaja-alaisuus ja perustutkimus TKI-politiikan ytimessä

Sivistystyönantajat pitää hyvinä parlamentaarisen TKI-ryhmän julkaisemia periaatteita Suomen TKI-järjestelmän kehittämiseksi. On keskeistä tarkastella TKI-politiikkaa laaja-alaisesti. – On aivan olennaista muistaa, että Suomen koulutusjärjestelmä on rakennettu korkeatasoisen tutkimuksen ja tutkitun tiedon perustalle. Ilman perustutkimusta ja siihen perustuvaa osaamista, ei synny uusia innovaatioita. Onkin hyvä, että parlamentaarisen ryhmän linjauksissa tämä tunnustetaan, johtaja Laura Rissanen sanoo. Sivista on…