Lausunnot

Sivistystyönantajien lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025

Sivistystyötyönantajat lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta 2022-205. Sivista totea, että suunnitelma ei pidä sisällään mitään suuria muutoksia aiempaan, mutta etenkin tieteen rahoitukseen kohdistuva 35 miljoonan leikkaus on vastoin hallituksen omaa ohjelmaa, koulutuspoliittisen selonteon sekä tki-tiekartan tavoitteita. Valiokunta oli pyytänyt lausuntoa erityisesti kolmesta kokonaisuudesta: koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden rahoittamisesta, korona-ajan aiheuttaman osaamisvajeen paikkaamisesta sekä Veikkausvoittovarojen tulevaisuudesta….

Lausunto ammatillisen koulutuksen tilauskoulutusta koskevista muutosesityksistä

Ammatillisen koulutuksen tilauskoulutuksen vientimahdollisuuksia tulee avata. Opetushallituksen lupamenettely tutkinnon perusteista poikkeamiseksi pitää tehdä selkeäksi ja nopeaksi. Lue koko lausunto. Lisätietoja: Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331  

Lausunto korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta

Sivistystyönantajat pitää korkeakoulutuksen saavutettavuutta tärkeänä asiana, mutta suunnitelmasta ei käy selvästi ilmi, mitä ollaan tavoittelemassa. Saavutettavuuden parantamisessa tulee nojata olemassa olevaan saavutettavuutta koskevaan lainsäädäntöön ja sen toteuttamiseen, korkeakoulujen jatkuvaan itsenäiseen kehittämiseen ja koulutusasteiden väliseen yhteistyöhön. Sivistystyönantajat ei kannata erillisen saavutettavuusvelvoitteen lisäämistä yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin. Lue koko lausunto. Lisätietoja: Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400…

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisen jatkamisesta

Sivista lausui hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisen muutoksen jatkamisesta. Sivista kannattaa esitettyjä väliaikaisia muutoksia, eikä näe itse esityksessä muuta huomautettavaa. Yksityisiä koulutuksen järjestäjiä on tuettava paikallisissa päätöksissä riittävällä tavalla ja heidät on otettava mukaan yhteistyöhön paikallisten viranomaisten kanssa. Lue koko lausunto. Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p. 040 1686 836…

Sivistystyönantajien lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista lausui esitysluonnoksesta perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Sivista piti perusteltuna säätää poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden jatkosta, mutta piti tärkeänä, että perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön lisätään pysyvät säännökset normaaliolojen poikkeus- ja häiriötilanteisiin. Samalla vuoropuhelua tartuntaviranomaisten kanssa on tiivistettävä ja taloudelliset vaikutukset opetukseen täytyy ottaa vakavasti. Lue koko lausunto. Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, p….

Lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

 Sivistystyönantajat oli kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa tiistaina 20.4.2021. Sivistan lausunnosssa korostetaan, että koulutuspoliittiselle selonteolle on selvä tarve. Koulutus- ja tutkimussektori on edellisen kymmenen vuoden ajan käynyt läpi mittavat resurssileikkaukset ja samaan aikaan lähes kaikkia koulutusaloja on uudistettu. Pitkän aikavälin koulutus- ja tutkimuspolitiikan kannalta ennakoitavuus on aivan keskeistä. Sen vuoksi selonteon parlamentaarista roolia on syytä korostaa. Laajan…

Sivista kommentoi hallituksen suunnitelmia koronarajoitusten purusta

Sivistystyönantajat pitää oikeana lähtökohtana sitä, että rajoitusten purku aloitetaan lapsista ja nuorista. Lasten ja nuorten elämässä poikkeuksellinen vuosi on aiheuttanut paljon epävarmuutta ja etenkin syntyneen oppimisvajeen osalta koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut tarvitsevat suoraa tukea vielä pitkään. Suunnitelmaa on Sivistan näkökulmasta korjattava taiteen perusopetuksen osalta, jonka paikka on ryhmäharrastusten sijaan kohdan ”Opetus ja koulutus” alla. Kun…

Sivistystyönantajien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sivista lausui hallituksen esityksestä jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseksi. Sivista pitää hyvänä, että jatkuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää nykyistä parempaa koordinaatiota jatkuvan oppimisen eri muotojen välillä, sekä ennen kaikkea kykyä vastata kysyntään joustavasti ja nopeasti. Sivista kuitenkin pitää lähtökohtaisesti esitystä uudesta perustettavasta palvelukeskuksesta vanhanaikaisena ja kankeana, byrokraattisena lähestymistapana. Sivista katsoo, että jo…

Sivista lausui hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Sivista pitää selontekoa laajana, kattavana ja monipuolisena. Lähtökohtaisesti Sivista toivoo maahanmuuttoon strategisempaa otetta erityisesti työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton osalta. Tämän rinnalla kotouttaminen on keskeisessä roolissa maamme tulevaisuuden kannalta. Maahanmuuttajien kouluttamiseen tarkoitetun rahoituksen on oltava monialaista ja pitkäjänteistä ja on mentävä suoraan koulutuksen järjestäjille ja muille vastaaville ylläpitäjille. Lue koko lausunto Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija,…

Sivista lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle opinto- ja tutkintorekistereistä

Sivistan mukaan vapaan sivistystyön kustannuskehitystä tulee seurata tarkkaan ja tarvittaessa ylläpitäjille tulee korvata ylimääräisesti syntyneitä kustannuksia. Sivistan mukaan on selvitettävä mahdollisuus kansallisen osaamisen viitekehyksen käyttöönottamista vapaan sivistystyön opintojen osalta. Tärkeää on myös, että ylläpitäjällä ei tule olla velvollisuutta jälkikäteen siirtää opiskelijan tietoja tietovarantoon, mikäli hän ei ole alkujaan siihen suostunut. Lue koko lausunto Lisätietoja: Jussi-Pekka…