Lausunnot

Lausunto hallituksen esitys laeksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (LUONNOS 22.6.2020)

Sivista lausui ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muuttamisesta Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muuttamista. Rahoitusosuudet säilyisivät vuoden 2020 rahoitustasossa siten, että perusrahoituksen osuus rahoituksesta olisi 70 %, suoritusrahoituksen 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen 10 %. Sivista kannattaa tätä esitystä, jotta oppilaitokset voivat suunnitella toimintaansa mahdollisimman pitkäjänteisesti. Samalla on hyvä muistaa, että myös muut ohjaavat rahoitusosuudet säilyvät eli…

Lausunto Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantamisesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa

Sivistystyönantajat ei kannata työryhmämietinnössä ehdotetun kuluttajan- ja asiakkaansuojan ulottamista virallisen koulutusjärjestelmän piiriin kuuluvaan koulutukseen. On tärkeää, että koulutuslainsäädännön ylläpitäjäneutraalisuusperiaatetta noudetaan kaikessa koulutusta koskevassa sääntelyssä myös tulevaisuudessa. Lue koko lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Sivistystyönantajat antoi lausunnon hallituksen esityksestä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta. Sivista kannattaa kokeilua ja esitämme, että kokeilu vakinaistetaan mahdollisimman pian. Sivistystyönantajat esittää, että kokeiluun voivat osallistua kaikki esiopetusta nykyisin antavat koulutuksen järjestäjät, eikä perusopetuslain 7 tai 8 §:n mukaisen järjestämisluvan saaneita opetuksen järjestäjiä rajata kokeilusta pois. Lue koko lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista lausui perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Sivista pitää hyvänä, että esitys antaa koulutuksen järjestäjille työkaluja vastata tartuntatautitilanteeseen nimenomaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Sivista korostaa, että kevään 2020 etäopetusjakson vaikutuksista etenkin oppimiseroihin on tehtävä riippumaton selvitys. Lue koko lausunto tästä

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista tukee hallituksen esitystä yliopistolain 39 ja 40 § sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 § väliaikaiseksi muuttamiseksi. Esitetyt muutokset tuovat tarvittua joustoa korkeakoulujen toimintaan ja varmistavat opiskelijoiden oikeusturvan covid-19 -epidemian aikana ja epidemiasta johtuvista syistä esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden oleskelulupien käsittelyn pitkittymisessä. Lue koko lausunto tästä 

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista lausui hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Sivista kannattaa esitettyjä väliaikaisia muutoksia ja näkee, että muutos voisi olla pysyvästikin tämän suuntainen. Muutosta tuleekin seurata ja arvioida, jotta tiedetään, millaisia vaikutuksia sillä on ollut. Lue koko lausunto tästä  

Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tavoite siitä, että jokainen peruskoulun päättänyt suorittaa toisen asteen tutkinnon on yhteinen. Ei ole kuitenkaan selvää, että nyt esitetty oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuton toinen aste ratkaisisi koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten ongelmaa. Lue koko lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista kannattaa esitettyjä väliaikaisia muutoksia ja näkee, että muutos voisi olla pysyvästikin tämän suuntainen. Kenenkään valmistuminen ei saa jäädä kiinni puuttuvasta työpaikan näyttöympäristöstä. Samaan aikaan on varmistettava opiskelijoiden osaamisen laatu ja työelämän vastaavuus. Lue koko lausunto

Yleinen taloudellinen tilanne julkisen talouden suunnitelman valossa ja koronan jälkeinen tilanne opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

Koulutuspanostuksista on syytä pitää kiinni myös taantuman aikana. Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät riittävää perusrahoitusta kaikilla koulutusasteilla. Lue koko lausunto

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista 

Sivistystyönantajat ry kannattaa asetuksen käyttöönottoa ja koulutuksen järjestämiseen liittyvien rajoitusten jatkoa 13.5.2020 saakka. Samalla korostamme, että koulutus ei toimialana jää koronasta johtuvien taloudellisten vaikeuksien ulkopuolelle.   Lue koko lausunto