Lausunnot

Sivista lausui kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteista

Sivista lausui kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun koulutuksen opetussuunnitelman perusteista. Sivistan mukaan uudet opetussuunnitelman perusteet säilyttävät vapaan sivistystyön vapauden ja tukevat opiskelijoiden yksilöllisiä oppimispolkuja. Samalla myös muilla kuin opetus- ja ohjaushenkilöstöllä tulee olla mahdollisuus olla mukana toteuttamassa opetussuunnitelmaa. Oppivelvollisten koulutus on kyettävä integroimaan muuhun kansanopistojen antamaan koulutukseen ja muutokselle on varattava riittävästi aikaa. Linkki lausuntoon

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksellä jatkettaisiin perusopetuksen poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa kevätlukukauden 2021 ajaksi. Sivistaa on kuultu OKM:n toimesta esityksen valmisteluvaiheessa. Sivista pitää hyvänä, että opetusjärjestelyiden voimassaoloa jatketaan kevätlukukauden ajaksi. Tämä antaa koulutuksen järjestäjille työkaluja vastata tartuntatautitilanteeseen nimenomaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. On hyvä, että pandemiatilanteen kärjistyessä paikallisesti, ei tarvitse turvautua valmiuslain…

Sivista lausui v. 2021 talousarviosta

Sivista lausui Eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtion 2021 talousarvioista sekä erityisesti talousarvion vaikutuksista perustaitojen oppimiseen sekä varhaisen tuen toimivuudesta. On hyvä, että kaksi vaalikautta jatkuneiden leikkausten jälkeen koulutukseen taas panostetaan. Lisäresurssit nojaavat kuitenkin edelleen liikaa määräaikaisten hankeavustusten varaan. Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät perusrahoituksen korotusta kaikilla koulutusasteilla. Osaamiseen ja TKI-toimintaan kohdistetut resurssit ovat välttämättömiä,…

Sivistystyönantajien lausunto valtion talousarviosta 2021

Sivistystyönantajien johtaja Laura Rissanen oli kuultavana eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa keskiviikkona 21.10.2020. Aiheena valtion talousarvio 2021 erityisesti korkeakoulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta sekä EU:n elpymisrahasto. Liitteenä kirjallinen lausunto. Sivista korostaa, että koulutuspanostuksista on syytä pitää kiinni myös taantuman aikana. Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät riittävää perusrahoitusta kaikilla koulutusasteilla.   Osaamiseen ja TKI-toimintaan kohdistetut resurssit ovat välttämättömiä, kun…

Lausunto ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista

Sivista lausui ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista Lue koko lausunto   

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

Sivista lausui eduskunnalle hallituksen esityksestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Sivistan mukaan kuntakokeiluissa on varmistettava tasapuoliset hankinnat ja huolehdittava siitä, että koulutuksissa ei ole päällekkäisyyksiä ja tehtävänjako eri toimijoiden välillä on selkeä. Hallituksen esityksen perusteluissa on syytä tuoda ehdotettua vahvemmin esiin koulutuksen järjestäjien moninaisuus. Lue koko lausunto  

Sivistystyönantajien lausunto hallituksen sote-uudistuksesta

Sivista ei kannata sote-uudistukseen sisältyvää ehdotusta siirtää oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sote-maakuntiin. Työnjohdon ja -organisoinnin on oltava siellä, missä työkin tehdään. Psykologin ja kuraattorin kuuluminen samaan työyhteisöön opettajien kanssa vahvistaa oppilaitoksen sisäistä asiantuntijuutta ja parantaa opiskeluhuollon henkilöstön tuntemusta oppilaitosyhteisöstä. Arjen tuntemus syntyy oppilaitoksissa. Lisäksi Sivista esittää lausunnossaan, että ammattikorkeakoulujen sote-alan samoin kuin yliopistojen…

Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi: päättöarvioinnin kriteeriluonnokset

Sivista lausui perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeriluonnoksista. https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=4c90df86-cd9e-42df-91d4-af2ff8948a5c

Lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Sivistan mukaan ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta on nostettava. Järjestelmää ei tule kehittää vahvojen ehdolla ja pienten kustannuksella. Rahoitusjärjestelmää tulee yksinkertaistaa, sen ennakoitavuutta parantaa ja läpinäkyvyyttä lisätä. Sivista suhtautuu oppilaitosten lomajaksojen poistoon kriittisesti. Lomajaksojen poisto tulee erityisen hankalaksi niille oppilaitoksille, joilla on opetusvelvollisuustyöaika tai joilla työaikasuunnittelu tehdään lukuvuoden eikä kalenterivuoden mukaan. Sivista kannattaa opiskelija- ja työelämäpalautteeseen esitettyjä…

Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Sivistystyönantajat kannattaa esitettyä lakimuutosta. Esitetyn muutoksen lisäksi ammatillisen koulutuksen viennin edellytykset on tuotava lainsäädännössä kokonaisuutena yhdenvertaisiksi korkeakoulutuksen kanssa. Lue koko lausunto