Lausunnot

Lausunto kehittämisehdotuksista oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia valmistelevalle työryhmälle

Sivista lausui oppimisen tuen, lapsen tuen sekä inkluusion edistämistoimista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Suomessa on hieman yli 100 yksityistä opetuksen järjestäjää, jotka täytyy huomioida tasapuolisesti muiden opetuksen järjestäjien rinnalla. Sivista toivoo, että yksityisten opetuksen järjestäjien ääni näkyy valmistelutyössä vahvasti. Lue lausunto  

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista lausui eduskunnalle hallituksen esityksestä laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Sivista pitää hyvänä, että opetusjärjestelyiden voimassaoloa jatketaan. Opetuksen järjestäjiä on tuettava paikallisissa päätöksissä ja etäopetuksen laajempaa käyttöä on selvitettävä. Sivista muistuttaa, että kaikkien opetuksen järjestäjien tulee voida olla hakukelpoisia, kun avustuksia haetaan. Lue koko lausunto  

Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sivista lausui Eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä oppivelvollisuusiän laajentamisesta ja siihen liittyvistä laeista. Sivistan mukaan uudistuksen toimeenpanon aikataulu on liian tiukka. Etenkin koronapandemian keskellä koulutuksen järjestäjillä tulisi olla enemmän aikaa uudistuksen kunnolliseen toimeenpanoon. Lisäksi uudistukselle varatut resurssit ovat alimitoitetut ja esitetyssä muodossa uudistus uhkaa niin koulutuksen laadukasta järjestämistä kuin koulutuksen saavutettavuutta. Lue koko lausunto

Sivista lausui työvoimakoulutuksiin esitetystä muutoksesta

Hallitus on esittänyt korkeakoulujen tutkintokoulutuksen palauttamista työvoimakoulutuksen valikoimaan. Sivista kannattaa esitystä, mutta määräaikaisen voimassaolon sijaan, se tulisi ottaa käyttöön pysyvämmin. Koulutuksille on myös varattava riittävä rahoitus. Lue koko lausunto Lisätietoja: johtava asiantuntija Heikki Holopainen p. 0400-639 331 heikki.holopainen@sivista.fi

Sivista lausui kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteista

Sivista lausui kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun koulutuksen opetussuunnitelman perusteista. Sivistan mukaan uudet opetussuunnitelman perusteet säilyttävät vapaan sivistystyön vapauden ja tukevat opiskelijoiden yksilöllisiä oppimispolkuja. Samalla myös muilla kuin opetus- ja ohjaushenkilöstöllä tulee olla mahdollisuus olla mukana toteuttamassa opetussuunnitelmaa. Oppivelvollisten koulutus on kyettävä integroimaan muuhun kansanopistojen antamaan koulutukseen ja muutokselle on varattava riittävästi aikaa. Linkki lausuntoon

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksellä jatkettaisiin perusopetuksen poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa kevätlukukauden 2021 ajaksi. Sivistaa on kuultu OKM:n toimesta esityksen valmisteluvaiheessa. Sivista pitää hyvänä, että opetusjärjestelyiden voimassaoloa jatketaan kevätlukukauden ajaksi. Tämä antaa koulutuksen järjestäjille työkaluja vastata tartuntatautitilanteeseen nimenomaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. On hyvä, että pandemiatilanteen kärjistyessä paikallisesti, ei tarvitse turvautua valmiuslain…

Sivista lausui v. 2021 talousarviosta

Sivista lausui Eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtion 2021 talousarvioista sekä erityisesti talousarvion vaikutuksista perustaitojen oppimiseen sekä varhaisen tuen toimivuudesta. On hyvä, että kaksi vaalikautta jatkuneiden leikkausten jälkeen koulutukseen taas panostetaan. Lisäresurssit nojaavat kuitenkin edelleen liikaa määräaikaisten hankeavustusten varaan. Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät perusrahoituksen korotusta kaikilla koulutusasteilla. Osaamiseen ja TKI-toimintaan kohdistetut resurssit ovat välttämättömiä,…

Sivistystyönantajien lausunto valtion talousarviosta 2021

Sivistystyönantajien johtaja Laura Rissanen oli kuultavana eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa keskiviikkona 21.10.2020. Aiheena valtion talousarvio 2021 erityisesti korkeakoulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta sekä EU:n elpymisrahasto. Liitteenä kirjallinen lausunto. Sivista korostaa, että koulutuspanostuksista on syytä pitää kiinni myös taantuman aikana. Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät riittävää perusrahoitusta kaikilla koulutusasteilla.   Osaamiseen ja TKI-toimintaan kohdistetut resurssit ovat välttämättömiä, kun…

Lausunto ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista

Sivista lausui ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista Lue koko lausunto   

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

Sivista lausui eduskunnalle hallituksen esityksestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Sivistan mukaan kuntakokeiluissa on varmistettava tasapuoliset hankinnat ja huolehdittava siitä, että koulutuksissa ei ole päällekkäisyyksiä ja tehtävänjako eri toimijoiden välillä on selkeä. Hallituksen esityksen perusteluissa on syytä tuoda ehdotettua vahvemmin esiin koulutuksen järjestäjien moninaisuus. Lue koko lausunto