Lausunnot

Sivistan lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston Agenda2030-selonteosta

Koulutuksella ja tutkimuksella on tärkeä rooli kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisessa. Suomalainen koulutuskenttä toteuttaa jo nyt vahvasti tavoitteita, mutta koulutuksen ja tutkimuksen rooli voisi näkyä selonteossa läpileikkaavammin. Suomen vahvaa koulutus- ja tutkimusosaamista voisi hyödyntää enemmän globaalivastuun toteuttamisessa muun muassa koulutusviennin avulla. Lue koko lausunto. Lisätietoja: Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331

Sivista lausui rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisestä

Sivista otti kantaa rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen vaikutuksista sivistystoimintaan lausumalla aiheesta asiaa pohtivalle selvitysryhmälle. Sivistan mukaan on keskeistä, että rahapelitoiminnan alenevat tuotot kompensoidaan ja että rahoitusta käytetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Sivista myös varoittaa, että veikkauksen tuottojen vähentyminen voi johtaa epäsuoriin leikkauksiin. Lue koko lausunto. Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija jussi-pekka.rode@sivista.fi, p. 040 168 6836  

Sivistystyönantajien lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

Sivistystyönantajat lausui koulutuspoliittisen selonteon luonnoksesta. Näkemyksemme mukaan selontekoluonnos on monilta osin keskeneräinen ja valmistelua vaivannut kiire sekä sidosryhmien kuulemisen niukkuus näkyy tekstissä. Esitämme, että selontekoon kirjataan, että julkinen panostus koulutukseen nostetaan muiden Pohjoismaiden tasolle vuoteen 2030 mennessä.  Koulutus- ja tutkimuspanokset ovat avain tuottavuuden nousuun, maailmanluokan innovaatioihin, julkisen talouden kestävyyteen ja siten hyvinvoinnin kasvuun. Esitämme myös,…

Sivistan lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Sivista pitää ohjelman painopisteitä hyvinä. Koulutus- ja TKI-toimintaan suunnattava ohjelmarahoitus pidettävä vähintään suunnitellulla tasolla. Lue koko lausunto. Lisätietoja: Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331

Sivista lausui hallituksen esitysluonnoksesta vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen tallentamisesta

Sivista lausui hallituksen esitysluonnoksesta valtakunnallista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi. Sivista pitää vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tallentamismahdollisuutta luonnollisena jatkumona osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle vapaassa sivistystyössä. Esitysluonnos sisältää kuitenkin runsaasti mahdollisia piilokustannuksia. Taloudellisia kustannuksia tulee kaikille ylläpitäjille väistämättä. Lue koko lausunto

Sivista lausui tartuntatautilain muutoksista

Sivistan mukaan hallituksen esitystä on vielä täsmennettävä vaikutusten arviointien osalta erityisesti koskien ei-kunnallisia koulutuksen järjestäjiä.  Rajoitusvaltuudet on kirjoitettava tarkkarajaisesti ja niiden soveltamiskynnyksen on oltava korkealla. Pidämme hyvänä esitystä vahvistaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Lue koko lausunto Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, jussi-pekka.rode@sivista.fi

Sivistan näkemykset VM:lle Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Sivista tukee ohjelman painopisteitä. Tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan uutta osaamista, TKI-toimintaa, koko väestön osaamisen vahvistamista, edistyneen teknologian ymmärrystä ja kehittämis- sekä käyttöönottokykyä. Lue lausunto tästä.

Lausunto oppivelvollisuuden laajennukseen liittyvistä valtioneuvoston asetuksista

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta eräiden valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. Sivistan mukaan oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä pitää tehdä vain uudistuksen kannalta välttämättömät ja teknisesti tarpeelliset asetusmuutokset. Ehdotettu asetusmuutos ammatillisen koulutuksen osalta ei johdu oppivelvollisuuden laajentamisesta eikä sitä pitäisi tässä vaiheessa antaa. Lue koko lausunto

Lausunto kehittämisehdotuksista oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia valmistelevalle työryhmälle

Sivista lausui oppimisen tuen, lapsen tuen sekä inkluusion edistämistoimista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Suomessa on hieman yli 100 yksityistä opetuksen järjestäjää, jotka täytyy huomioida tasapuolisesti muiden opetuksen järjestäjien rinnalla. Sivista toivoo, että yksityisten opetuksen järjestäjien ääni näkyy valmistelutyössä vahvasti. Lue lausunto  

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Sivista lausui eduskunnalle hallituksen esityksestä laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Sivista pitää hyvänä, että opetusjärjestelyiden voimassaoloa jatketaan. Opetuksen järjestäjiä on tuettava paikallisissa päätöksissä ja etäopetuksen laajempaa käyttöä on selvitettävä. Sivista muistuttaa, että kaikkien opetuksen järjestäjien tulee voida olla hakukelpoisia, kun avustuksia haetaan. Lue koko lausunto