Lausunnot

Lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

 Sivistystyönantajat oli kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa tiistaina 20.4.2021. Sivistan lausunnosssa korostetaan, että koulutuspoliittiselle selonteolle on selvä tarve. Koulutus- ja tutkimussektori on edellisen kymmenen vuoden ajan käynyt läpi mittavat resurssileikkaukset ja samaan aikaan lähes kaikkia koulutusaloja on uudistettu. Pitkän aikavälin koulutus- ja tutkimuspolitiikan kannalta ennakoitavuus on aivan keskeistä. Sen vuoksi selonteon parlamentaarista roolia on syytä korostaa. Laajan…

Sivista kommentoi hallituksen suunnitelmia koronarajoitusten purusta

Sivistystyönantajat pitää oikeana lähtökohtana sitä, että rajoitusten purku aloitetaan lapsista ja nuorista. Lasten ja nuorten elämässä poikkeuksellinen vuosi on aiheuttanut paljon epävarmuutta ja etenkin syntyneen oppimisvajeen osalta koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut tarvitsevat suoraa tukea vielä pitkään. Suunnitelmaa on Sivistan näkökulmasta korjattava taiteen perusopetuksen osalta, jonka paikka on ryhmäharrastusten sijaan kohdan ”Opetus ja koulutus” alla. Kun…

Sivistystyönantajien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sivista lausui hallituksen esityksestä jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseksi. Sivista pitää hyvänä, että jatkuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää nykyistä parempaa koordinaatiota jatkuvan oppimisen eri muotojen välillä, sekä ennen kaikkea kykyä vastata kysyntään joustavasti ja nopeasti. Sivista kuitenkin pitää lähtökohtaisesti esitystä uudesta perustettavasta palvelukeskuksesta vanhanaikaisena ja kankeana, byrokraattisena lähestymistapana. Sivista katsoo, että jo…

Sivista lausui hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Sivista pitää selontekoa laajana, kattavana ja monipuolisena. Lähtökohtaisesti Sivista toivoo maahanmuuttoon strategisempaa otetta erityisesti työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton osalta. Tämän rinnalla kotouttaminen on keskeisessä roolissa maamme tulevaisuuden kannalta. Maahanmuuttajien kouluttamiseen tarkoitetun rahoituksen on oltava monialaista ja pitkäjänteistä ja on mentävä suoraan koulutuksen järjestäjille ja muille vastaaville ylläpitäjille. Lue koko lausunto Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija,…

Sivista lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle opinto- ja tutkintorekistereistä

Sivistan mukaan vapaan sivistystyön kustannuskehitystä tulee seurata tarkkaan ja tarvittaessa ylläpitäjille tulee korvata ylimääräisesti syntyneitä kustannuksia. Sivistan mukaan on selvitettävä mahdollisuus kansallisen osaamisen viitekehyksen käyttöönottamista vapaan sivistystyön opintojen osalta. Tärkeää on myös, että ylläpitäjällä ei tule olla velvollisuutta jälkikäteen siirtää opiskelijan tietoja tietovarantoon, mikäli hän ei ole alkujaan siihen suostunut. Lue koko lausunto Lisätietoja: Jussi-Pekka…

Sivista lausui TUVA-koulutuksen perusteista

Sivista lausui opetushallitukselle tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden luonnoksesta. Sivistan mukaan koulutuksen perusteet ovat tarpeeksi väljät ja ne huomioitavat koulutuksen järjestäjien erilaisuuden ja monipuoliset käytännön toteutukset. Sivista pitää nuorten oppivelvollisten kannalta järkevänä, ettei hakijan tarvitse koulutukseen hakeutuessaan tietää, hakeeko hän ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen. Lue koko lausunto. Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija jussi-pekka.rode@sivista.fi  

Sivista lausui lukiodiplomiselvityksestä

Sivista lausui opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman lukiodiplomeita koskevasta selvitysryhmän selvityksestä. Sivista kannattaa esitystä kehittää lukiodiplomijärjestelmää. Olennaista on se, kuinka kriteereitä, arviointia ja tavoitteita kehitetään. Taide- ja taitoaineet ovat ansainneet paikkansa muiden aineiden rinnalla. Lue koko lausunto Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, jussi-pekka.rode@sivista.fi      

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Sivistystyönantajat oli eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana liittyen hallituksen esitykseen hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä. Sivista ei kannata esitettyä opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden siirtoa uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Opiskeluhuollon työn ydin on toimia osana kouluyhteisöä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) määrittelee oppilaitoksen hyvinvointityön perustaksi yhteisöllisen, jokaista osallistavan ja ennaltaehkäisevän työn. Opiskeluhuollon keskeisten ammattihenkilöiden eli psykologien ja kuraattoreiden…

Sivistan lausunto eräiden valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

Sivista lausui valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen. Sivistalla ei ollut esitettyihin asetuksiin huomautettavaa. Muutokset olivat teknisiä tai oikeustilaa selventäviä. Lue koko lausunto. Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 040 168 6836    

Sivistan lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston Agenda2030-selonteosta

Koulutuksella ja tutkimuksella on tärkeä rooli kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisessa. Suomalainen koulutuskenttä toteuttaa jo nyt vahvasti tavoitteita, mutta koulutuksen ja tutkimuksen rooli voisi näkyä selonteossa läpileikkaavammin. Suomen vahvaa koulutus- ja tutkimusosaamista voisi hyödyntää enemmän globaalivastuun toteuttamisessa muun muassa koulutusviennin avulla. Lue koko lausunto. Lisätietoja: Heikki Holopainen, johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, p. 0400 639 331